Aktuality

Zasadnutie OZ Dolné Dubové

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční  v utorok

7.5.2019 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

    Návrh  programu:

1.      Otvorenie zasadnutia OZ

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Voľba návrhovej komisie

4.      Dodatok č. 7 k VZN č.4/2008

5.      Požiadavka firmy Netcon na umiestnenie antény

6.      Rôzne:

a.       Alternatíva využitia NFP na opravu strechy Kultúrneho domu

b.      Optimalizácia Javys

c.       Rekonštrukcia elektroinštalácie v sociálnych zariadeniach

d.      Príspevky od VÚC Trnava

e.       Územný plán - zadanie

f.       Dianie v obci

7.      Diskusia

8.      Návrh na  uznesenie

9.      Záver 

                                                                                           Ing. Jozef  Čapkovič                         

                                                                                                                   starosta obce

 

Verejná vyhláška - UPN

 Obec Dolné Dubové 

Obecný úrad, 919 52 Dolné Dubové č.1

tel: 033/ 5592 633

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

 

 

Prerokovanie návrhu ZADANIA Územného plánu obce Dolné Dubové

 

 

 

 

 

Obec Dolné Dubové, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 - 18 zákona č. 50/1976 Zb. a v znení zákona č. 237/2000 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zabezpečuje prerokovanie návrhu Zadania Územného plánu obce Dolné Dubové.

 

 

 

Zadanie je vypracované v zmysle § 20 odsek 1) Stavebného zákona a obsahuje hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba v územnom pláne obce riešiť a podrobné požiadavky na jeho formu, rozsah a obsah spracovania.

 

 

 

Návrh Zadania bude vystavený k verejnému nahliadnutiu podľa § 20 odsek 3) stavebného zákona po dobu 30 dní na Obecnom úrade v Dolnom Dubovom, v lehote

 

 

 

od 08.apríla 2019 do 09.mája 2019 (vrátane).

 

 

 

S návrhom Zadania je možné sa  oboznámiť v čase úradných hodín na Obecnom úrade v Dolnom Dubovom a taktiež na webovej stránke obce (www.dolnedubove.sk).

 

Zadanie - textová časť:

https://dolnedubove.sk/zapisnice-z-oz?download=269:zadanie-navrh-dolne-dubove-tlac&start=20

Zadanie - problémový výkres:

https://dolnedubove.sk/zapisnice-z-oz?download=270:zadanie-navrh-dolne-dubove-07-problemovy&start=20

 

 

 

            Zároveň Vás žiadame, aby ste svoje stanoviská a pripomienky v zmysle § 20 odsek 4) stavebného zákona uplatnili v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia.

 

 

 

 

 

S pozdravom,

 

Ing. Jozef Čapkovič

 

      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa : 08.apríla 2019

 

 

 

 

 

 

 

Zvesené dňa :

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnostiObec Dolné Dubové v súlade s § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 19.03.2019 bolo obci Dolné Dubové , ako dotknutej obci, doručené Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: "2. etapa vyraďovania JE V1 – zmena plánovanej finálnej podoby objektovej sústavy JE – V1 v rámci realizácie projektu D4.7.".

Verejnosť môže do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k  oznámeniu doručiť do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Uvedené Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva ŽP SR na adrese: enviroportal.sk/sk/eia/detail/2.-etapa-vyradovania-je-v1-zmena-planovanej-finalnej-podoby-objektovej-

výrub dreviny

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 5.3. 2019 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-18/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1
ks orecha rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 244/1 v k. ú Dolné
Dubové z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..