Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Návrh VZN 03/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa
článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 36 ods. 7 písm. c) zákona č.442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o
regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejných
vodovodoch a kanalizáciách“) vydáva toto:

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E
č. 3/2021
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd na území obce Dolné Dubové

Stiahnuť dokument