Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Návrh VZN č. 4/2022 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolné Dubové

Obec Dolné Dubové (ďalej len „obec“) podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 č. 4/2022

 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolné Dubové

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 14.9.2022

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa    __.__.2022

VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa    __.__.2022

 

 

Čl. 1

Predmet a pôsobnosť nariadenia

(1) Účelom tohto  nariadenia  je  stanoviť  niektoré  podmienky  držania  psov,  vodenia psov na území obce Dolné Dubové, vymedziť miesta na území obce, kde je voľný pohyb psa zakázaný, kde je zákaz vstupu so psom, riešiť problematiku znečisťovania verejných priestranstiev psom, spôsob odchytu túlavých psov a jeho financovania.

(2) Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa, okrem držiteľov služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

 

Čl. 2
Suma úhrady za náhradnú známku

(1) Suma úhrady za náhradnú známku je 1,50 eur.

 

Čl. 3

Podrobnosti o vodení psa

(1) Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo na prsnom postroji, s nasadeným náhubkom. Pevnosť vodítka a jeho dĺžka musí byť primeraná psovi a tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

(2) Zakazuje sa opustenie psa na verejnom priestranstve.

(3) Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie kontrolných orgánov, preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou.

 

Čl. 4
Miesta so zákazom voľného pohybu psa a zákazom vstupu so psom

(1) Voľný pohyb psa je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách obce.

(2) Vstup so psom je zakázaný do priestorov:

a) budovy a areálu základnej a materskej školy,

b) budovy obecného úradu a kultúrneho domu,

c) športového areálu a detského ihriska,

d) budovy kostola,

e) areálu cintorína a budovy domu smútku,

f) budov vo vlastníctve alebo v užívaní obce.

 

Čl. 5
Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev

(1) Osoba, ktorá vedie psa je povinná bezodkladne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

(2) Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku alebo vrecúško (mikroténové, igelitové, papierové a pod.) na odstránenie psích výkalov, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

(3) Povinnosť podľa bodu 1 a 2 tohto článku sa nevzťahuje na osobu, ktorá vedie psa na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa v extraviláne obce.

 

Čl. 6

Túlavé psy

(1) Túlavým zvieraťom je zviera, ktoré sa bez kontroly jeho vlastníka alebo držiteľa pohybuje po verejnom priestranstve, a ktorého vlastník alebo držiteľ nie je známy v čase jeho pohybu po verejnom priestranstve. V zmysle § 22 ods.10 zákona o veterinárnej starostlivosti obec zabezpečuje odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Obec vykonáva odchyt zvierat prostredníctvom odborne spôsobilej vyškolenej osoby.

(2) Obec bude riešiť pohyb opustených a voľných psov spôsobom obvyklým.

(3) V prípade nutnej obrany, alebo krajnej núdze možno psa usmrtiť ihneď.

(4) Držiteľ musí bezodkladne nahlásiť stratu psa na obecnom úrade. V prípade, že bol pes odchytený si držiteľ môže psa prevziať u poverenej organizácie, pričom musí uhradiť náklady spojené s odchytom a starostlivosťou.

(5) V prípade odchytu neidentifikovaného psa, ak sa jeho majiteľ neprihlási do 3 mesiacov od umiestnenia psa do karanténnej stanice alebo do útulku pre zvieratá, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty prechádza vlastníctvo psa na obec.

  

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

(1) Zrušuje sa VZN č. 3/2012 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolné Dubové

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Dolnom Dubovom uznesením č.    /2022 zo dňa     .    .2022.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť .   .2022

 

Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce