Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

PHSR 2016-2021

Obsah

1        Úvod. 3

1.1       Zámer spracovania PHSR. 4

1.2       Harmonogram spracovania PHSR. 6

1.3       Východiskové koncepčné dokumenty. 7

1.4       Hodnotenie predchádzajúceho PHSR obce. 8

2        Analytická časť 9

2.1       Analýza projektovej pripravenosti 10

2.2       Analýza vnútorného prostredia. 10

2.2.1        Základná charakteristika obce. 10

2.2.2        História obce. 10

2.2.3        Prírodné pomery. 10

2.2.4        Pôdne pomery. 11

2.2.5        Demografia. 13

2.2.6        Vzdelanie. 16

2.2.7        Kultúrno-spoločenský život v obci 17

2.2.8        Bytová otázka. 18

2.2.9        Ekonomika. 19

2.2.10     Vybavenosť obce. 21

2.3       Analýza externého prostredia. 23

2.4       Zhodnotenie súčasného stavu územia. 27

3        Strategická časť 29

3.1       Vízia rozvoja územia obce Dolné Dubové. 29

3.2       Strategický cieľ 30

4        Programová časť 32

4.1       Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám.. 32

4.2       Súbor ukazovateľov výsledkov a dopadov. 33

5        Realizačná časť 35

5.1       Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii 35

5.2       Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia realizácie PHSR  35

5.3       Stručný popis komunikačnej stratégie. 36

5.4       Systém monitorovania a hodnotenia. 36

6        Finančná časť 38

6.1       Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR. 38

6.2       Model viaczdrojového financovania jednotlivých projektov. 39

6.3       Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania. 39

7        Záverečná časť 41

8        Prílohy. 42

8.1       Formulár č. Ú 9 – Ex post hodnotenie predchádzajúceho PHSR. 43

8.2       Formulár č. A 4 – Ex-post hodnotenie – stav projektovej pripravenosti 44

8.3       Formulár č. A 7b – Evidencia podnikateľských subjektov v obci 45

8.4       Formulár č. A 8 – Evidencia mimovládnych organizácií 50

8.5       Formulár č. F 6 – Finančný rámec realizácie PHSR. 55

 

 

1        Úvod

Názov:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Dubové na roky 2015 – 2021

Územné vymedzenie:

Trnavský kraj, okres Trnava, obec Dolné Dubové

Územný plán obce schválený:

áno

Dátum schválenia PHSR:

16.07.2015

Dátum platnosti:

15.12.201531.12.2021

Verzia:

1.0

Publikovaný verejne:

16.12.2015

Zdroj: vlastné spracovanie

Dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Dubové na roky 2015-2021“ (ďalej len PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. PHSR je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Prostredníctvom PHSR obce Dolné Dubové sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, hospodársku a environmentálnu sféru.

PHSR spolu s územným plánom konkrétneho územia je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie.

 

1.1       Zámer spracovania PHSR

PHSR obce bol spracovaný na základe potrieb obce Dolné Dubové. Zámer spracovania PHSR obce Dolné Dubové bol schválený obecným zastupiteľstvom 16.07.2015.

Zdroj: vlastné spracovanie

Zámer spracovania PHSR

Názov dokumentu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Dubové na roky 2015-2021

Forma spracovania

Spracovanie PHSR bude vykonávať obec v partnerstve s poradenskou spoločnosťou, ktorá bude koordinovať proces tvorby PHSR a zabezpečovať dodržiavanie metodických postupov.

Riadenie procesu spracovania

Proces spracovania bude manažovaný prostredníctvom riadiaceho tímu, v ktorom bude mať vedúcu úlohu starosta obce Dolné Dubové pán Peter Bobek. Asistovať pri spracovaní PHSR budú experti z externého prostredia – Ing. Tomáš Galbavý a Ing. Ondrej Hanušovský, ktorí sú odborníkmi v oblasti rozvoja vidieka.

Do procesu spracovania budú zapojení členovia pracovnej skupiny, ktorí budú zastávať rôzne úlohy v súlade s metodikou spracovania PHSR. Členmi pracovnej skupiny sú:

Zoznam členov pracovnej skupiny

Titul, Meno, Priezvisko

Funkcia v obci/organizácia

Funkcia v pracovnom zaradení do procesu spracovania PHSR

Mgr. Martin Butko

Poslanec

Koordinátor analytickej

časti

Mgr. Mario Behúl

Poslanec

Koordinátor strategickej

časti

Mgr. Daniel Stranovský

Poslanec

Koordinátor programovej

časti

Ing.  Peter Horváth

Poslanec

Koordinátor realizačnej

časti

Ing. Jozef Domorák

Zástupca starostu – poslanec

Koordinátor finančnej časti

Členovia pracovnej skupiny a riadiacej skupiny budú navzájom spolupracovať a komunikovať podľa potreby, či už osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Do procesu spracovania PHSR bude zapájaná verejnosť, a to prostredníctvom informácií a dotazníkov umiestnených na webovej stránke obce, na obecnom úrade a obecnej tabuli, prípadne ďalšími vhodnými a relevantnými spôsobmi. Počas navrhovania programovej časti prebehne verejné prerokovanie. Dotazníky pre občanov budú analyzované a zapracované do procesu tvorby PHSR. PHSR bude vo finálnej časti prerokovaná s verejnosťou a schvaľovaná na zastupiteľstve.

Obdobie spracovania

Obdobie spracovania bude júl 2015 – december 2015. Harmonogram je uvedený v nasledujúcej tabuľke „Harmonogram spracovania PHSR“.

Kroky – termíny – výstupy

§  Schválenie zámeru PHSR – 07/2015 – zriadenie riadiacej a pracovnej skupiny

§  Zverejnenie informácie o spracovaní PHSR a dotazníka pre občanov –09/2015 – informovanosť verejnosti

§  Analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia – 09-10/2015 – podklady pre analytickú časť

§  Ex post hodnotenie PHSR – 09-10/2015 – podklady pre analytickú časť

§  Spracovanie východísk pre strategickú časť – 02/2015

§  Vypracovanie strategickej vízie – 10/2015 – formulácia strategických cieľov a opatrení

§  Prerokovanie opatrení na zastupiteľstve a verejnom prerokovaní – 09/2015

§  Návrh aktivít, termín realizácie aktivít – 10/2015 – príprava projektov

§  Vypracovanie akčného plánu, systému monitorovania, hodnotenia a aktualizácie PHSR – 11/2015

§  Finančný rámec pre realizáciu PHSR – 11/2015 – výber projektov v súlade s finančno-ekonomickými možnosťami

§  Zapracovanie indikatívneho rozpočtu do programového rozpočtu obce – 11/2015

§  Finalizácia dokumentu – 12/2015 – verejné pripomienkovanie, prerokovanie, posudzovanie vplyvov na ŽP a schválenie PHSR zastupiteľstvom

Financovanie spracovania

Spracovanie PHSR bude realizované na základe zmluvy o dielo na spracovanie PHSR obce s externou spoločnosťou za odmenu 500 EUR bez DPH, ktoré bude financované z obecného rozpočtu.

Zdroj: vlastné spracovanie

 

1.2       Harmonogram spracovania PHSR

Harmonogram spracovania PHSR obce Dolné Dubové bol odhadnutý na 4 mesiace, začalo sa zberom potrebných štatistických dát. Nasledovná tabuľka predstavuje stručný harmonogram spracovania podľa jednotlivých častí PHSR.

Harmonogram spracovania PHSR

Termín (2015)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Úvod

 

Analytická časť

 

Strategická časť

 

Programová časť

Realizačná časť

Finančná časť

Záver

Zdroj: vlastné spracovanie

Prvým krokom harmonogramu spracovania PHSR bolo zostavenie a schválenie zámeru PHSR na obecným zastupiteľstvom. V rámci úvodných príprav bolo iniciované zriadenie riadiacej a pracovnej skupiny. Nasledujúcim krokom bolo zverejnenie informácie o spracovaní PHSR a dotazníka pre občanov v rámci informovanosti verejnosti. Analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia a získanie podkladov pre analytickú časť bola nasledujúcim krokom. Ex post hodnotenie PHSR z minulého obdobia bolo nutným procesom pre získanie vstupných informácií do programovej časti. Nasledovalo spracovanie východísk pre strategickú časť a vypracovanie strategickej vízie a formulácia strategických cieľov a opatrení. Následné prerokovanie opatrení na zastupiteľstve a verejnom prerokovaní zavŕšilo proces prípravy strategickej časti, ktorá vyústila do návrhu aktivít a prípravy projektov. Vypracovanie akčného plánu, systému monitorovania, hodnotenia a aktualizácie PHSR je výstupom strategickej a programovej časti PHSR. Finančný rámec pre realizáciu PHSR a výber projektov v súlade s finančno-ekonomickými možnosťami predstavovalo finančnú časť procesu spracovania PHSR spolu so zapracovaním indikatívneho rozpočtu do programového rozpočtu obce. Finalizácia dokumentu predstavovala verejné pripomienkovanie, prerokovanie, posudzovanie vplyvov na ŽP a schválenie PHSR zastupiteľstvom.

Formulár č. Ú 5 – Osnova PHSR

Úvod

Zdôvodnenie zámeru spracovania PHSR

Harmonogram spracovania PHSR

Východiskové koncepčné dokumenty spracovania PHSR

Hodnotenie predchádzajúceho PHSR

Analytická časť

Analýza vnútorného prostredia

Analýza externého prostredia

Zhodnotenie súčasného stavu územia

Strategická časť

Vízia rozvoja územia

Strategický cieľ

Programová časť

Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám

Súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov

Realizačná časť

Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii

Popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia  realizácie PHSR

Stručný popis komunikačnej stratégie

Systém monitorovania a hodnotenia

Akčný plán na obdobie dvoch rokov

Finančná časť

Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR

Model viaczdrojového financovania jednotlivých projektov

Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania

Záverečná časť

Schválenie a zverejnenie PHSR.

Prílohy

Formulár č. Ú 9 – Ex post hodnotenie predchádzajúcej PHSR

Formulár č. A 4 – Ex post hodnotenie stavu projektovej pripravenosti

Formulár č. A 7b Evidencia podnikateľských subjektov v obci

Formulár č. A 8 Evidencia mimovládnych organizácií v obci

Formulár č. F 6 – Finančný rámec PHSR

Zdroj: vlastné spracovanie

1.3       Východiskové koncepčné dokumenty

Pri spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolné Dubové boli definované ciele a opatrenia v súlade s programovými dokumentmi regionálneho rozvoja národného, regionálneho a lokálneho významu.

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov

Názov dokumentu

Platnosť dokumentu

Úroveň dokumentu

Zdroj

Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (NSRR)

2030

Národná

www.telecom.gov.sk

Program rozvoja vidieka SR

2020

Národná

www.mpsr.sk

Integrovaný regionálny operačný program

2020

Národná

www.mpsr.sk

 

Operačný program Kvalita životného prostredia

2020

Národná

www.opzp.sk

Operačný program Ľudské zdroje

2020

Národná

www.employment.gov.sk

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSKK (PHSR TTSK)

2014

Regionálna

www.vuctt.sk

Územný plán obce

2020

Lokálna

N/A

Zdroj: vlastné spracovanie

1.4        Hodnotenie predchádzajúceho PHSR obce

 

            Účelom formulára Ú 9, je prehľad všetkých zrealizovaných projektov a podporených aktivít v predchádzajúcom období, ktoré boli financované alebo spolufinancované obcou na konkrétnom území a ich realizácia mala vplyv na ukazovatele výsledku alebo dopadu v hodnotenom PHSR.

 

2        Analytická časť

            Analytická časť PHSR prináša komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej situácie – aktuálneho stavu, v akom sa obec nachádza. Analytická časť PHSR zároveň obsahuje i odhad budúceho možného vývoja a prípadné riziká vo väzbe na relevantné stratégie. Analýza informácií, databáz, kvantitatívnych a kvalitatívnych dát odhaľuje i vnútorný potenciál územia a limitujúce faktory rozvoja obce.

S cieľom naplnenia vyššie uvedeného účelu analytickej časti, spracoval riadiaci tím analýzu vnútorného a vonkajšieho prostredia. Komplexná analýza aktuálneho stavu bola zostavená na základe informácií dostupných z relevantných zdrojov a databáz. Zoznam použitých dát je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. A 1 – Zoznam použitých kvalitatívnych a kvantitatívnych dát

Zoznam použitých kvantitatívnych  a kvalitatívnych dát

Oblasť dát /téma

Zdroj dát

Webová stránka

Demografia

Štatistický úrad SR

http://www.statistics.sk/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

http://www.upsvar.sk/

TTSK

http://www.vuctt.sk/

Obecná databáza

N/A

Bývanie

Štatistický úrad SR

http://www.statistics.sk/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

http://www.upsvar.sk/

TTSK

http://www.vuctt.sk/

Obecná databáza

N/A

Školstvo a vzdelávanie

Štatistický úrad SR

http://www.statistics.sk/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

http://www.upsvar.sk/

TTSK

http://www.vuctt.sk/

Obecná databáza

N/A

Zdravotníctvo

TTSK

http://www.vuctt.sk/

Obecná databáza

N/A

Sociálna starostlivosť

Štatistický úrad SR

http://www.statistics.sk/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

http://www.upsvar.sk/

Obecná databáza

N/A

 

Ekonomická situácia

Štatistický úrad SR

http://www.statistics.sk/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

http://www.upsvar.sk/

TTSK

http://www.vuctt.sk/

Obecná databáza

N/A

Technická infraštruktúra a vybavenosť

Ministerstvo životného prostredia SR

http://www.minzp.sk/

Štatistický úrad SR

http://www.statistics.sk/

Obecná databáza

N/A

Zdroj: vlastné spracovanie

2.1       Analýza projektovej pripravenosti

Účelom formulára A 4 Ex post hodnotenie – stav projektovej pripravenosti, ktorý sa nachádza v prílohách PHSR, je analyzovať súčasný stav pripravenosti investičných zámerov a možností ich financovania z rôznych zdrojov vrátane hodnotenia ich príspevku k rastu alebo rozvoju územia, tvorbe nových pracovných miest a k zlepšeniu kvality života obyvateľov obce Dolné Dubové. Formulár A 4 Ex post bol vypracovaný riadiacim tímom na základe potrieb obce Dolné Dubové. V rámci formulára bol vypracovaný zoznam projektových zámerov, ktoré sú súčasťou programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2021.

2.2       Analýza vnútorného prostredia

2.2.1       Základná charakteristika obce

Kód obce

506931

Názov okresu

Trnava

Názov kraja

Trnavský

Štatút obce

Obec

PSČ

919 52

Telefonické smerové číslo

033

Prvá písomná zmienka o obci (rok)

1262

Nadmorská výška stredu obce v m

196

Celková výmera územia obce (m2)

10037726

Počet obyvateľov (12/2014)

670

Hustota obyvateľstva na km2

66,75

Zdroj: vlastné spracovanie

2.2.2       História obce[1]

            Obec je doložená z roku 1262 ako Dombou, neskôr ako Dolné Dombowa (1773), Dolné Dubové (1920); po maďarsky Alsódombó.

Obec patrila hradu Červený Kameň, neskôr mestu Trnava, od 17. storočia trnavskej fare a koncom 18. storočia trnavskej kapitule. V roku 1553 mala 20 port, v roku 1715 vinice a 21 daňovníkov, v roku 1828 mala 76 domov a 546 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V roku 1905 bolo založené úverové družstvo. Obec si zachovala poľnohospodársky charakter aj po roku 1918. JRD bolo založené v roku 1957. Časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Trnave a Bratislave.

2.2.3       Prírodné pomery[2]

Dolné Dubové leží na Trnavskej pahorkatine v plytkej dolinke Dubovského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 196 m n. m. a v chotári 175—242 m n. m. Pahorkatinný chotár tvoria ploché chrbty pokryté mocnou pokrývkou spraše. Okrem lužných porastov v doline je odlesnený. Na spraší chrbtov má černozemné a hnedozemné pôdy, v doline lužné.

Trnavský kraj sa nachádza na západe Slovenska. Na západe susedí s Bratislavským krajom, na východe s Trenčianskym a Nitrianskym krajom , na severe s Českom a Rakúskom a na juhu s Maďarskom. Trnavský kraj tvorí 7 okresov: Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. Kraj má 251 obcí, 7 okresných miest a 16 sídel so štatútom mesta. Z geografického hľadiska je kraj veľmi pestrý. Z povrchových celkov najväčšiu plochu zaberá Podunajská nížina na juhu a Záhorská nížina na severe. Oddelené sú pásmom kryhového pohoria Malé Karpaty s najvyšším vrchom Záruby – 768 m n. m. Pestrý reliéf podmieňuje klímu, ktorá je najsuchšia a najteplejšia v južných oblastiach Podunajskej nížiny a najchladnejšia v oblasti Malých Karpát.

2.2.4       Pôdne pomery

V rámci pôdneho fondu má najväčšie zastúpenie poľnohospodárska pôda (90,27%), zatiaľ čo nepoľnohospodárska pôda predstavuje 9,73% (graf č.1, tab. č. A2).

Tabuľka č. A 2 – Pôdny fond obce Dolné Dubové (m²)

Celková výmera

10037726

Orná pôda

8866126

Chmeľnice

0

Vinice

1258

Záhrady

154782

Ovocné sady

36741

TTP

2568

Poľnohospodárska pôda

9061475

Lesné pozemky

131187

Vodné plochy

163794

Zastavané plochy a nádvoria

525823

Ostatné plochy

155447

Zdroj: Katastrálny portál SR

Graf č.1 – Štruktúra pôdneho fondu obce Dolné Dubové

Zdroj: Katastrálny portál SR

Graf č.2 – Štruktúra poľnohospodárskej pôdy v obci Dolné Dubové

Zdroj: Katastrálny portál SR

Graf č.3 – Štruktúra nepoľnohospodárskej pôdy v obci Dolné Dubové

Zdroj: Katastrálny portál SR

2.2.5       Demografia

            K 31.12.2014 žilo na území obce celkov 670 obyvateľov, čo je v porovnaní s rokom 2013 nárast o 14 obyvateľov.  V rámci celkového počtu obyvateľov, predstavujú ženy 48,79% a muži 51,21%.

Tabuľka č. A 3 – Rozdelenie obyvateľstva podľa pohlavia

Rozdelenie obyvateľstva podľa pohlavia

Muži

342

Ženy

328

SPOLU

670

Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf č. 4 – Rozdelenie obyvateľstva podľa pohlavia

Zdroj: Štatistický úrad SR

Z celkového počtu obyvateľov žijúcich v obci bolo v roku 2014 123 obyvateľov v predproduktívnom veku, čo predstavovalo 18,36%, 436 obyvateľov v produktívnom veku, čo predstavovalo 65,07% a 111 obyvateľov v poproduktívnom veku, čo predstavovalo 16,57%.

Tabuľka č. A 4 – Rozdelenie obyvateľstva podľa produktivity

Rozdelenie obyvateľstva podľa produktivity

Predproduktívny vek

123

Produktívny vek

436

Poproduktívny vek

111

Zdroj: Štatistický úrad SR

 

Graf č. 5 – Rozdelenie obyvateľstva podľa produktivity

Zdroj: Štatistický úrad SR

Tabuľka č. A 5 – Počet obyvateľov v obci

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet obyvateľov

599

603

606

616

625

637

649

652

656

670

Zdroj: Štatistický úrad SR

Počet obyvateľov v obci Dolné Dubové má od roku 2005 nepravidelný rastúci trend. Napriek medziročným postupným nárastom a poklesom obyvateľov vyzerá graf vývoja počtu obyvateľov v obci nasledovne.

Graf č. 6 – Vývoj počtu obyvateľov v obci Dolné Dubové

Zdroj: Štatistický úrad SR

            S vývojom počtu obyvateľov úzko súvisí vývoj prirodzeného prírastku a migračného salda obyvateľstva obce. Počas sledovaného obdobia 2005-2014 sa tieto ukazovatele vyvíjali nasledovne.

Tabuľka č. A 6 – Prirodzený prírastok v obci Dolné Dubové

Kategória/rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Narodení

4

6

3

10

8

6

7

8

3

11

Zomretí

1

6

4

9

5

7

7

5

4

4

Prirodzený prírastok

3

0

-1

1

3

-1

0

3

-1

7

Zdroj: Štatistický úrad SR

Tabuľka č. A 7 – Migračné saldo v obci Dolné Dubové

Kategória/rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Prisťahovaní

21

16

21

15

21

20

11

12

14

20

Vysťahovaní

16

12

12

5

16

7

15

11

9

13

Migračné saldo

5

4

9

10

5

13

-4

1

5

7

Zdroj: Štatistický úrad SR

            Výsledkom pôsobenia prirodzeného prírastku a migračného salda na ukazovateľ celkového prírastku obyvateľstva v obci bolo nasledovné.

Tabuľka č. A 8 – Celkový prírastok v obci Dolné Dubové

Kategória/rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Prirodzený prírastok

3

0

-1

1

3

-1

0

3

-1

7

Migračné saldo

5

4

9

10

5

13

-4

1

5

7

Celkový prírastok

8

4

8

11

8

12

-4

4

4

14

Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf č. 7 – Celkový prírastok obyvateľov v obci Dolné Dubové

Zdroj: Štatistický úrad SR

            Na základe vyčíslenia celkového prírastku obyvateľstva (súčtom prirodzeného prírastku a migračného salda) je vidno v grafe nepravidelný rastúci trend celkového prírastku obyvateľstva. Najvyšší celkový prírastok zaznamenala obec v roku 2014 (14 obyvateľov) a najväčší celkový úbytok obyvateľstva v roku 2011 (-4 obyvatelia).

Tabuľka č. A 9 – Náboženské vierovyznanie v roku 2014

Náboženské vyznanie v roku 2014

Druh

Obyvateľstvo

Podiel

Rímskokatolícka cirkev

670

100,00%

Gréckokatolícka cirkev

0

0,00%

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

0

0,00%

Bez vyznania

0

0,00%

Nezistené

0

0,00%

Spolu

670

 

Zdroj: Štatistický úrad SR

            V obci Dolné Dubové má zastúpenie jedine obyvateľstvo s rímskokatolíckym vierovyznaním (100%). Zastúpenie ostatného vierovyznania nebolo v obci zistené.

            V obci je najviac zastúpená slovenská národnosť, a to až vo výške  99,40%. Okrem slovenskej národnosti je v obci zastúpená aj česká národnosť, ktorá percentuálne predstavuje 0,60% z celkového počtu obyvateľov v obci. Podrobnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. A 10.

Tabuľka č. A 10 – Národnosť v roku 2014

Národnosť v roku 2014

Druh

Obyvateľstvo

Podiel

Slovenská

666

99,40%

Maďarska

0

0,00%

Rómska

0

0,00%

Česká

4

0,60%

Nemecká

0

0,00%

Ostatné

0

0,00%

Spolu

670

 

Zdroj: Štatistický úrad SR

2.2.6       Vzdelanie

            V tabuľke č. A 11 je uvedená vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v roku 2014. Najpočetnejšie obyvateľstvo má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, a to až 36,12% všetkých obyvateľov obce. Učňovské vzdelanie má ukončených 34,93% obyvateľstva. Vysokoškolské vzdelanie malo v roku 2014 ukončených 7,31% všetkých obyvateľov obce. Podrobnosti v nasledujúcej tabuľke.

 

Tabuľka č. A 11 – Vzdelanostná štruktúra v roku 2014

Vzdelanostná štruktúra v roku 2014

Druh

Obyvateľstvo

Podiel

základné

34

5,07%

učňovské

234

34,93%

stredoškolské s maturitou

242

36,12%

vysokoškolské

49

7,31%

deti do 16 rokov

111

16,57%

ostatní

0

0,00%

Spolu

670

 

Zdroj: Štatistický úrad SR

Tabuľka č. A 12 – Počet žiakov v školských zariadeniach v obci Dolné Dubové

Počet žiakov v školských zariadeniach v obci Dolné Dubové

Školský rok

Počet žiakov

2002/2003

15

31

2003/2004

12

28

2004/2005

13

20

2005/2006

14

19

2006/2007

14

19

2007/2008

11

19

2008/2009

15

20

2009/2010

21

20

2010/2011

21

16

2011/2012

19

16

2012/2013

19

20

2013/2014

20

21

Zdroj: Štatistický úrad SR

V tabuľke č. A 12 sú uvedené počty žiakov v školských zariadeniach v obci Dolné Dubové. Najvyšší počet žiakov MŠ bol zaznamenaný v rokoch 2009/2010 a 2010/2011. Najvyšší počet žiakov ZŠ bol zaznamenaný v školskom roku 2002/2003.

2.2.7       Kultúrno-spoločenský život v obci

            V obci Dolné Dubové majú tradície rôzne podujatia, ktoré sa viažu na určité obdobie v roku. Prehľad týchto pravidelných podujatí poskytuje nasledujúca tabuľka.

Tabuľka č. A 13 – Kultúrno-spoločenské podujatia v obci Dolné Dubové

Tabuľka kultúrno-spoločenských podujatí v obci Dolné Dubové

Mesiac

Podujatie

Organizátor

január

stolnotenisový turnaj, Ples ZŠ s MŠ

Jozef Šurina, ZŠ s MŠ

február

detský karneval, Fašiangy

ZŠ s MŠ, obec

marec

knižná beseda

Obecná knižnica

apríl

stavanie mája

DHZ

máj

Deň matiek, rybárske preteky, skladanie mája

obec, OZ, DHZ

jún

MDD

obec

júl

zahájenie prázdnin, súťaž vo varení gulášu

obec

august

memoriál Jožka Hrčku, hodové zápasy a zábava

TJ

september

uvítanie detí do života, jubilanti

obec

október

posedenie s dôchodcami

obec

november

Strašiškola

ZŠ s MŠ

december

Mikuláš, vianočný bazár

obec

Zdroj: Obecné štatistiky

2.2.8       Bytová otázka

            Tabuľky č. A 14 a A 15 popisujú históriu výstavby v obci a súčasnú štruktúru bytových a rodinných domov v obci. V obci Dolné Dubové majú najväčšie zastúpenie rodinné domy vo vlastníctve fyzických osôb.

Tabuľka č. A 14 – Domový a bytový fond

Domový a bytový fond

Druh

RD

BD

SPOLU

Domov spolu

242

5

247

Vlastníctvo bytové družstvo

0

0

0

Vlastníctvo obec

1

3

4

Vlastníctvo FO

240

2

242

Vlastníctvo PO

1

0

1

Vlastníctvo ostatné

0

0

0

Zdroj: Obecné štatistiky

            V obci Dolné Dubové prebehla najväčšia výstavba v rokoch 2001-2010, a to 25 rodinných domov. V tabuľke č. A 15 je podrobný prehľad histórie výstavby.

Tabuľka č. A 15 – História výstavby v obci Dolné Dubové

História výstavby v obci

Obdobie

Počet RD

Počet BD

1991-2000

20

0

2001-2010

25

2

2011-2013

12

0

SPOLU

57

2

Zdroj: Obecné štatistiky

 

2.2.9       Ekonomika

            Obec Dolné Dubové disponuje majetkom uvedeným v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. A 16 – Majetok obce Dolné Dubové

Majetok obce Dolné Dubové

Druh

Nadobúdacia hodnota

Posledná účtovná hodnota

Kultúrny dom

68 613 €

0 €

TJ kabíny

16 733 €

0 €

Dom smútku

4 353 €

0 €

rodinný dom č. 34

9 129 €

0 €

9-bytový dom č. 1

378 207 €

208 802 €

stará škola

33 796 €

20 123 €

9-bytový dom č. 2

411 433 €

341 710 €

Zdroj: Obecné štatistiky

            Vo verejnej správe v rámci obce Dolné Dubové pracuje 11 zamestnancov, z toho je 10 žien. Prehľad štruktúry týchto zamestnancov je v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. A 17 – Počet zamestnancov vo verejnej správe

Počet zamestnancov vo verejnej správe

Druh

Muži

Ženy

obecný úrad

1

2

ZŠ a MŠ

0

8

iné

 

 

SPOLU

1

10

Zdroj: Obecné štatistiky

            V obci Dolné Dubové bolo v roku 2014 ekonomicky aktívnych obyvateľov spolu 411, z čoho bolo 212 mužov a 199 žien. Hodnoty boli platné v ku koncu roka 2014.

Tabuľka č. A 18 – Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v obci v roku 2014

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v obci v roku 2014

Muži

212

Ženy

199

SPOLU

411

Zdroj: Obecné štatistiky

            Obec Dolné Dubové zaznamenala počas obdobia 2009-2014 nerovnomerný rastúci trend evidovaných nezamestnaných. Prehľad je v nasledujúcej tabuľke.

