Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: ddadmin001

Výrub dreviny

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 4.3.2020 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-16/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1
ks čerešne rastúcej na pozemku registra „C“ parc. č. 403/2 v k. ú Dolné
Dubové z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti navrhovateľa.

Čítať viac

Voľby 29.02. 2020

Výsledky volieb do NR SR 2020:

Počet zapísaných voličov: 588
Počet zúčastnených voličov na hlasovaní: 446 – 75,85%
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa §24: 441
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 5  
Počet platných odovzdaných hlasov: 437

Čítať viac

Ovosadba

Ovosadba – predajca sadbových zemiakov z Českomoravskej vrchoviny bude  v pondelok 2.3. 2020 o 10:00 hod predávať pri obecnom úrade certifikované sadbové zemiaky, konzumné zemiaky, hnojivo NPK, liadok, hnojivo na zemiaky, cererit, kravský hnoj, záhradné a kvetinové substráty, cibuľu, jablká, kŕmne zmesy pre nosnice a králiky v 25 a10 kg balení.

Voľby 29.02. 2020

V sobotu 29.2.2020 sa uskutočnia voľby do NR SR. Volebná miestnosť je v zasadačke obecného úradu otvorená od 7:00 hod do 22:00 hod. Žiadosť o voľbu do prenosnej urny nahláste na obecnom úrade, tel. č. 0335592633, 0907 796 631.

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Dolné Dubové vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) na projekt s názvom „Rekonštrukcia strešnej krytiny na objekte obecného úradu s kultúrnym domom v obci Dolné Dubové“.

Čítať viac

VZN 2/2020

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov vydáva toto…

Čítať viac

VZN 1/2020

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 517/2005 Z.z. a zákona 538/2007 Z.z. vydáva pre územie obce Dolné Dubové toto…

Čítať viac

Zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové, ktoré sa uskutoční v utorok 3.12.2019 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

Čítať viac