Voľby 29.02. 2020


Delegovanie do okrskovej volebnej komisie

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.
 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo  koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 08. 01. 2020 do 24 h).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorí nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť

·         osobne: Obecný úrad Dolné Dubové č. 1

·         poštou na adresu: Obecný úrad, 919 52  Dolné Dubové 1

·         v elektronickej forme na emailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

VZN 2/2020

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov vydáva toto

 

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 

 

 

č. 2/2020

 

ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov 

na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

 

 

Čítať ďalej...

VZN 1/2020


 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 517/2005 Z.z. a zákona 538/2007 Z.z. vydáva pre územie obce Dolné Dubové toto

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

 

č. 1/2020

 

 

 

 

o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady

 

na území obce Dolné Dubové

 

 

 

Čítať ďalej...

Zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční  v utorok

3.12.2019 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

    Návrh  programu:

1.       Otvorenie zasadnutia OZ

2.       Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.       Voľba návrhovej komisie

4.       Plnenie rozpočtu za obdobie 01-09/2019

5.       Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 01-09/2019

6.       Posledná faktúra od CS – Parkovisko pri OcÚ

7.       Rozpočtové opatrenia

8.       VZN 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

9.       VZN 2/2020 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

10.    Žiadosti o dotácie

11.    Návrh programového rozpočtu obce Dolné Dubové na obdobie 2020-2022

12.    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu obce Dolné Dubové na obdobie 2020-2022

13.    Schválenie zadania Územného plánu obce Dolné Dubové

14.    Určenie nájomníka na NB č. 241

15.    Schválenie nájomnej zmluvy bytu A1

16.    Rôzne:

a.     Ponuka správy obecného TV kanálu

b.     Ponuka Prorozvoj – Wifi pre Teba

c.     Ponuka Osobnyudaj.sk – Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

d.     ZŠsMŠ – vykurovacie telesá; priestor na cvičenie v zimnom období; počty žiakov

e.     Vianočné trhy

f.      Ostatné

17.     Diskusia

18.     Návrh na  uznesenie

19.     Záver 

                                                                                                  Ing. Jozef  Čapkovič                         

                                                                                                             starosta obce

 

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: