Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Návrh VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda

stiahnuť návrh VZN

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6, § 11 ods. 4 písm. g) a § 4 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 č. 1/2022

 o organizácii miestneho referenda

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa    __.__.2022

VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa    __.__.2022

 

Čl. 1

Predmet úpravy

Týmto VZN sa určujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda na území obce Dolné Dubové. Právo hlasovať v miestnom referende má obyvateľ obce, ktorý má právo voliť do orgánov samosprávy obce podľa osobitného predpisu (ďalej len „oprávnený volič“).

 

Čl. 2

Vyhlásenie miestneho referenda

 • Orgánom oprávneným na vyhlásenie miestneho referenda je obecné zastupiteľstvo obce (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“). Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.
 • Ak sa má miestne referendum vyhlásiť na základe petície, postupuje sa pri výkone petičného práva podľa osobitného predpisu.
 • Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum uznesením o vyhlásení miestneho referenda.
 • V uznesení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie najmä:
  1. znenie otázky alebo otázok, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie (ďalej len „referendová otázka“),
  2. deň konania miestneho referenda, hodina začiatku a hodina ukončenia miestneho referenda,
  3. lehota na vytvorenie komisie pre miestne referendum (ďalej len „komisia“) a termín jej prvého zasadnutia.
 • Referendové otázky musia byť formulované tak, aby sa na ne dalo jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“, pričom otázky nesmú byť navzájom podmienené.

 

Čl. 3
Konanie miestneho referenda

 • Miestne referendum sa koná v priestoroch obecného úradu na adrese Dolné Dubové 1.
 • Miestne referendum sa koná spravidla jeden deň, a to v sobotu od 7.00 hod. do 20.00 hod.

 

Čl. 4
Zoznam oprávnených voličov

 • Zoznam oprávnených voličov vyhotoví obecný úrad zo stáleho zoznamu voličov podľa osobitného predpisu.
 • Postup pri overovaní úplnosti a správnosti údajov, odstraňovaní chýb a nedostatkov v stálom zozname voličov, ako aj námietkové konanie upravuje osobitný predpis.
 • Obecný úrad odovzdá zoznam oprávnených voličov komisii v jednom rovnopise najneskôr hodinu pred začatím hlasovania.

 

Čl. 5

 Informovanie oprávnených voličov

Obec zverejní oznámenie o vyhlásení miestneho referenda v lehote a spôsobom upraveným osobitným predpisom.

 

Čl. 6
Kampaň pred konaním miestneho referenda

 • Časom kampane pred miestnym referendom sa rozumie obdobie začínajúce dňom vyhlásenia miestneho referenda a končiace 48 hodín pred jeho konaním.
 • V čase 48 hodín pred konaním a počas miestneho referenda je zakázané presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v miestnom referende slovom, písmom, zvukom alebo obrazom.

  

Čl. 7
Organizačné zabezpečenie miestneho referenda

 • Za organizačno-technické zabezpečenie miestneho referenda zodpovedá obecný úrad obce.
 • Výdavky spojené s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu obce.
 • O prípravách v miestnosti na hlasovanie, priestoroch na úpravu hlasovacích lístkov, začatí hlasovania, hlasovaní, poriadku v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí, prerušení hlasovania a ukončení hlasovania platia primerane ustanovenia osobitného predpisu.

 

