Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Návrh VZN 05/2021 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 o
dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších
predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E
č. 5/2021
ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov
na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

Stiahnuť dokument