Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Farský úrad

Vdp. Ing. Pavol Stanko – správca farnosti Dolné Dubové oznamuje, že Poklona k sviatosti oltárnej bude v pondelok 12.7.2021 od 9:00 hod do 15:00 hod a zajtra 10.7. bude svätá omša ráno o 8:00 hod.

MOM Trnava

Od 1.7. sa môžete dať otestovať AG testom:

 • Medical Safe – Trnava, Paulínska 1, kino Hviezda, Po-So 8:00-14:00

Poplatok 20€, deti do 15rokov 15€, invalidi 10€.

 • Medisil – Trnava, Kalinčiakova 27, Po-Pi 8:00-15:00, sviatky 8:00-13:00

Poplatky zatiaľ neznáme.

 • Medirex – Trnava, Rybníková 5, parkovisko pri Relaxe

Poplatky zatiaľ neznáme.

 

MUDr. Lančaričová – Špačince

MUDr. Lančaričová, zubná ambulancia Špačince, čerpá od 1.7. do 27.7.2021 dovolenku. 1.a 2. 7. zastupuje MUDr. Heribanová, Poliklinika Družba. 6. – 27.7. MUDr. Augustín Dechtice. Dňa 16.7. LSPP.

Záverečný účet obce Dolné Dubové za rok 2020

stiahnuť dokument

Záverečný účet obce Dolné Dubové

za rok 2020

Podľa príslušných ustanovení zák. NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do Záverečného účtu obce. Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je účtovná závierka obce.

Podľa ustanovenie § 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec schvaľuje, sleduje a vyhodnocuje rozpočet ako jeden celok, vrátane rozpočtu rozpočtovej organizácie zriadenej obcou t.j. ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou.

Záverečný účet podľa §16 osd. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje :

1. Rozpočet obce na r. 2020

 1. Údaje o plnení rozpočtu obce (príloha č. 1)

 2. Výsledok hospodárenia za r. 2020

 3. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

 4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

 6. Hodnotiaca správa (príloha č. 2)

 7. Návrh uznesenia

Výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu (t.j. výsledok bežného rozpočtu), príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu (výsledok kapitálového rozpočtu). Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú VH (prebytok alebo schodok) rozpočtu obce.

1. ROZPOČET OBCE NA R. 2020:

Finančné hospodárenie obce Dolné Dubové sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 71/2019 zo dňa 03.12.2019.

Rozpočet bol zmenený nasledovne:

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 z  20.08.2020, uznesenie č. 42/20

Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 z  22.10.2020, uznesenie č. 59/20

Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 z  10.12.2020, uznesenie č. 81/20.

Rozpočet obce bol nasledovný:

v  €

Ukazovateľ

Schválený rozpočet

Rozpočet po zmene k 31.12.2020

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

535 816,00

846 697,52

Príjmy školstvo

22 700,00

22 700,00

Bežné výdavky

248 434,00

250 813,51

Výdavky na školstvo

212 000,00

212 000,00

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy

0,00

0,00

Kapitálové výdavky

75 082,00

152 778,21

Finančné operácie
Príjmové finančné operácie

0,00

15 311,00

Výdavkové finančné operácie

23 000,00

23 000,00

Príjmy spolu

558 516,00

884 708,52

Výdavky spolu

558 516,00

638 591,72

2. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Plnenie príjmov a výdavkov je podrobne rozpísané podľa platnej rozpočtovej klasifikácie – príloha č.1 / plnenie príjmov a výdavkov/

3. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA R. 2020

Ukazovateľ

rozpočet po zmene k 31.12.2020

skutočnosť   k 31.12.2020

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

846 697,52

846 602,06

BP školstvo

22 700,00

30 926,64

Bežné výdavky

250 813,51

245 365,96

Výdavky na školstvo

212 000,00

213 636,02

Hospodárenie obce – prebytok rozpočtu +406 584,01 + 418 526,72
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy

0,00

0,00

Kapitálové výdavky

152 778,21

60 134,28
Hospodárenie obce – schodok rozpočtu

-152 778,21

-60 134,28

Príjmy bežné a kapitálové spolu

869 397,52

877 528,70

Výdavky bež. a kap. spolu

615 591,72

519 136,26

PRÍJMY – VÝDAVKY

+253 805,80

+ 358 392,44

Finančné operácie

Finančné príjmy

15 311,00

16 104,01

Finančné výdavky

23 000,00

23 163,84

Finančné P -V

-7 689,00

-7 059,83

Celk. výsledok hospodárenia

+246 116,80

+ 351 332,61

Hospodárenie za r. 2020

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet vo výške + 418 526,72 €, schodkový kapitálový rozpočet vo výške – 60 134,28 €, príjmy z finančných operácií činili 16 104,01 €, výdavky z finančných operácií činili 23 163,84 € .

Výsledok hospodárenia v sume + 351 332,61 € zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, sa z tohto prebytku vylučujú :

 1. nevyčerpané prostriedky z cestovného Kátlovce v sume 137,52 EUR

b) nevyčerpané prostriedky z dotačného účtu na kanalizáciu v sume 244 690,00 EUR

c) nevyčerpané finančné prostriedky – stravné v sume 1 686,00 EUR

d) nevyčerpané vzdelávacie poukazy v sume 320,00 €

e) nevyčerpané finančné prostriedky Javys v sume 10 000,00 €

Spolu vylúčenie v čiastke 256 833,52 EUR

Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v súlade s § 16 ods. 6 ZRPÚS OZ Dolné Dubové za rok 2020 rozhoduje o prebytku v čiastke 94 499,09 EUR.

4. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO, SOCIÁLNEHO FONDU

A FONDU OPRÁV

Rezervný fond

Suma v €

Počiatočný stav k  1. 1. 2020

0

Tvorba fondu

170 929,82

Čerpanie fondu

0

Konečný stav k 31. 12. 2020

170 929,82

 

Rezervný fond sa tvorí z výsledku hospodárenia za predchádzajúci hospodársky rok.

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Sociálny fond Suma v €

Počiatočný stav k  1. 1. 2020

2 426,56

Tvorba fondu

762,81

Čerpanie fondu

2 591,00

Konečný stav k 31. 12. 2020

598,37

Sociálny fond sa tvoril vo výške 1,05% z vyplatených miezd zamestnancov.

Sociálny fond je vedený na analytickom účte 221 012.

Fond opráv k náj. bytom 9/1

Suma v €

Počiatočný stav k  1. 1. 2020

18 255,21

Tvorba fondu

3 385,68

Čerpanie fondu

629,00

Konečný stav k 31. 12. 2020

21 011,89

Fond opráv k náj. bytom 9/2

Suma v €

Počiatočný stav k 1.1.2020

32 891,05

Tvorba fondu

3 385,20

Čerpanie fondu

751,00

Konečný stav k 31.12.2020

35 525,25

Fond opráv k náj. bytom 9/3

Suma v €

Počiatočný stav  k 1.1.2020

13 315,61

Tvorba fondu

3 623,16

Čerpanie fondu

818,40

Konečný stav k 31.12.2020

16 120,37

5. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31. 12. 2020 v €

Označenie

v €

AKTÍVA

2  756 113

Neobežný majetok

2 073 664

1.

Dlhodobý nehmotný majetok

14 601

A.

Softvér

0

B.

Ostatný DHNM

14 601

2.

Dlhodobý hmotný majetok

1 925 108

A.

Budovy a stavby

1 283 625

B.

Stroje, prístroje a zariadenia

4 473

C. Dopravné prostriedky

0

D. Pozemky

256 136

E. Drob. dlhodob. majetok

0

F. Obstaranie dlhodobého hmot. majetku

PD Zber. dvor, skládka KO, PD COK kostol , chodníky

380 874

3. Dlhodobý finančný majetok – finančné investície

133 955

A. Podiely v spoločnosti TAVOS

133 955

Obežný majetok

682 449

4. Finančný majetok

632 762

A. Zostatok na bankových účtoch

630 108

B. Pokladničná hotovosť

2 654

5. Pohľadávky

5 129

A. Pohľadávka voči zamestnancom( 31.12.2005)

3 245

B. Ostatné pohľadávky

0

C. Spojovací účet pri združení- spoločný stavebný úrad

1 884

D. Zúčt. s orgánmi soc.Po a ZdPo

0

E. Ostatné

0

6. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

44 558

7. Majetok v evidencii 51583,- €
 • Ocú, svadobka, DHZ, Knižnica, DS, TJ, ZŠ s MŠ

PASÍVA

2 756 113

1. Vlastné imanie

1 237 663

2. Záväzky

1 101 934

2.1 Záväzky – rezerva na audit

1 800

2.2 Dlhodobé záväzky

557 096

A. Dlhodobé záväzky – úver

556 497

B. Dlhodobé záväzky – zo SF

599

2.3 Krátkodobé záväzky

280 629

A. Záväzky z obchodného styku: FCC, Telekom…

244 968

B. Zamestnanci

7 317

C. Zúčtovanie soc. a zdrav. poist. 3 681
D. Ostatné priame dane 943
E. Zábezpeka od nájomníkov 9 b.j. a ost.

23 720

2.4 Návratná finančná výpomoc

15 311

2.5 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

247 098

3. Časové rozlíšenie

416 516

A. Výnosy budúcich období

416 516

Celkové aktíva vykázané v súvahe k 31.12.2020 sú v objeme netto 2 756 113,- € a zdroje krytia – pasíva v rovnakej výške 2 756 113,- €.

6. PREHĹAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2020

Obec k 31. 12. 2020 eviduje tieto dlhy v sume 556 497,49

 • úver 9/1 127 871,20 €

 • úver 9/2 174 030,15 €

 • úver 9/3 254 596,14 €

7. HODNOTIACA SPRÁVA

Hodnotiaca správa tvorí prílohu č. 2

 1. NÁVRH UZNESENIA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE ZA R. 2020

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom schvaľuje:

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad.

Vypracovala:

Ing. Elena Čapkovičová

Iveta Matuškovičová

V Dolnom Dubovom, 25.05.2021

Prerokované na Obecnom zastupiteľstve dňa 24.6.2021, uznesenie č. 44/2021.

VZN 02/2021 O podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. a) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vydáva toto:

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E

č. 2/2021

o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové dňa 25.6.2021

VZN nadobúda účinnosť dňa 11.7.2021

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len “VZN“) je stanovenie postupu a podmienok pri prenajímaní nájomných bytov (ďalej len “NB“) vo vlastníctve Obce Dolné Dubové, postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

 1. Nájomné byty sa budú užívať za účelom sociálneho bývania. Obec zachová nájomný charakter bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 1. Nakladanie s nájomnými bytmi špecifikovanými v tomto VZN sa bude riadiť aktuálne platnou právnou úpravou podmienok pre poskytovanie dotácií na rozvoj bývania.

