Prebytky občanov

Vážení občania!

Na internete na stránke www.slovenskyvyrobca.sk je pre občanov zdarma kategória „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“, kde je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou ju môžete ponúknuť na predaj.

S registráciou Vám radi pomôžeme na obecnom úrade.

MUDr. Ušáková - Špačince

MUDr. Ušáková - Špačince čerpá od 22.7.2019 do 2.8.2019 -  vrátane dovolenku. Súrne stavy ošetrí MUDr. Ondrišová - Jaslovské Bohunice - atomka.

 

Javys

" 2. etapa vyraďovania JE V1 – zmena plánovanej finálnej podoby objektovej sústavy JE V1 v rámci realizácie projektu D4.7",

 

Obec Dolné Dubové v súlade s § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 19.07.2019 bolo obci Dolné Dubové , ako dotknutej obci, doručené Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti:

 

"2. etapa vyraďovania JE V1 – zmena plánovanej finálnej podoby objektovej sústavy JE V1 v rámci realizácie projektu D4.7",

navrhovateľa JAVYS, a.s., Tomášikova 22, 82102 Bratislava.

 

Verejnosť môže do "Rozhodnutia" nahliadnuť na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín. Rozhodnutie  bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 15 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Verejnosť môže podať rozklad proti tomuto rozhodnutiu do 15  dní od zverejnenia uvedených informácií na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava. 

Cestná uzávera

CESTNÁ UZÁVERA

 

Dňa 29.6.2019 (sobota)

 a 30.6.2019 (nedeľa)

sa na trase:

 Trnava – Špačince – Dolné Dubové – Kátlovce – Dechtice (smer Naháč) – Horné Dubové – Dolné Dubové – Špačince – Trnava

 

uskutočnia spoločné majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike.

Z toho dôvodu bude cesta v obci uzavretá.

 

Uzávera cesty v obci:

29.6. sobota 8:30h - 10:30h a 13:30h – 15:30h

 

30.6. nedeľa 12:00h – 16:00h

 

Uzávera cesty na trase Trnava – Dechtice – Trnava:

29.6. sobota 8:30h – 18:00h

 

30.6. nedeľa 12:00h – 17:00h

 

Premávku v obci budú usmerňovať dobrovoľníci

spolupracujúci s organizátorom pretekov,

 ako aj dopravná polícia.

 

Žiadame občanov, aby zatvorili psy a na hlavnej ceste nenechávali zaparkované vozidlá kvôli plynulému prejazdu pelotónu.

 

Počas trvania pretekov bude na vybraných trasách

 obmedzená (niektoré spoje aj zrušené)  mestská a prímestská autobusová doprava.

 

Nezmeškajte jedinečnú možnosť

povzbudiť profesionálnych cyklistov priamo z domu!

Obecné zastupiteľstvo

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční  v stredu

26.6.2019 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

    Návrh  programu:

1.      Otvorenie zasadnutia OZ

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Voľba návrhovej komisie

4.      Záverečný účet obce za rok 2018

5.      Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu

6.      Plnenie rozpočtu za obdobie 01-03/2019

7.      Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 01-03/2019

8.      Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019

9.      Žiadosť pani Chňapekovej o odkúpenie obecného pozemku parcely C č. 453/2

10.  Prounion – zmluva o dielo

11.  Dodatok č. 8 k VZN 4/2008

12.  Požiarny poriadok obce

13.  Rôzne:

a.       Prezentácia optického internetu od firmy Netcon

b.      Porucha čerpadla na ČOV

c.       Dianie v obci

14.  Diskusia

15.  Návrh na  uznesenie

16.  Záver 

                                                                                           Ing. Jozef  Čapkovič                         

                                                                                                                   starosta obce

 

Spoločné majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike

V dňoch 27. až 30. júna sa uskutočnia SPOLOČNÉ MAJSTROVSTVÁ SR a ČR v CESTNEJ CYKLISTIKE, dve plánované trasy povedú 29. a 30. júna aj cez obec Dolné Dubové. V týchto dňoch bude obmedzená premávka na trase preteku, ak plánujete cestu do Trnavy, bude nutné použiť obchádzku cez niektorú z okolitých obcí. Zároveň vyzývam dobrovoľníkov, ktorí majú záujem sa podieľať na usmerňovaní dopravy v časoch prejazdu cyklistov cez našu obec, aby sa prihlásili na obecnom úrade v Dolnom Dubovom. Organizátor majstrovstiev zabezpečí jedlo, pitný režim, pamätné tričko a odmenu 3€/hod.

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: