Aktuality

Voľby prezidenta

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je   zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),

elektronicky tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ štátnu príslušnosť,

Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Ÿ korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ štátnu príslušnosť,

Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

V

Spôsob hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

***

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Inzerát

Obec Dolné Dubové prijme do pracovného pomeru pracovníka - údržbára:

 

Podmienky:

- samostatnosť, zodpovednosť, dochvíľnosť, všestranná manuálna zručnosť

- vodičský preukaz typu B výhodou

 

Náplň práce:

- sezónna údržba chodníkov (odhŕňanie snehu, posyp) a obecných pozemkov (kosenie s traktorovou kosačkou/krovinorezom), bežné údržbárske práce na obecných budovách podľa pokynov nadriadeného

- denná kontrola kanalizácie, mesačné čistenie snímačov hladiny

- rozvoz obedov

- pomoc pri organizácií obecných akcií (rozloženie stolov/stoličiek/lavíc v sále kultúrneho domu, či na iných verejných miestach)

- ostatné práce podľa pokynov nadriadeného

 

Druh pracovného pomeru:

- plný úväzok

- trojmesačná skúšobná doba

 

Mzdové podmienky:

- hrubá mzda 800€/mesačne

- stravný lístok v hodnote 4,80€ za každý odpracovaný deň.

 

Informácie o výberovom konaní:

Žiadosť spolu so životopisom môžete odovzdať do 8.1.2019 na obecnom úrade prípadne ich zaslať elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Zaslaním svojho životopisu súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu uchádzačov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Predpokladaný nástup do práce: 10.1.2019

 

Obecné zastupiteľstvo

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  Dolné Dubové,

 ktoré sa uskutoční  vo štvrtok

20.12. 2018 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

 

 

   Návrh  programu:

 

1.    Otvorenie zasadnutia OZ

2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.    Voľba návrhovej komisie

4.    Zriadenie spoločného obecného úradu

5.    Rôzne

6. Diskusia

7. Návrh na  uznesenie

8. Záver

 

                                

 

 

                                                                  Ing. Jozef  Čapkovič                         

                                                                                  starosta obce

 

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Dubové

 

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA

 OBCE DOLNÉ DUBOVÉ

                         

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom svojím uznesením č. zo dňa 29.11.2018, podľa ustanovenia § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  vyhlasuje konanie voľby hlavného  kontrolóra  Obce Dolné Dubové na deň 24.01.2019 o 18 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dolnom Dubovom.

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

1.      Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce:

-  Minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.

- Vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa – výhoda.

2.      Náležitosti prihlášky:

- Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko

- Výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace

- Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích kurzov a programov v danej oblasti (výkon funkcie hlavného kontrolóra, samosprávne činnosti, ekonomické a pod.).

- Profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia.

Informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

- Súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní obecného zastupiteľstva. 

3.      Ďalšie predpoklady:

 

- Najmenej 6 rokov praxe vo verejnej,  alebo štátnej správe a prax v riadiacej,   

 

      ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva

- Znalosť základných noriem samosprávy, právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov

- Užívateľské ovládanie počítača ( Microsoft Word, Excel a iné)

- Dynamická a silná osobnosť

- Komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca

- Reprezentatívne vystupovanie

- Flexibilnosť

- Zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.

- Občianska a morálna bezúhonnosť

 

Uchádzač na funkciu hlavného  kontrolóra Obce Dolné Dubové zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej

„ Voľba hlavného kontrolóra“                

 na adresu:

Obec Dolné Dubové, Dolné Dubové č.1, 91952  Dolné Dubové 

do  09.01.2019  do 15:00 hod.

V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu v Dolnom Dubovom.

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce v súlade s §18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov.

Deň nástupu do zamestnania je    01.02.2019

 

SPÔSOB VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA:

 

 

a) Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí osobitná komisia, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.

b) Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

c) Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným  hlasovaním poslancov OZ.

d) Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu najneskôr deň po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra.

e) Pracovný pomer bude uzavretý na  0,065  úväzku pracovného času.

 

V Dolnom Dubovom, dňa 14.12.2018

          

                                                                                   Ing. Jozef Čapkovič, v.r.

                                                                                         starosta obce