 1. Pri uzatváraní zmluvy o nájme bytu obec dodrží podmienky ustanovené zákonom.

 1. Obec Dolné Dubové zabezpečuje správu NB, prenajímanie bytov, určovanie výšky nájomného a rieši všetky právne vzťahy vyplývajúce z nájmu bytov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

 1. Obecný úrad vedie evidenciu žiadostí o pridelenie bytov do nájmu. Žiadateľa sú evidovaní v poradovníku, ktorý začína číslom 1. a sú v ňom zoradení vzostupne podľa dátumu podania žiadosti. Obec Dolné Dubové vydáva súhlas s nájmom a uzatvára nájomné zmluvy.

Čl. 2

Podmienky a rozsah poskytovania sociálneho bývania v byte

 1. Sociálne bývanie je bývanie obstarané s použitím verejných prostriedkov určené na primerané a ľudsky dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať bývanie vlastným pričinením a spĺňajú podmienky podľa zákona. Sociálne bývanie je aj bývanie alebo ubytovanie financované s použitím verejných prostriedkov a poskytované v rámci starostlivosti podľa osobitných predpisov. Sociálne bývanie poskytované obcou je všeobecne prospešnou službou.

 1. Sociálne bývanie v byte je bývanie poskytované oprávnenej fyzickej osobe v byte, ktorého podlahová plocha neprevyšuje 80 m2 pre byt bežného štandardu alebo 60 m2 pre byt nižšieho štandardu.

 1. Oprávnenou fyzickou osobou podľa odseku 2 je:

a. Osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb žijúcich v domácnosti je minimálne 1,5 násobkom životného minima a najviac vo výške trojnásobku životného minima.

b. Osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb žijúcich v byte je najviac vo výške štvornásobku životného minima, ak:

   1. osoba žijúca v byte je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,

   2. ide o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,

   3. aspoň jedna z osôb žijúcich v byte zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, sociálne a ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce. § 22 ods. 3 písm. b)

c. Osoba, ktorá žije v byte sama a ktorej mesačný príjem je najviac vo výške štvornásobku životného minima.

d. Osoba, ktorá nepresiahla vek 30 rokov a

   1. ktorej sa skončilo poskytovanie starostlivosti v zariadení na základe rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení, výchovnom opatrení alebo ústavnej starostlivosti,

   2. ktorej zanikla náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu (§ 45 až 59 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov) alebo

   3. ktorá bola zverená do starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča na základe neodkladného opatrenia a pred dovŕšením jej plnoletosti bol podaný návrh na zverenie tejto osoby do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo na ustanovenie poručníka tejto osobe podľa osobitného predpisu (§ 45 až 59 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov).

e. Osoba, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu (napríklad zákon č. 403/1990Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov).

f. Osoba, ktorej sa poskytuje bývanie z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

 1. Pri zisťovaní príjmov oprávnenej fyzickej osoby a ostatných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti podľa odseku 3 sa postupuje podľa osobitného predpisu (§ 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu (§ 4 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov) za kalendárny rok predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.

 1. Životné minimum domácnosti podľa odseku 3 sa vypočíta ako súčet súm životného minima pre plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu za každú plnoletú fyzickú osobu, ktorá žije v byte a súm životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu za každé zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa, ktoré žije v byte. Pri výpočte sa vychádza zo súm životného minima platných k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu.

 1. Podmienky ustanovené v odseku 3 sa posudzujú pri uzatváraní nájomnej zmluvy a na zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada.

 1. Nájomné byty sú určené predovšetkým pre občanov s trvalým bydliskom v obci Dolné Dubové, pochádzajúcich z obce Dolné Dubové a tiež i pre ostatných občanov SR.

 1. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, ak aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, sociálne a ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce. Osobám podľa tohto odseku môže byť prenajatých maximálne 20% z celkového počtu podporených nájomných bytov.

Čl. 3

Prijímanie a posudzovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu

 1. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu podávajú žiadatelia prenajímateľovi, ktorým je Obec Dolné Dubové, prostredníctvom Obecného úradu.

 1. Každý žiadateľ je povinný vyplniť „Žiadosť o nájomný byt“, ktorá musí obsahovať:

  1. Údaje o žiadateľovi:

   • meno a priezvisko žiadateľa, manžela/-ky, partnera/-ky, druha/-družky, atď.

   • dátum a miesto narodenia, rodinný stav

   • miesto trvalého pobytu podľa občianskeho preukazu, príp. prechodného pobytu

   • meno a priezvisko detí a ich dátumy narodenia

   • počet osôb, ktoré sa do bytu nasťahujú – menovite s dátumom narodenia

   • koľko izbový byt žiada, telefónny kontakt

  1. Povinné prílohy k žiadosti:

   • čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, z ktorých bude zrejmý vlastnícky, alebo nájomný vzťah k bytu, bytovému alebo rodinnému domu,

   • doklad o zamestnaní a dĺžke uzavretej pracovnej zmluvy, alebo živnostenský list, alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku,

   • doklad o čistom mesačnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom,

   • ak žiadajú́ o pridelenie nájomného bytu fyzické́ osoby, ktoré́ tvoria spoločnú́ domácnosť̌ a súčasne nie sú manželmi, podmienkou pre uzavretie nájomnej zmluvy je čestné vyhlásenie o spoločnej domácnosti.

 1. Komisia pri obecnom zastupiteľstve v obci Dolné Dubové skontroluje úplnosť údajov uvedených v žiadosti a žiadosti spĺňajúce podmienky zaradí do evidencie žiadateľov o nájomný byt. Žiadateľov s neúplnými údajmi vyzve na doplnenie.

 1. Žiadateľ, ktorý nedoplní svoju žiadosť na výzvu, uvedie nepravdivé údaje, alebo údaje sfalšuje, nebude zaradený do evidencie žiadateľov o nájomný byt.

 1. Žiadateľ, ktorému nebol pridelený byt a trvá na riešení svojej žiadosti, je povinný raz ročne aktualizovať žiadosť a predložiť doklady o príjme.

Čl. 4

Postup pri prideľovaní a nájme bytov

 1. O pridelení bytu rozhoduje Obecné zastupiteľstvo na základe návrhu komisie.

 1. Pri rozhodovaní o pridelení bytu sa skúmajú a vyhodnocujú najmä nasledovné kritériá:

  • trvalý pobyt v obci Dolné Dubové,

  • naliehavosť bytovej potreby žiadateľa, pričom sa skúmajú súčasné bytové aj majetkové pomery, počet maloletých detí, rod. stav a iné sociálne kritériá,

  • preukázateľné zdravotné dôvody žiadateľa (vyjadrenie lekára),

  • dodržiavanie zásad dobrých mravov a medziľudských vzťahov,

  • dátum podania žiadosti,

  • aktivity občana a jeho rodiny v obci,

  • finančné možnosti splácania nájomného (preukázať aktuálny príjem).

 1. Prednostné právo na pridelenie bytu majú občania s trvalým pobytom v obci a rodiny s maloletými deťmi.

 1. Nájomný byt nie je možné prideliť záujemcovi, ak voči nemu alebo členovi jeho domácnosti obec, eviduje pohľadávku po lehote splatnosti. Ak nájomca bytu nezaplatí nájomné a úhrady spojené s užívaním bytu za viac ako tri mesiace napriek výzve a dohodnutou náhradnou lehotou na úhradu nájomného je to dôvod na ukončenie nájomného vzťahu bez nároku na zabezpečenie bytovej náhrady.

 1. Ak nájomca alebo ten, kto je členom domácnosti hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v bytovom dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v bytovom dome, obec môže vypovedať nájom bytu bez nároku na zabezpečenie bytovej náhrady. Uplynutím dohodnutej doby nájmu, ak sa účastníci nedohodnú inak, nájomný vzťah skončí a nájomca je povinný nájomný byt vypratať a komisionálne odovzdať v posledný deň trvania nájomného vzťahu (do 12:00 hodiny) bez nároku na zabezpečenie bytovej náhrady.

 1. Ak žiadateľ odmietne pridelený byt, nemá nárok na pridelenie ďalšieho bytu a jeho žiadosť sa vyradí z evidencie.

 1. O pridelení nájomných bytov vybratým uchádzačom príjme Obecné zastupiteľstvo uznesenie, na základe ktorého pripraví Obecný úrad na podpis starostovi obce nájomnú zmluvu.

Čl. 5

Nájomná zmluva

 1. Na práva a povinnosti, ktoré vzniknú na základe nájomnej zmluvy a nie sú upravené zákonom č. 443/2010 Z. z., sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:

  • začiatok nájmu,

  • dobu nájmu,

  • výšku mesačného nájomného,

  • podmienky opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy,

  • výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním NB alebo spôsob ich výpočtu,

  • opis stavu NB a opis príslušenstva nájomného bytu,

  • podmienky na zachovanie pôvodného stavu a vybavenia NB,

  • skončenie nájmu,

  • spôsob a lehotu vysporiadania finančnej zábezpeky, ak je súčasťou nájomnej zmluvy,

  • zoznam osôb žijúcich v byte spolu s nájomcom,

  • vyhlásenie nájomcu, že nájomný byt alebo jeho časť nie je oprávnený prenechať do podnájmu tretej osobe.

 1. Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môže byť najviac tri roky okrem prípadov:

  1. Ak nájomca je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 zákona, ktorej sa prenajíma nájomný byt spĺňajúci podmienky ustanovené osobitným predpisom, pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac desať rokov, alebo

  2. Ak nájomca je osobou podľa § 22 ods. 3 písm. e) zákona, ktorej sa prenajíma nájomný byt, pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac desať rokov.

 1. V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržiavaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v zákone. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace vopred pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu. Ak má nájomca záujem o opakované uzavretie nájomnej zmluvy, je povinný doručiť na Obecný úrad žiadosť spolu s dokladmi podľa čl. 3 ods. 2 tohto VZN, a to najneskôr 60 kalendárnych dní pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu.

 1. Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy podľa odseku 3 môže obec uzavrieť nájomnú zmluvu aj s fyzickou osobou, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb žijúcich v byte k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku opakovaného prenájmu nájomného bytu:

  1. nie je vyšší ako štvornásobok životného minima oprávnenej osoby podľa § 22 ods. 3 písm. a) zákona,

  2. nie je vyšší ako päťnásobok životného minima oprávnenej osoby podľa § 22 ods. 3 písm. b) a c) zákona.

