Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Hodnotiaca správa 2020 (príloha č.2 k Záverečnému účtu obce)

stiahnuť dokument

Príloha  k Záverečnému účtu obce Dolné Dubové za r. 2020

Obec Dolné Dubové,  919 52  Dolné Dubové 

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2020

Obec zostavuje programový rozpočet. Cieľom rozpočtovej politiky je zabezpečiť hospodársky rast a rozvoj obce a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva. Programový rozpočet vypovedá o nakladaní s finančnými prostriedkami obce. Programový rozpočet obce Dolné Dubové má 13 programov.

 Program 1:         Plánovanie, manažment a kontrola

4 podprogramy:          Manažment – repre

Fin. a rozpočt. politika obce – audit

Členstvo v organizáciách a združeniach

Poslanci, komisie – odmeny

Program zahŕňa výdavky na   repre Ocú v čiastke 449,38 €, audítorské služby v čiastke

1 800,- €,  členské príspevky v samosprávnych organizáciách a združeniach v čiastke 1 363,87 €  a odmeny pre poslancov a členov komisií v čiastke 3 494,37 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných  7 150,00 €. Plnenie 7 107,62 €, t.j.  99,41 %.

Program 2:         Propagácia a marketing

2 podprogramy:          Obecný informačný systém

Kronika

Na údržbu televízneho káblového rozvodu a  MR bola rozpočtovaná čiastka 800,00 €, na  kroniku neboli rozpočtované žiadne výdavky. Plnenie 800,00 €, t.j. 100 %.

Program 3:           Interné služby         

3 podprogramy:           Voľby

Výdavky SODB

Správa a údržba majetku

Vzdelávanie zamestnancov

Program tento rok zahŕňa skutočné výdavky zo štátneho rozpočtu na vykonanie volieb v čiastke 626,98 €, na sčítanie obyvateľov, bytov a domov v čiastke 2 240,00 €, výdavky na správu a údržbu majetku obce v čiastke 6 265,00 €,  zahŕňa  výdavky na vzdelávanie zamestnancov, účasť na rôznych seminároch a školeniach s cieľom zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu v čiastke 171,00 €.   Celkovo za program bolo rozpočtovaných 9 302,98 €. Plnenie 9 301,79 €, t.j.  na 99,99 %.

 Program 4:         Služby občanom

5 podprogramov:        Matrika

Evidencia obyvateľstva

Spoločný stavebný úrad

Dom smútku

Register adries

Program služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom v oblasti matriky v čiastke 2 407,58 €  a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce v čiastke 234,63 €, výdavky na spoločný obecný úrad v čiastke 3 823,84 €, ďalej zahŕňa starostlivosť o cintorín a dom smútku 327,00 €, výdavky na register adries v čiastke 24,40 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 6 832,87 €. Plnenie 6 818,23 €, t.j. na 99,79 %.

Program 5:         Bezpečnosť, právo, poriadok

1 podprogram:          Požiarna ochrana

Program zahŕňa vytvorenie podmienok pre ochranu života , zdravia osôb a  majetku  pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na činnosť obecného hasičského zboru v čiastke 3 466,04 € a dotáciu z DPO v čiastke 3 000,- €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 7 000,- €. Plnenie 6 466,04 €, t.j.  92,37 %.

Program 6:         Odpadové hospodárstvo

2 podprogramy:          Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Stočné Bohuniciam

Obec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje 2 veľkoobjemovými kontajnermi 2x do roka, 11 kontajnermi na sklo od FCC, 8 kontajnermi na papier, vrecami na odpad pre separovanie zberu – plasty , 1 veľkorozmerným kontajnerom na cintoríne počas celého roka a pravidelným odvozom KO z obce každý druhý týždeň, bolo rozpočtovaných 18 907,00 €, plnenie 22 072,52 €, t.j. 116,74%. Odpad je vyvážaný a likvidovaný  externým dodávateľom – FCC Trnava. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu. Platby za stočné odvádzané na ČOV Jaslovské Bohunice boli rozpočtované v čiastke 22 184,- €, plnenie 22 184,16 €, t.j. 100,00%.

Celkovo za program bolo rozpočtovaných 41 091,- €, plnenie 44 256,68 €, t.j. na 107,70 %.

Program 7:         Komunikácie a verejné priestranstvá

 2 podprogramy:            Údržba  a správa ciest

Správa  a údržba verejných priestranstiev, realizácia nových

chodníkov

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií a chodníkov v obci v čiastke 316,00 €, údržbu VP zo ŠR v čiastke  893,95 €,  údržbu  VP – obec v čiastke

4 111,72 časť mzdových prostriedkov pre údržbára z dotácie MIRRaI v čiastke 12 800,00 €, časť mzdových prostriedkov z rozpočtu obce a výdavky na benzín do kosačiek v čiastke 480,00 €.

