Aktuality

výrub dreviny

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 27. 2. 2019 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-16/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1
ks smreka rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 71 v k. ú Dolné
Dubové z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

ZŠ s MŠ Kátlovce

Základná škola s materskou školou P. U. Olivu Kátlovce oznamuje, že dňa 4. a 5. marca je z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno. 

Voľby prezidenta 2019

Delegovanie do okrskových volebných komisií

Okrsková volebná komisia

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 02. 2019).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť

·         poštou na adresu: Obecný úrad Dolné Dubové, 919 52  Dolné Dubové č. 1

·         v elektronickej forme na emailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

·         osobne v listinnej podobe na Obecný úrad Dolné Dubové č. 1

Pozvánka OZ

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční  vo štvrtok

24.1. 2019 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

    Návrh  programu:

1.   Otvorenie zasadnutia OZ

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Voľba návrhovej komisie

4.   Voľba hlavného kontrolóra obce

5.   Rôzne

6.   Diskusia

7.   Návrh na  uznesenie

8.   Záver

 

 

 

 

Ing. Jozef  Čapkovič          

                                                                                                                                    starosta obce