Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.06.2020 začala na základ žiadosti navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-50/2020 o vydanie súhlasu na výrub 3ks lipy rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 731/1 v k. ú. Klčovany z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa §82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dolné Dubové.

Ochrana úrody pred požiarmi

Vážení občania,

blíži sa obdobie, počas ktorého vzniká väčšie množstvo požiarov – obdobie zberu úrody.

Za účelom zníženia škôd spôsobených požiarmi Vás upozorňujeme na dodržiavanie niekoľkých hlavných zásad:

  • dodržiavanie zákazu fajčenia
  • zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov
  • zákaz zakladať oheň v priestoroch a miestach, kde by mohlo prísť k jeho rozšíreniu
  • prednostný zber dozretých plodín v blízkosti železničných tratí, pozemných komunikácií a skládok odpadov
  • vybavenie techniky na zber a stohovanie lapačmi iskier a prenosnými hasiacimi prístrojmi
  • v prípade zistenia požiaru, ktorý nemôžete sami uhasiť ihneď privolajte najbližšiu hasičskú jednotku alebo ohláste požiar na koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, linka 150 alebo 112.

Porušenie týchto zásad je považované za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi, pri ktorom môže byť uložená pokuta fyzickej osobe – občanovi až do výšky 331€.

Viac informácií: Ochrana úrody pred požiarmi 2020

Oznam ZŠ s MŠ

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Dolnom Dubovom oznamuje, že od pondelka 15 .6.2020 je materská škola opäť otvorená pre všetky deti zapísané v školskom roku 2019/2020.

Prevádzka MŠ je otvorená od 6:30 do 16:30.

ZBER ELEKTRO

Obec Dolné Dubové v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje zber elektronického odpadu

dňa 21.05.2020 (štvrtok) od 08:00 hod.

V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

 

Veľkorozmerný kontajner

Obec Dolné Dubové oznamuje, že

od 15. 5. do 18.5 2020

bude pristavený

pri obecnom úrade a

pri cintoríne

veľkorozmerný kontajner.

 

Žiadame občanov, aby vyhadzované veci rozobrali na menšie kusy a ukladali do kontajnera. Elektrický odpad do veľkorozmerného kontajnera nevhadzujte, bude sa zberať po obci!

 

 

 

Obecný úrad Dolné Dubové otvorený

Obecný úrad v Dolnom Dubovom funguje v bežnom režime:

pred vstupom do kancelárií je potrebné mať nasadené ochranné rúško (šál alebo šatku), k dispozícii je dezinfekcia rúk.

Pošta Dolné Dubové otváracie hodiny

Pošta v Dolnom Dubovom má otvorené:

Pondelok 7:30 – 10:30

Utorok 7:30 – 10:30

Streda 7:30 – 10:30, 16:00 – 17:00

Štvrtok 7:30 – 10:30

Piatok 7:30 – 10:30