Finančné  prostriedky boli použité na bežné výdavky za  zimný posyp ciest a chodníkov a údržbu zelene (kosenie, hrabanie, nákup pohonných hmôt na kosenie, oprava kosačky) a dotácia OZ Jastrab v čiastke 250,-€. Celkovo za program 07 01 a 07 02 bolo rozpočtovaných 23 087,05 € bežných výdavkov. Plnenie 19 780,18 € t.j. na 85,68 %.

 Program 8:         Vzdelávanie

3 podprogramy:           ZŠ – stará budova

ZŠ s MŠ – údržba

Cestovné žiakom Kátloviec

Program  predstavuje všetky  činnosti v rámci starostlivosti o bývalú budovu ZŠ – rozpočet v čiastke 85,00 € (temperovanie a stále poplatky), plnenie 84,00 €. V podprograme  údržba budovy ZŠ s MŠ sme nerozpočtovali žiadne finančné prostriedky. Ďalší podprogram zabezpečuje  výdavky na cestovné žiakom Kátloviec  v čiastke 588,- €, plnenie 500,96 €.

Cestovné sa poskytuje na základe predloženej dochádzky od riaditeľstva ZŠ v Kátlovciach.  Celkovo za program bolo rozpočtovaných 673,00 €. Plnenie 584,96 €, t.j. na 86,92 %.

Program 9:          Šport

2 podprogramy:            TJ

OZ Dolnodubovčan

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska TJ Družstevník Dolné Dubové s krytou tribúnou. Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre TJ Družstevník Dolné Dubové a ako bežné výdavky na  energie, vodu a údržbu.    V programe je zahrnutá dotácia OZ Dolnodubovčan v čiastke 250,00 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 9 750,00 €. Plnenie 8 938,26 €, t.j.  91,67 %.

Program 10:       Kultúra

 2 podprogramy:         Obecná knižnica

Kultúrny dom

Program predstavuje podporu kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, organizovanie vlastných kultúrnych podujatí, údržbu KD, elektrickú energiu v KD a obecnú knižnicu. Finančné prostriedky boli použité na  všeobecný materiál a energie v kultúrnom dome a knižnici. PD na rekonštrukciu KD nebola zrealizovaná.

Celkovo za program bolo rozpočtovaných 4 564,99 €. Plnenie 4 420,81  €, t.j. na 96,84 %.

Kultúrne podujatia značne ovplyvnila pandémia koronavírusu.

Program 11:        Prostredie pre život

3 podprogramy:          Nová vodovod. prípojka

Prevádzka, údržba kanalizácie

Verejné osvetlenie

Program predstavuje starostlivosť o  bezporuchovú prevádzku celoobecnej kanalizácie v čiastke 9 208,04 €, výdavky na verejné osvetlenie, jeho údržbu a údržbu MR v čiastke

9 362,19 €. program zahŕňa aj vypracovanie PD  na časť COK – Potoky v čiastke 14 952,00 a    finančné prostriedky na COK časť kostol – cintorín v čiastke 31 023,28 €.

Nová vodovodná prípojka  nebola rozpočtovaná.

Celkovo za program bolo rozpočtovaných 157 090,21 €. Plnenie 64 545,51 €, t.j. na 41,09 %.

Program 12:        Sociálne služby

2 podprogramy:          Opatrovateľská služba

Jednorazová sociálna výpomoc

Dotácie z CKF

V tomto roku sme nerozpočtovali finančné prostriedky na opatrovateľskú službu,   na  dotáciu pre  MOZP Dechtice sa rozpočtovalo 200,- €, dotácia z CKF bola rozpočtovaná v čiastke

4 166,- € a 2 500,- €.

Celkový rozpočet činí 6 866,00 €, plnenie 6 866,00 €, t.j. na 100,00 %. 

Program 13:     Administratíva

1 podprogram:     Prevádzka  obecného úradu

Transfer na ÚPN

Program zahŕňa výdavky skladníka skladu CO v čiastke 79,30 €.

Program zahŕňa aj manažment obce na čele so starostom obce, hlavným kontrolórom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obce Dolné Dubové. Finančné prostriedky predstavujú  bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné

vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, kontrolóra, cestovné náhrady, prevádzkové náklady (energie, voda, poštové služby), nákup všeobecného materiálu, špeciálne služby,    poplatky za vedenie účtov v bankách, splátky úverov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov v čiastke 115 224,62 €, plnenie 111 455,16 €.  Na obstaranie ÚPN z transferu bolo rozpočtovaných 8 956,80 €, aj plnenie bolo 8 956,80 €. Na obstaranie ÚPN z rozpočtu obce bolo rozpočtovaných 5 202,20 €, aj plnenie bolo 5 202,20 €. Finančné prostriedky boli použité ako bežné a kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií na splátky úverov v čiastke 23 163,84 €. Rozpočet finančných operácií činil 23 000,-€.

Celkovo za program bolo rozpočtovaných  152 383,62 €.

Plnenie 148 778,00 €, t.j. na 97,63 %.

V Dolnom Dubovom, dňa 25.05.2021

Vypracovala: Iveta Matuškovičová

                                                                                          Ing. Jozef Čapkovič

                                                                                  starosta obce Dolné Dubové