Voľby 2018

   

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 


 

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018

 

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ obce“), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Obecné zastupiteľstvo určilo:

V zmysle § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  určilo:

 Pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce Dolné Dubové na funkčné obdobie 2018-2022 jeden volebný obvod s celkovým počtom poslancov 7

Určenie  rozsahu výkonu funkcie starostu v obci Dolné Dubové na volebné obdobie 2018-2022. Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Dubové v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce takto: plný úväzok

 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: 726

Územný plán obce Dolné Dubové

Výzva občanom, fyzickým a právnickým osobám aby svoje návrhy a podnety k pripravovanému vypracovaniu Územného plánu obce Dolné Dubové predkladali písomnou formou na tunajší obecný úrad v termíne do 15. júla 2018.

Čítať ďalej...

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: