Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 09.11.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-140/2022 o vydanie súhlasu na výrub 16 ks orecha rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 2000/11, 2013/3 a 2013/4 v k. ú Dolné Dubové z dôvodu „Sad sa nachádza v trase plánovanej splaškovej dažďovej kanalizácie.“

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dolné Dubové.