Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Dubové

 

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA

 OBCE DOLNÉ DUBOVÉ

                         

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom svojím uznesením č. zo dňa 29.11.2018, podľa ustanovenia § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  vyhlasuje konanie voľby hlavného  kontrolóra  Obce Dolné Dubové na deň 24.01.2019 o 18 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dolnom Dubovom.

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

1.      Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce:

-  Minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.

- Vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa – výhoda.

2.      Náležitosti prihlášky:

- Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko

- Výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace

- Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích kurzov a programov v danej oblasti (výkon funkcie hlavného kontrolóra, samosprávne činnosti, ekonomické a pod.).

- Profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia.

Informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

- Súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní obecného zastupiteľstva. 

3.      Ďalšie predpoklady:

 

- Najmenej 6 rokov praxe vo verejnej,  alebo štátnej správe a prax v riadiacej,   

 

      ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva

- Znalosť základných noriem samosprávy, právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov

- Užívateľské ovládanie počítača ( Microsoft Word, Excel a iné)

- Dynamická a silná osobnosť

- Komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca

- Reprezentatívne vystupovanie

- Flexibilnosť

- Zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.

- Občianska a morálna bezúhonnosť

 

Uchádzač na funkciu hlavného  kontrolóra Obce Dolné Dubové zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej

„ Voľba hlavného kontrolóra“                

 na adresu:

Obec Dolné Dubové, Dolné Dubové č.1, 91952  Dolné Dubové 

do  09.01.2019  do 15:00 hod.

V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu v Dolnom Dubovom.

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce v súlade s §18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov.

Deň nástupu do zamestnania je    01.02.2019

 

SPÔSOB VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA:

 

 

a) Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí osobitná komisia, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.

b) Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

c) Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným  hlasovaním poslancov OZ.

d) Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu najneskôr deň po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra.

e) Pracovný pomer bude uzavretý na  0,065  úväzku pracovného času.

 

V Dolnom Dubovom, dňa 14.12.2018

          

                                                                                   Ing. Jozef Čapkovič, v.r.

                                                                                         starosta obce

 

 

 

 

 

Detský vianočný bazár

Detský vianočný bazár

Milí rodičia, starí rodičia a milé deti pozývame Vás na detský vianočný bazár, ktorý sa uskutoční pod záštitou obce Dolné Dubové. Na predaj môžete ponúknuť detské hračky, oblečenie a knižky.

Každý kupujúci a predávajúci môže dobrovoľnou výškou príspevku  podporiť našu Základnú školu s materskou školou. Výťažok sa použije aj na pravidelný nákup čerstvého ovocia a zeleniny pre naše deti.

Pripravený bude aj vianočný punč a detský kútik

Prosíme záujemcov, ktorí by chceli ponúknuť svoje veci ako predajcovia, aby sa prihlásili na telefónnom čísle 0904677999.

 

***Tešíme sa na Vašu účasť ***

 

 

Kde: Kultúrny dom Dolné Dubové

Kedy: 15.12.2018 od 10h. – 15h.

registrácia chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava oznamuje, že každý chovateľ, ktorý chová doma aj 1 ks ošípanej je povinný registrovať chov. Chov nahláste na obecnom úrade Dolné Dubové do 14.12.2018.

Pošta

Pošta Dolné Dubové bude dňa 13.12.2018 zatvorená.

Mikuláš

Obec Dolné Dubové Vás pozýva na stretnutie s Mikulášom a na "Mikulášsku dobrotu"v stredu 5.12.2018 a 17:00 hod v sále kultúrneho domu.


MIKULÁŠSKA DOBROTA

ťažná ochutnávka o najlepší koláčik alebo zákusok od šikovných cukrárov/cukrárok a pekárov/pekárok

z Dolného Dubového

 

5.12 2018 počas príchodu Mikuláša

Prinesené sladké výtvory budú označené číslom

Hlasovať budú môcť všetci zúčastnení vhodením mikulášskej čiapky do hlasovania, s číslom koláča, ktorý ochutnávačovi najviac chutil

Víťaznú dobrotu vyhlási MIKULÁŠ!

 

Upečené dobroty môžete nosiť do sály kultúrneho domu 5.12. 2018 od 16,00 do 17,00 hod.

 

Mikuláš

Obec Dolné Dubové Vás srdečne pozýva v stredu 5.12.2018 o 17.00 hod. na Mikuláša do sály KD.

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: