Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Úradná tabuľa

Návrh programového rozpočtu obce Dolné Dubové na roky 2021 – 2023

Návrh programového rozpočtu obce Dolné Dubové na roky 2021 – 2023

                                                                                                                                        Údaje v EUR

Program Rozpočet

rok 2021

Rozpočet

rok 2022 

Rozpočet

rok 2023

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku 316 011 320 000 325 000
Daňové príjmy – dane za špecifické služby 62 647 63 000 63 000
Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a majetku 37 800 38 000 38 000
Nedaňové príjmy – administratívne a iné poplat. 25 000 26 000 27 000
Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských vkladov 100 100 100
Tuzemské granty a transfery 85 234 86 000 90 000
Bežné príjmy 526 792 533 100 543 100
Finančné príjmy      
Kapitálové príjmy       
Príjmy celkom 526 792 533 100 543 100
01 – Plánovanie, manažment, kontrola 8 700 8 700 8 700
02 – Propagácia a marketing 300 300 300
03 –  Interné služby 7 500 8 000 8 000
04 –  Služby občanom 7 100 7 500 7 500
05 – Bezpečnosť,  právo,  poriadok 4 000 4 000 4 000
06 – Odpadové hospodárstvo 42 500 43 500 44 000
07 – Komunikácia a verejné priestranstvá 23 650 24 000 24 500
08 – Vzdelávanie 1 200 1 200 1 200
09 – Šport 5 750 5 750 5 750
10 – Kultúra 26 150 10 000 11 000
11 – Prostredie a život 18 000 18 000 18 000
12 – Sociálne služby 3 200 1 200 1 200
13 – Administratíva – bežná prevádzka 126 685 128 000 130 000
Bežné výdavky 274 735 260 150 264 150
Finančné operácie 23 000 23 000 23 000
Kapitálové výdavky 29 057 49 950 55 950
Výdavky na školstvo 200 000 200 000 200 000
Výdavky celkom 526 792 533 100 543 100
Rozdiel príjmov a výdavkov 0 0 0

 

     V Dolnom Dubovom, dňa   24.11.2020

 

Ing. Jozef Čapkovič, starosta obce                                                                                                                                                                                   

Návrh VZN 04/2020 Územný plán obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Dubové v zmysle § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a na základe samosprávnej spôsobilosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto:

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 č. 4/2020

 Územný plán obce Dolné Dubové

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové       dňa 07.10.2020

 

Čl. 1

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Dolné Dubové, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Dolné Dubové uzn. č. **/2020 dňa **.10.2020. Priestorové vymedzenie riešeného územia územného plánu je vymedzené katastrálnou hranicou obce Dolné Dubové.

 

Čl. 2

Záväzná časť Územného plánu obce Dolné Dubové, ktorá určuje zásady a regulatívy územného rozvoja a opatrenia a podmienky na využitie územia, tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia. Záväzná časť Územného plánu obce Dolné Dubové pozostáva:

  1. Príloha č. 1 – Záväzná časť Územného plánu obce Dolné Dubové – textová časť – zobraziť
  2. Príloha č. 2 – Výkres č. 08 – Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb – zobraziť

 

Čl. 3

 Dokumentácia schváleného Územného plánu obce Dolné Dubové je uložená a možno do nej nahliadnuť na:

  • Obecnom úrade v Dolnom Dubovom
  • Okresnom úrade v Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania
  • Stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Trnave).

 

Čl. 4

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť **.11.2020.

 

Ing. Jozef Čapkovič

Starosta obce

 

Návrh VZN bol zverejnený v úradnej tabuli obce Dolné Dubové a na webovej stránke obce Dolné Dubové od 07.10.2020   do   **.10.2020.

VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvo obce Dolné Dubové dňa **.10.2020, uznesením č. **/2020.

Schválené VZN bolo zverejnené v úradnej tabuli obce Dolné Dubové a na webovej stránke obce Dolné Dubové  od **10. 2020   do   **.11.2020.

 

Informácia pre verejnosť

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

a) Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, oznamuje verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti Zmena využitia objektu 760-II.3,4,5:V1 – skladovacie priestory pre kovový povrchovo kontaminovaný materiál v rámci projektu „Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu 760-II.3,4,5:V1“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona.

Čítať viac

VZN 03/2020 odpadové vody

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové na základe ustanovenia §4 ods. 3 písm. g) a §6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov; zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v vydáva toto…

Čítať viac

Návrh VZN 03/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové na základe ustanovenia §4 ods. 3 písm. g) a §6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov; zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v vvdáva toto…

Čítať viac

Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2020 – 2022

Údaje v EUR

Program Rok

2020

Rok

2021

Rok

2022

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku  329 200 330 000 331 000
Daňové príjmy – dane za špecifické služby 59 647 60 000 62 000
Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a majetku 37 800 38 000 39 000
Nedaňové príjmy – administratívne a iné poplat. 23 900 24 000 24 000
Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských vkladov 300 300 300
Tuzemské granty a transfery 84 969 88 000 90 000
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ 22 700 23 000 23 000
Bežné príjmy 558 516 563 300 569 300
Finančné príjmy 0 0 0
Kapitálové príjmy  0 0 0
Príjmy celkom 558 516 563 300 569 300
01 – Plánovanie, manažment, kontrola 8 700 8 700 8 700
02 – Propagácia a marketing 300 300 300
03 –  Interné služby 12 000 12 000 12 000
04 –  Služby občanom 6 599 7 000 9 000
05 – Bezpečnosť,  právo,  poriadok 4 000 4 000 4 000
06 – Odpadové hospodárstvo 39 500 40 000 40 000
07 – Komunikácia a verejné priestranstvá 22 450 23 000 23 000
08 – Vzdelávanie 1 200 2 000 2 000
09 – Šport 5 750 6 000 6 000
10 – Kultúra 12 350 14 000 14 000
11 – Prostredie a život 17 700 18 000 18 000
12 – Sociálne služby 1 200 1 200 1 200
13 – Administratíva – bežná prevádzka 116 685 118 300 118 300
Bežné výdavky 248 434 254 500 256 500
Finančné operácie 23 000 23 000 23 000
Kapitálové výdavky 75 082 72 800 75 800
Výdavky na školstvo 212 000 213 000 214 000
Výdavky celkom 558 516 563 300 569 300
Rozdiel príjmov a výdavkov 0 0 0

 

     V Dolnom Dubovom, dňa   16.12.2019

                                                                                                     Ing. Jozef Čapkovič, starosta obce