Čl. 8

Postavenie komisie

 • Pre organizáciu miestneho referenda, riadenie priebehu hlasovania, sčítavanie hlasov a zisťovanie výsledkov hlasovania sa zriaďuje komisia.
 • Členom komisie môže byť len oprávnený volič.
 • Do komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka:
  1. každá politická strana/hnutie, ktorá je zastúpená v obecnom zastupiteľstve,
  2. nezávislí poslanci, ak sú zastúpení v obecnom zastupiteľstve,
  3. petičný výbor, ak bolo miestne referendum vyhlásené na základe petície.
 • Ak sa nezávislí poslanci nezhodnú na jednom členovi komisie a jednom náhradníkovi jednomyseľne, určia ich hlasovaním. Ak nezávislí poslanci tvoria najmenej jednu polovicu poslancov, majú právo delegovať dvoch členov komisie a dvoch náhradníkov.
 • Ak nebol zriadený petičný výbor, deleguje člena komisie a jeho náhradníka podľa bodu 3 písm. c) tohto článku zástupca petície.
 • Komisia má najmenej piatich členov. Ak komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom podľa bodu 3 tohto článku alebo sa počet členov zníži pod ustanovený počet a nie je delegovaný náhradník, vymenuje chýbajúcich členov komisie starosta obce.
 • Mená, priezviská, adresy trvalého pobytu, telefonické a e-mailové kontakty na delegovaných členov a náhradníkov komisie sa doručujú starostovi obce najneskôr v lehote určenej v uznesení o vyhlásení miestneho referenda.
 • Člen komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu člena komisie a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, všeobecne záväzným nariadením obce o organizácii miestneho referenda a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.“
 • Komisia je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, na platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za zamietnutý. O prijatých uzneseniach komisia vyhotovuje zápisnicu.
 • Prvé zasadanie komisie zvoláva starosta obce v lehote určenej v uznesení o vyhlásení miestneho referenda.
 • Komisia na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ komisie.
 • Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch fyzických osôb, ktoré spracúvajú.
 • Funkcia člena komisie zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo hnutím, nezávislými poslancami, petičným výborom alebo zástupcom petície, ktorí člena delegovali. Oznámenie sa doručuje starostovi obce prostredníctvom podateľne obecného úradu. Rovnako zaniká doručením písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi komisie. Funkcia člena komisie zaniká aj vtedy, ak nezloží sľub najneskôr päť dní pred konaním miestneho referenda; to sa netýka náhradníkov.
 • Ak dôjde k zániku funkcie člena komisie, predseda komisie povolá prostredníctvom obecného úradu náhradníka, ak je delegovaný.
 • Zapisovateľa komisie vymenúva a odvoláva starosta obce spravidla zo zamestnancov obecného úradu. Zapisovateľ nie je členom komisie. Zapisovateľ plní funkciu odborného poradcu komisie a zabezpečuje administratívne a organizačné záležitosti súvisiace s plnením úloh komisie. Pri rokovaní komisie má poradný hlas. Zapisovateľ skladá sľub nasledujúceho znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu zapisovateľa komisie a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, všeobecne záväzným nariadením obce o organizácii miestneho referenda a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.“

 

Čl. 9

Úlohy komisie

 • Komisia:
  1. dozerá na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri príprave a konaní miestneho referenda,
  2. spolupracuje s osobami poverenými organizačno-technickým zabezpečením miestneho referenda pri príprave miestneho referenda,
  3. vykonáva sčítanie hlasov,
  4. zisťuje konečné výsledky hlasovania v miestnom referende,
  5. vyhotoví zápisnicu o výsledkoch hlasovania v miestnom referende,
  6. doručuje zápisnicu o výsledkoch hlasovania v miestnom referende a dokumentáciu súvisiacu s jej činnosťou a zisťovaním výsledkov miestneho referenda obecnému úradu,
  7. plní ďalšie úlohy, ktoré jej vyplývajú z nariadenia.

 

Čl. 10

Hlasovacie lístky

 • Na hlasovacom lístku musí byť uvedené:
  1. deň konania miestneho referenda,
  2. otázka alebo otázky; ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Pri každej otázke je uvedená odpoveď „áno“ a odpoveď „nie“,
  3. poučenie o spôsobe hlasovania.
 • Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje komisia a originál hlasovacieho lístka opatrí odtlačkom úradnej pečiatky obce. Originál hlasovacieho lístka je podkladom pre tlač hlasovacích lístkov.
 • Obecný úrad zabezpečí, aby sa hlasovacie lístky vytlačili a v potrebnom množstve doručili komisii najneskôr 1 hodinu pred začiatkom hlasovania.
 • Oprávnený volič dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania miestneho referenda.

 

Čl. 11

Hlasovanie

 • Oprávnený volič hlasuje osobne; zastúpenie nie je prípustné. Hlasovanie je tajné.
 • Oprávnený volič po príchode do miestnosti na hlasovanie preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom a po zázname v rovnopise zoznamu voličov dostane od komisie hlasovací lístok a obálku. Obálka je opatrená odtlačkom úradnej pečiatky obce.
 • Oprávnený volič upraví hlasovací lístok v priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov, ktorý musí zaručovať dodržanie tajnosti hlasovania.
 • Oprávnený volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo „nie“. Ak sa v miestnom referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí uvedený spôsob označovania odpovede pre každú z otázok samostatne. Oprávnený volič nie je povinný odpovedať na všetky referendové otázky.
 • Po úprave hlasovacieho lístku ho oprávnený volič vloží do obálky, obálku zalepí a vloží do hlasovacej schránky.
 • Oprávnený volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok zo zdravotných dôvodov alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú osobu spôsobilú upraviť hlasovací lístok podľa jeho pokynov a vložiť ho do obálky. Takouto osobou nemôže byť člen komisie.
 • Za oprávneného voliča, ktorý nemôže zo zdravotných dôvodov sám vložiť hlasovací lístok do hlasovacej schránky, môže ho na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti do nej vložiť iná spôsobilá osoba, nie však člen komisie.
 • Hlasovanie je neplatné:
  1. ak bola odovzdaná písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom,
  2. ak hlasovací lístok nebol vložený do obálky s úradnou pečiatkou,
  3. ak sa v obálke nachádza viac ako jeden hlasovací lístok.
 • Hlasovací lístok je neplatný:
  1. ak je pretrhnutý na dve alebo viac častí,
  2. ak je upravený iným ako ustanoveným spôsobom,
  3. ak nie je upravený vôbec.
 • O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhoduje komisia.
 • O hlasovaní do prenosnej schránky platia ustanovenia osobitného predpisu.

 

Čl. 12

Sčítanie hlasov

 • Po vyhlásení hlasovania za ukončené dá predseda komisie zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky a obálky a potom dá otvoriť hlasovaciu schránku. Ak bola použitá aj prenosná hlasovacia schránka, komisia obsah oboch schránok po ich otvorení zmieša.
 • Po otvorení hlasovacej schránky komisia vylúči prípady neplatného hlasovania a zistí:
  1. celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
  2. počet neplatných hlasovacích lístkov, ktoré vylúči z ďalšieho sčítania,
  3. počet platných hlasovacích lístkov,
  4. počet odpovedí „áno“ a počet odpovedí „nie“ ku každej referendovej otázke.
 • Komisia vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v miestnom referende, ktorú podpíše predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú v zápisnici.
 • V zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania komisia uvedie:
  1. celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch,
  2. celkový počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
  3. celkový počet odovzdaných obálok,
  4. celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
  5. celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
  6. celkový počet odpovedí „áno“ a celkový počet odpovedí „nie“ ku každej referendovej otázke.
 • V zápisnici o priebehu a výsledkoch hlasovania v miestnom referende komisia ďalej uvedie stručný obsah sťažností, ktoré sa jej podali a uznesení, ktoré k nim prijala.
 • Po podpísaní zápisnice o priebehu a výsledkoch hlasovania v miestnom referende ju predseda komisie bezodkladne, najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň po jej podpísaní, spolu so súvisiacou dokumentáciou odovzdá obecnému úradu.

 

Čl. 13

Vyhlásenie výsledkov referenda

 • Obec vyhlási výsledky miestneho referenda v lehote a spôsobom upraveným v osobitnom predpise.
 • Vyhlásenie výsledku miestneho referenda obsahuje:
 1. deň konania miestneho referenda,
 2. celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v miestnom referende,
 3. celkový počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
 4. celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „áno“ a celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „nie“,
 5. konštatovanie, či ide o platné miestne referendum a ktorý návrh alebo návrhy boli v referende prijaté.

 

 Čl. 14

Záverečné ustanovenia

 • Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Dolnom Dubovom uznesením č.    /2022 zo dňa     .    .2022.
 • Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť .   .2022

 

Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce