Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Obecný úrad

Obecný úrad Dolné Dubové bude v utorok 22.9.2020 zatvorený.

Pošta

Pošta Dolné Dubové bude v stredu 23.9.2020 zatvorená. Vo štvrtok 24.9.2020 bude otvorená od 7:30 do 10:30 hod  a aj poobede od 16:00 do 17:00 hod.

Zubná ambulancia Špačince

Zubná ambulancia Špačince MUDr. Lančaričová čerpá od 21. do 25.9.2020 dovolenku. Zastupuje zubná ambulancia Dechtice MUDr. Augustín.

Obecná knižnica

Obecná knižnica bude od 22.9.2020 otvorená každý utorok od 17:00 hod.

Pošta

Pošta Dolné Dubové bude v stredu 16.09.2020 zatvorená. Doručovanie bude zabezpečené. Vo štvrtok 17.09. 2020 bude otvorená od 7: 30 do 10.30 hod a aj poobede od 16.00 do 17.00 hod.

Zmena cestovných poriadkov

Vaše požiadavky na zmenu cestovných poriadkov môžete zasielať v termíne od 14.9. do 30.9.2020 priamo dopravcovi: Arriva Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava, e-mail: cp.arrivatrnava@arriva.sk alebo nahlásiť na obecnom úrade.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 08.09. 2020 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-69/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1
ks smreka rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 263 v k. ú Dolné
Dubové z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný
úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej
schránky obce Dolné Dubové.

MUDr. Lančaričová Špačince – dovolenka

MUDr. Lančaričová, zubná ambulancia Špačince, čerpá od 7.9.2020 do 15.9.2020 dovolenku.
Zastupovanie: 7.9. 2020 MUDr. Augustín Dechtice, 8.9.2020 MUDr. Heribanová Trnava poliklinika, 9. – 11.9.2020 MUDr. Augustín Dechtice, 14.9.2020 MDDr. Bullová Jaslovské Bohunice.

Informácia pre verejnosť

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

a) Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, oznamuje verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti Zmena využitia objektu 760-II.3,4,5:V1 – skladovacie priestory pre kovový povrchovo kontaminovaný materiál v rámci projektu „Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu 760-II.3,4,5:V1“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona.

Čítať viac