 1. Nájomnú zmluvu na užívanie nájomného bytu, ktorý spĺňa podmienky stanovené osobitným predpisom (§ 143 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) uzavrie prenajímateľ len s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti, ktorej členom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 zákona. Ak obec žiadosť od takejto fyzickej osoby neeviduje, môže uzavrieť nájomnú zmluvu na takýto NB aj s inou fyzickou osobou podľa § 22 ods. 3 zákona, najviac na jeden rok.

 1. Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada fyzická osoba uvedená v § 22 ods. 3 zákona, môže prenajímateľ uzavrieť nájomnú zmluvu aj s inou fyzickou osobou najviac na jeden rok.

 1. Nájomca je povinný v lehote maximálne 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy zložiť finančnú zábezpeku na NB, ktorá predstavuje výšku šesťmesačného nájomného. V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy prenajímateľ zloženú zábezpeku bezodkladne vráti.

 1. Finančná zábezpeka podľa odseku 7, slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu.

 1. Pred uzavretím nájomnej zmluvy je prenajímateľ povinný umožniť nájomcovi prehliadku nájomného bytu.

 1. Nájomca a všetky osoby s ním bývajúce a uvedené v nájomnej zmluve sa môžu prihlásiť na trvalý pobyt v obci Dolné Dubové za podmienok:

   1. Podania písomnej žiadosti o udelenie súhlasu k trvalému pobytu v byte nájomníka bytu, ktorého vlastníkom je obec, podáva sa na Obecný úrad.

   2. Na základe podanej žiadosti občana o zmenu trvalého pobytu obec overuje príbuzenský vzťah k nájomcovi obecného bytu, ku ktorému sa žiadateľ mieni prihlásiť.

   3. Obec, ako prenajímateľ, po preskúmaní majetkových a bytových pomerov môže udeliť súhlas k trvalému pobytu žiadateľovi iba v prípade, ak preukáže, že nájomca ku ktorému sa mieni prihlásiť, je jeho rodič, dieťa, súrodenec, nevesta, zať a v odôvodnených prípadoch aj vnuk.

   4. Súhlas môže byť udelený len v prípade, že byt nie je zaťažený nedoplatkom na nájomnom a službách zo strany súčasných nájomníkov.

   5. Žiadateľom, ktorí nepreukážu hore uvedený príbuzenský vzťah k nájomcom, prenajímateľ bytu nie je povinný súhlas udeliť.

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

 1. Prenajímateľ je povinný tvoriť fond prevádzky, údržby a opráv, ročne minimálne vo výške 0,5% nákladov na obstaranie nájomného bytu s osobitným režimom.

 1. Podmienky určené v tomto VZN sú povinnou súčasťou nájomnej zmluvy.

 1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Dubové č. 2/2013 z 14. decembra 2012 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Dolnom Dubovom uznesením č. 48/2021 zo dňa 24.6.2021.

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 11.7.2021.

Ing. Jozef Čapkovič

Starosta obce

VZN 01/2021 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové na základe ustanovenia §4 ods. 3 písm. g) a §6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov; a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vvdáva toto:

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E

č. 1/2021

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné Dubové

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové dňa 25.6.2021

VZN nadobúda účinnosť dňa 11.7.2021

Čl. 1

Pôsobnosť nariadenia

 1. VZN sa vydáva za účelom stanoviť funkčný systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a triedeným komunálnym odpadom vyprodukovanými na území obce Dolné Dubové.

 1. VZN upravuje správne nakladanie s odpadmi, spôsob a podmienky zberu a určuje miesto na zneškodňovanie odpadov v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.

 1. VZN upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:

  1. nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,

  2. spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,

  3. nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,

  4. nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,

  5. spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu:

   • elektroodpadov z domácností,

   • odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,

   • použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,

   • veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,

   • jedlých olejov a tukov,

  1. spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom nebezpečných látok,

  2. spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,

  3. spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,

  4. prevádzkovaní zberného dvora,

  5. spôsobe zberu drobného stavebného odpadu.

  6. dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov (ak to nie je možné)

 1. VZN upravuje spôsob zberu textilu.

Čl. 2

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi

 1. Pôvodca odpadu je definovaný v § 4 ods.1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

 1. Pôvodca odpadu je povinný zapojiť sa do systému zberu splnením si svojej oznamovacej povinnosti v zmysle osobitného predpisu (zákon č. 582/2004 Z.z.).

 1. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú v obci určené zberné nádoby vo veľkostiach: 110 l, 120 l , 240 l; pre bytové domy a nebytové jednotky sa používajú aj nádoby s objemom 1100 l.

 1. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Obec zabezpečí dostatočný počet nádob podľa potreby. Zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti.

 1. Zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje zberovou spoločnosťou, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, podľa Harmonogramu zvozu zverejneného na webovom sídle obce a na informačnej tabuli Obecného úradu a v papierovej forme prístupnej pre občanov. Vývoz KO je 2x do mesiaca.

 1. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.

 1. Na počet domácností v jednom rodinnom dome (byte) s tým istým súpisným číslom sa vzťahuje prideľovanie maximálneho počtu zberných nádob nasledovne:

  1. domácnosť s počtom do 2 osôb je oprávnená užívať 1 zbernú nádobu 120 l (110 l)

  2. domácnosť s počtom do 4 osôb je oprávnená užívať 2 zberné nádoby 120 l (110 l)

  3. domácnosť s počtom do 6 osôb je oprávnená užívať 3 zberné nádoby 120 l (110 l)

  4. domácnosť s počtom nad 6 osôb je oprávnená užívať 4 zberné nádoby 120 l (110 l)

 1. Organizátor kultúrnych, športových, jednorazových podujatí a iných činností pre verejnosť je povinný:

  1. zabezpečiť dostatok zberných nádob, resp. vriec na zmesový komunálny odpad,

  2. zabezpečiť triedený zber zložiek odpadu,

  3. robiť opatrenia pre zníženie tvorby odpadov v rámci poskytovanej činnosti,

  4. v okolí prevádzkarne, predajného miesta alebo zariadenia slúžiaceho na poskytovanie ambulantného predaja alebo ambulantných služieb zabezpečiť dostatočný počet zberných nádob, resp. vriec.

 1. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný rešpektovať pravidlá triedeného zberu a zaraďovať odpad podľa farby zbernej nádoby alebo vreca.

 1. Ak nie je nádoba na komunálny odpad riadne pripravená na odvoz, zberová spoločnosť nevykoná riadny zber komunálneho odpadu. Vlastník, užívateľ alebo správca si musí sám zabezpečiť odvoz odpadu v zmysle platnej legislatívy.

 1. Do zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu sa nesmie umiestňovať zemina, drobný stavebný odpad, objemné predmety všetkého druhu, priemyselný odpad z obchodnej činnosti, kyseliny, zásady, kvapalné látky, autobatérie, iné batérie, zdraviu škodlivý odpad z potravinových výrobní, z predajní mäsa, zo zdravotníckych zariadení.

 1. Ak sa pri zbere komunálneho odpadu zistí, že v zbernej nádobe sú odpady, ktoré do nej nepatria, nebude táto nádoba vyprázdnená. Zberová spoločnosť upovedomí o skutočnosti vlastníka, užívateľa alebo správcu a obec. Vlastník, užívateľ alebo správca je povinný nevhodný obsah zbernej nádoby odstrániť na svoje náklady preukázateľným spôsobom do 7 kalendárnych dní.

 1. Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný zberné nádoby alebo vrecia umiestniť pre účel zberu a odvozu odpadu čo najbližšie k miestu jeho zberu zberným vozidlom, najneskôr o 6.00 hod. príslušného zberového dňa, a zároveň tak, aby bola zabezpečená schodnosť a zjazdnosť komunikácie; následne po zbere ich uložiť na určené miesto tak, aby neboli trvale na chodníku, komunikácii, či parkovisku.

 1. Zakazuje sa premiestňovať zberné nádoby mimo určeného miesta, okrem prípadu uvedeného v Čl.2 ods. 13 tohto VZN, a vyberať časti odpadu, okrem prípadu uvedeného v ods. 12 tohto článku tohto VZN. Zákaz sa nevzťahuje na zberové spoločnosti zabezpečujúce zber a odvoz odpadu.

 1. Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí majiteľ (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti po prerokovaní s obecným úradom.

 1. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na odpad, je majiteľ (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.

 1. Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie.

Čl. 3

Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov

 1. Zberové spoločnosti, ktoré na území obce vykonávajú zber a prepravu zmesových komunálnych odpadov, triedený zber komunálnych odpadov, biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej iba „prevádzkovateľ kuchyne“) sú povinné:

  1. vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby boli dodržané hygienické, ekologické, bezpečnostné opatrenia a neprišlo k ich poškodeniu, či vzniku škôd na majetku tretích osôb,

  2. po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,

  3. v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť,

  4. v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné náklady jej opravu alebo výmenu, toto neplatí v prípade, že nádoba bola poškodená z dôvodu jej preťaženia odpadom, alebo odpadom na ktorý nádoba nebola určená (napr. stavebná suť, horúci popol a podobne),

  5. zabezpečovať zber objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto nariadení,

  6. mesačne predložiť obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladala počas tohto obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom vrátane množstva vytriedeného KO, (zhodnotenie/zneškodnenie/úprava/iné nakladanie …)

  7. uskutočňovať v súlade s harmonogramom zber odpadu z nádob a vriec,

Čl. 4

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu (DSO)

 1. Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu prostredníctvom oprávnenej organizácie, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu za poplatok. Výšku poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určí obec v samostatnom všeobecne záväznom nariadení.

 1. DSO sa odovzdáva na vyhradenom mieste a to v areáli spoločnosti BEMAT, spol. s.r.o. Mikovíniho 7 Trnava. Občan má povinnosť dopraviť DSO do areálu spoločnosti, kde odpad odvážia a občan uhradí poplatok, ktorý obec určila vo VZN o poplatku za KO a DSO v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku, do pokladne spoločnosti BEMAT Trnava, ktorá je oprávnenou organizáciou a obec má s touto spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o nakladaní s DSO.

 1. Občania môžu drobný stavebný odpad odovzdať priebežne počas celého roka.

 1. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukuje pôvodca odpadu, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky; bez obsahu skla, kovov, plastov, papiera a lepenky.

 1. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich.

 1. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

Čl. 5

Triedený zber zložiek komunálneho odpadu

 1. Na území obce je zabezpečený triedený zber zložiek komunálneho odpadu:

  1. biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,

  2. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne,

  3. jedlých olejov a tukov,

  4. elektroodpadov z domácností,

  5. papiera, skla, plastov, kovov (odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi),

  6. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,

  7. textílií a šatstva.

 1. Na triedený zber komunálnych odpadov uvedených v článku 5 ods. 1 písm. e) sú určené zberné nádoby a vrecia v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v článku 10, zber uskutočňuje podľa Harmonogramu zberu zberová spoločnosť podľa jednotlivých zložiek triedeného zberu uvedeného v tomto VZN.

Čl. 6

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

 1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na:

  1. biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorína, tzv. „bioodpad“, (ďalej len „BRKO“) – patria sem: tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, piliny, drevná štiepka, slama, rezané a izbové kvety. Ide o odpad, ktorý je vhodný aj na domáce, či iné kompostovanie,

  2. biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností okrem toho, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne – patra sem: tepelne upravené aj neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu, starý chlieb a pečivo, mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky, potraviny po záručnej dobe, alebo potraviny inak znehodnotené. Zbavené obalov.

  3. jedlé oleje a tuky z domácností – zber odpadu je zabezpečený obcou podľa článku 8 tohto VZN.

 1. Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu BRKO podľa Čl. 6 ods. 1 písm. a) na vyhradenom mieste (provizórnom zbernom dvore). Je zakázané ukladať bioodpad o záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to určené, alebo ho spaľovať. Domáce kompostovanie takéhoto odpadu je možné.

 1. Obec zabezpečuje zber BRKO podľa Čl. 6 ods. 1 písm. b) prostredníctvom označených 120 l plastových kontajnerov, rozmiestnených na určených zberných miestach na území obce. Do zberných nádob sa ukladá odpad priamo vysypaním, zbavený plastových alebo iných obalov. Odpad sa ukladá do zbernej nádoby tak, aby sa v maximálnej miere zamedzilo jej znečisťovaniu z vonkajšej strany a veko zbernej nádoby je potrebné uzatvoriť.

Čl. 7

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom

od prevádzkovateľa kuchyne

 1. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).

 1. Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

 1. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný pred neoprávneným prístupom k odpadu primerane zabezpečiť jeho skladovanie do doby odovzdania na ďalšie spracovanie.

 1. Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

 1. Frekvencia zberu je určená s ohľadom na klimatické podmienky počas kalendárneho roku.

 1. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s odpadom sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mal súhlas na spracovanie týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

 1. Zakazuje sa kŕmiť zvieratá kuchynským a reštauračným odpadom.

Čl. 8

Spôsob zberu jedlých olejov a tukov

 1. Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať v uzavretých nádobách, do centrálnej zbernej nádoby, ktorá je zabezpečená v objekte v samostatnom boxe. Občania zhromažďujú použité jedlé oleje a tuky v domácnostiach do uzavretých nádob, po naplnení ich prinesú na zberné miesto v areáli školy. Po zhromaždení dostatočného množstva odpadu – obec objedná u zmluvného partnera jeho odvoz.

 1. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.

 1. Odpad je vyvážaný podľa potreby. Jeho prepravu a zhodnotenie zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

 1. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom.

Čl. 9

Spôsob zberu elektroodpadov z domácností

 1. Na elektroodpad z domácností sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.

 1. Elektroodpad je možné bezplatne odovzdať distribútorom elektrozariadení prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.

 1. Zber elektroodpadov sa na území obce zabezpečuje kalendárovým zberom. Kalendárový zber elektroodpadov sa organizuje v spolupráci so spoločnosťou, ktorá na tento účel uzatvorí s obcou zmluvu.

 1. Za kalendárový zber sa považuje aj odobratie elektroodpadu z domácností na základe objednávky pôvodcu a držiteľa odpadu.

 1. Prostredníctvom obecného webového sídla, informačnej tabule, rozhlasu, prípadne letákov, obec informuje občanov o organizovaní kalendárového zberu v dostatočnom časovom predstihu, uvedením termínu a podmienok organizovania mobilného zberu elektroodpadov.

 1. Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

Čl. 10

Spôsob zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

 1. Zber triedených zložiek komunálnych odpadov pre papier, sklo, plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (ďalej len „VKM“) zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

 1. Vytriedený komunálny odpad sa v obci zbiera prostredníctvom mobilného zberu do plastových vriec, 1-krát do mesiaca, spolu sa zbierajú:

  1. Plasty – najmä: PET fľaše od nápojov a jedlých olejov, plastové fľaše od drogérie a čistiacich prostriedkov, plastové tašky a fólie.

Nepatria sem: plastové obaly od motorového oleja a farieb, malitan, guma.

  1. Viacvrstvové kombinované materiály (VKM) – najmä tetrapakové krabice od mlieka a nápojov.

  2. Kovy – najmä: plechovky od nápojov a konzervy od potravín.

 1. Vytriedený komunálny odpad zbieraný v obci prostredníctvom farebne odlíšených kontajnerov s objemom 1100 l:

  1. Modré nádoby – slúžia len na zber papiera, najmä: novín, časopisov, letákov, zošitov, poskladaných krabíc, kartónov, baliaceho papiera, katalógov, kalendárov bez pružín.

Nepatria sem: brúsny a mastný papier, albumy, fotky.

  1. Žlté nádoby – slúžia na zber plastov, VKM a kovových obalov potravín

  2. Zelené nádoby – slúžia na zber skla, najmä: sklených fliaš a pohárov.

Nepatria sem: zrkadlá, keramika, varné sklo, autosklo, drôtom vystužené sklo.

 1. Mobilný zber papiera z domácností prebieha podľa harmonogramu určeného zberovou spoločnosťou, o termínoch obec informuje prostredníctvom webového sídla, informačnej tabule, rozhlasu, prípadne letákov.

Čl. 11

Spôsob zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov

a automobilových batérií a akumulátorov

 1. Pre použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.

 1. Obec má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre zber batérií a akumulátorov, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.

 1. Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory tretej osobe, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.

 1. Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať na Obecnom úrade Dolné Dubové do určených nádob. Odpad je odovzdaný zmluvnému partnerovi na základe výzvy na odber.

Čl. 12

Spôsob zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

 1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

 1. Zakazuje sa umiestňovať nespotrebované lieky do nádob na zmesový komunálny odpad.

Čl. 13
Spôsob zberu objemného odpadu

a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok

 1. Objemný odpad komunálneho odpadu nie je dovolené umiestňovať do zberných nádob. na zmesový komunálny odpad alebo do nádob na triedený zber. Objemným odpadom podľa tohto ods. sa rozumie nábytok, okná, dvere, kanalizačné potrubia, plechy a odpad, ktorý svojou veľkosťou alebo objemom nie je možné vhodne umiestniť do zberných nádob.

 1. Obec zabezpečuje 2-krát do roka zber objemného odpadu v obci prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, kde môžu občania odovzdať objemný odpad, ktorý je po naplnení vyvezený zbernou spoločnosťou.

 1. Do skupiny odpadov s obsahom nebezpečných látok patria najmä: odpadové motorové a mazacie oleje, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), všetko v pôvodných obaloch alebo v označených obaloch, drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.

 1. Jednotlivé zložky odpadu s nebezpečným obsahom sú ich držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.

 1. Obec zabezpečuje podľa potreby, zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia 1-krát do roka.

Čl. 14
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík

 1. Pre odpadové pneumatiky sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.

 1. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Obec Dolné Dubové nezabezpečuje zber odpadových pneumatík v zmysle aktuálne platnej legislatívy.

Čl. 15

Spôsob zberu textilu

 1. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:

  1. čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),

  2. obuv (obuv iba v pároch, nezničené),

  3. textilné doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)

 1. Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov (biele stacionárne kontajnery pri Obecnom úrade).

 1. Do kontajnerov na triedený zber textilu je zakázané ukladať iné druhy odpadov.

 1. Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu a nakladanie s odpadom do nich umiestneného.

 1. Interval vývozov kontajnerov na textil je jedenkrát za dva týždne alebo podľa potreby.

 1. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len zberová spoločnosť na zber komunálneho odpadu.

Čl. 16
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

 1. Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu na území obce môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba na:

  1. Obecnom úrade v Dolnom Dubovom,

  2. Okresnom úrade – odbor starostlivosti o životné prostredie.

 1. Oznámenie o nezákonne uloženom odpade, pokiaľ to dovoľujú okolnosti, obsahuje najmä:

  1. presnú lokalizáciu – katastrálne územie, číslo parcely a pod.,

  2. fotodokumentáciu,

  3. odhadované množstvo a druh odpadu,

  4. informácie o pôvodcovi odpadu, ak je známy.

 1. Vo veci zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu postupuje obec Dolné Dubové v súlade s § 15 zákona o odpadoch.

 1. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad.

Čl. 17

Priestupky

Priestupky na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa §115 ods. 1 písm. a) až r) zákona o odpadoch v blokovom konaní prejednáva v súlade so zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov Obec Dolné Dubové.

Čl. 18

Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Dubové č. 4/2016 z 16. júna 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné Dubové.

 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Dolnom Dubovom uznesením č. 47/2021 zo dňa 24.6.2021.

 3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 11.7.2021.

Ing. Jozef Čapkovič

Starosta obce

Ambulancia Dechtice oznamuje

Ambulancia Dechtice, MUDr. Čermáková oznamuje, že v dňoch 25.6. až 28.6. (vrátane) a 2.7. až 6.7. (vrátane) nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Gajdošová Chtelnica

Zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 24.6.2021 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia OZ

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Záverečný účet obce za rok 2020

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2020

6. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-3/2021

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 1-3/2021

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021

9. VZN 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné Dubové

10. VZN 2/2021 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

11. Zmluva s TJ Družstevník Dolné Dubové

12. Dotácie na poskytovanie opatrovateľských služieb odkázaným občanom

13. Odkúpenie časti pozemku za “starou školou“

14. Rôzne:

a. Opravy na 9BJ

b. Dotácie žiadané/ schválené/ zamietnuté/ zrušené

c. Žiadosť ZŠ s MŠ Dolné Dubové

d. Perspektívne využitie uvoľnenej kancelárie v budove OcÚ

e. Dianie v obci

15. Diskusia

16. Návrh na uznesenie

17. Záver

Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce