Aktuality

Oznámenie zámeru - predaj pozemku

Oznámenie zámeru – predaj pozemku – osobitný zreteľ

 

 

OBEC Dolné Dubové, Obecný úrad Dolné Dubové č. 1, 919 52

Telefón: 033/5592633, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

OZNÁMENIE ZÁMERU

                                           Predaj pozemku – osobitný zreteľ

 

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňujeme týmto zámer predaja časti pozemku vo vlastníctve obce Dolné Dubové, nachádzajúci sa v k.ú. Dolné Dubové a zapísaný na LV č. 600 vedenom Správou katastra Trnava ako parcela reg. „C“, druh pozemku: zastavané plochy  z dôvodu osobitného zreteľa.

 

Jedná sa o:

1.) časť pozemku – Zastavané plochy č. 254/1 o výmere 41 m² v k.ú. Dolné Dubové z celkovej výmery pozemku 1ha 4105 m², odčlenením by vznikol nový pozemok parc. č. 254/3, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria.

 

Pozemok sa nachádza pred novostavbou RD, parcela 252/2.

 

Žiadateľ: Peter Matuškovič, Dolné Dubové 79, 919 52.

 

O prípad hodný osobitného zreteľa sa jedná z nasledovných  dôvodov:

 

Peter Matuškovič, Dolné Dubové 79, kupuje časť pozemku  za účelom usporiadania vlastníctva podľa reálneho  užívania. 

Obec týmto predajom získa finančné prostriedky do rozpočtu obce.

 

 

V Dolnom Dubovom, 22.8.2018

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Peter Bobek

                                                                                              starosta obce

 

 

05.09.2018 Prerušenie elektriny

Západoslovenská distribučná:

z dôvodu vykonávania plánovanej práce  bude  dňa 05.09.2018 od 8:00 do 12:00 hod  bez dodávky elektriny celý dolný koniec: hlavná ulica po číslo 13 a 138 a záhumnie po číslo  257 a 226

Jedná sa o čísla:

1,3,4,5,7,9,10,11,12,13,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,154,155,156,

157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,

180,181,182,183,184,185,186,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,

204,205,206,208,226,227,228,229,230,231,234,235,238,243,246,251,256,257,275,276,277,278,

 

MuDr. Poláková

MUDr. Poláková, detská ambulancia Špačince, čerpá dovolenku od 16.8. do 28.8. vrátane. Zastupuje MUDr. Bílik Dolná Krupá.

Voľby 2018

   

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 


 

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018

 

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ obce“), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Obecné zastupiteľstvo určilo:

V zmysle § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  určilo:

 Pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce Dolné Dubové na funkčné obdobie 2018-2022 jeden volebný obvod s celkovým počtom poslancov 7

Určenie  rozsahu výkonu funkcie starostu v obci Dolné Dubové na volebné obdobie 2018-2022. Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Dubové v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce takto: plný úväzok

 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: 726