 

Tabuľka č. A 19 – Vývoj nezamestnanosti v obci Dolné Dubové

Vývoj nezamestnanosti v obci Dolné Dubové

Rok

Počet evidovaných nezamestnaných

2009

15

2010

12

2011

18

2012

20

2013

18

2014

17

Zdroj: Obecné štatistiky

            Podľa sledovaných hodnôt z tabuľky č. A 19 bol zaznamenaný najvyšší počet evidovaných nezamestnaných v obci Dolné Dubové v roku 2012, a to 20 osôb. V Roku 2014 dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti v obci Dolné Dubové hodnotu 4,20%. Vývoj nezamestnanosti v obci Dolné Dubové opisuje aj nasledujúci graf.

Graf č. 8 – Vývoj nezamestnanosti v obci Dolné Dubové

Zdroj: Obecné štatistiky

            Na území obce sa nachádzajú podnikateľské subjekty aj mimovládne organizácie. Najvýznamnejšie z nich sú uvedené nasledovných tabuľkách. V prílohách PHSR sa nachádzajú formuláre č. A7b Evidencia podnikateľských subjektov a č. A8 Evidencia mimovládnych organizácií. V uvedených formulároch sú podrobné informácie o týchto subjektoch.

Tabuľka č. A 20

Evidencia podnikateľských subjektov v obci Dolné Dubové

1

Alimenta Natur Property, Dolné Dubové 98

2

Píla Quercus, Dechtice 497

3

Roľnícke družstvo podieľníkov, Dolné Dubové 55

4

TiTi, B.S.Timravy 1/2392 Trnava

Zdroj: Obecné štatistiky

Tabuľka č. A 21

Evidencia mimovládnych organizácií v obci Dolné Dubové

1

TJ Družstevník Dolné Dubové

2

Občianske združenie Samko

3

Združenie Dolnodubovčan

4

Poľovnícke združenie Jastrab

Zdroj: Obecné štatistiky

2.2.10    Vybavenosť obce[3]

            Infraštruktúra je podmieňujúcim faktorom ekonomického a sociálneho rozvoja obce. Je tvorená technickou a sociálnou infraštruktúrou. Technická infraštruktúra je faktorom podmieňujúcim alokáciu firiem a ich prosperitu. Rovnako dôležitý význam má z pohľadu obyvateľov, nakoľko determinuje kvalitu ich života. Nedostatočná technická infraštruktúra obmedzuje rozvoj obce. Technická infraštruktúra je charakteristická dlhou životnosťou a značnou náročnosťou na investičné zdroje. V rámci jej budovania je potrebné zohľadniť skutočnosť, že je málo mobilná a nie je možné ju prispôsobiť novým podmienkam.

Kanalizácia

 V obci Dolné Dubové treba dobudovať kanalizáciu v 35 % obce, na Hlavnej ulici od kostola k cintorínu a pri pekárni. Kanalizáciu dočasne prevádzkuje obec, kanalizácia je v skúšobnej prevádzke. Po dobudovaní kanalizácie príde k rokovaniu s TAVOS, a.s. o prevádzkovaní kanalizácie. Pod kanalizáciou, v zmysle zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozumieme súbor objektov a zariadení určený na neškodné odvádzanie komunálnych odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd a v prípade stokovej siete delenej sústavy alebo polodelenej sústavy aj vody z povrchového odtoku vrátane ich čistenia (zákon č. 184/2002 Z. z., (vodný zákon) §2 ods.8). Verejnou kanalizačnou sieťou sú odvádzané odpadové vody vznikajúce ľudskou činnosťou (z domácností, komunálnej sféry, priemyslu a poľnohospodárstva).

Vodovod

Zásobovanosť obyvateľstva na Slovensku pitnou vodou z verejných vodovodov v porovnaní s okolitými európskymi krajinami je nedostačujúca. Úroveň rozvoja verejných vodovodov je regionálne nerovnomerná, a jedným z rozhodujúcich faktorov je aj nedostatok zdrojov podzemných vôd v pasívnych oblastiach (napr. juh stredného Slovenska a väčšina východného Slovenska). Obec Dolné Dubové má kompletné pokrytie verejným vodovodom. Verejný vodovod v obci bude jedným z faktorov rozvoja v budúcnosti, nakoľko pitná voda sa stáva strategickou surovinou. Prevádzkovateľom vodovodu je spoločnosť TAVOS Piešťany.

Plynofikácia obce

Celá obec je splynofikovaná. Plynofikácia mala pozitívny vplyv na stav životného prostredia v obci, nakoľko sa znížil podiel popola zo spaľovania uhlia z komunálneho odpadu. Zemný plyn (ZP) je zo všetkých fosílnych palív pre životné prostredie najprijateľnejší, pretože neprodukuje kysličníky síry, pevné častice a emituje aj omnoho menej NOx a CO2. Samotná plynofikácia však má vplyv na zmenu zloženia komunálneho odpadu (mierny nárast papiera, plastov a pod.). Prevádzkovateľom plynovodu je Slovenský plynárenský priemysel a.s.

 

Sociálna infraštruktúra

Sociálna infraštruktúra je určená na uspokojovanie potrieb obyvateľstva. Jej rozmiestňovanie je spojené so štruktúrou osídlenia ako aj veľkosťou obce a práve tieto faktory spôsobujú, že fungovanie akéhokoľvek zariadenia sociálnej infraštruktúry na území obce by bolo vzhľadom na výšku rozpočtu obce ekonomicky neúnosné. Zameranie a koncentrácia zariadení sociálnej infraštruktúry je priamo spojená s potrebou racionalizovať dostupnosť k nej, stanoviť ich optimálnu kapacitu vo vzťahu k dopytu. Zmenou spoločensko-ekonomického systému došlo k prerozdeleniu rozvoja a financovania sociálnej infraštruktúry medzi štátnu správu, miestnu a regionálnu samosprávu a súkromný sektor.

Zdravotná infraštruktúra

Zdravotné strediská majú výrazný vplyv na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v obci a kvalitu života v obci celkovo. V súčasnosti v obci nefunguje zdravotné stredisko. Odbornú a pohotovostnú starostlivosť majú občania zabezpečenú v krajskom meste Trnava, ktoré je od obce vzdialené 15 km. Uvedená vzdialenosť je prijateľná, a navyše vybudovanie a udržiavanie zdravotného strediska v obci veľkosti obce Dolné Dubové nie je ekonomicky efektívne. Občania využívajú taktiež obvodné zdravotné strediská v obci Dechtice, Špačince, Jaslovské Bohunice.

Kultúrna infraštruktúra

Strediskom kultúrnej infraštruktúry v obci je kultúrny dom, ktorého kapacita je 200 sedadiel v jednej sále. Disponuje vlastným funkčným osvetlením. Využitie kultúrneho domu umožňuje organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí prezentujúcich miestnych tradícií a zvykov miestnych obyvateľov ako aj rôzne školské podujatia, divadelné predstavenia, príležitostné oslavy, koncerty a diskotéky pre mládež. Budovu kultúrneho domu využívajú viaceré spolky a krúžky ako napríklad: Mužská spevácka skupina, Hudobná skupina Fontána, Základná a Materská škola. Ako súčasť kultúrnej infraštruktúry funguje v obci aj obecná knižnica. Občania majú k dispozícii aj verejný internet. Obecné zastupiteľstvo komunikuje s občanmi prostredníctvom obecného rozhlasu a web stránky s adresou www.dolnedubove.sk. Obec komunikuje taktiež prostredníctvom informačného systému obce vysielaného prostredníctvom káblového rozvodu. Obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia miest a obcí – región Jaslovské Bohunice a občianskeho združenia Naše Jadro.

Životné prostredie

Na území Trnavského kraja sa nachádza 47 veľkých zdrojov a cca 620 stredných zdrojov znečistenia ovzdušia. Dôležitou kategóriou podieľajúcou sa na znečisťovaní ovzdušia sú malé zdroje a automobilová doprava. Na trnavskej tabuli dosahuje lesnatosť asi 20 %. Výmera lesného pôdneho fondu je v súčasnosti 13 189 ha. Podľa kategórie je prevažná časť lesa tvorená lesmi hospodárskymi 75 %, ochranné lesy predstavujú 20% a lesy osobitného určenia 5 %. Vodné zdroje sú pomerne bohaté, región odvodňujú rieky Dunaj, Váh a Myjava. Na nich a ich prítokoch boli vybudované viaceré vodné nádrže, napr. Boleráz, Buková, Kunov, Drahovce, ako i najväčšie a najznámejšie vodné dielo Gabčíkovo. Na zásobovanie pitnou vodou sú využívané zdroje podzemnej vody. Ich rozšírenie na území kraja je nerovnomerné a ich kvalita rôzna. Najvhodnejšie sú v okrese Dunajská Streda v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, ďalej v Gabčíkove, Šamoríne, Jelke, Trnave, Dobrej Vode, Dechticiach, Veľkom Orvišti a v oblasti Borovce – Rakovice. Verejný vodovod v Dolnom Dubovom je napájaný z vodného zdroja na Dobrej Vode, ktorý prevádzkuje TAVOS, a.s. V katastri obce sa nachádza vodná nádrž využívaná na športový rybolov.

            V obci Dolné Dubové sa nenachádza skládka komunálneho a ostatného odpadu, preto sa likvidácia odpadu uskutočňuje prostredníctvom spoločnosti A.S.A. a odpad sa vozí na skládku Zavar. Obec nedisponuje vlastnou kompostárňou. V obci je zavedený separovaný zber odpadu. Do vriec sa zbierajú PET fľaše, ktoré sú odvážané v termínoch uvedených na harmonograme vývozu. Zber papiera je vyhlasovaný dvakrát ročne, papier sa nosí do Základnej školy s materskou školou, rovnako aj zber železného šrotu je organizovaný pomocou Základnej školy s materskou školou. Dvakrát do roka je pri obecnom úrade pristavený veľkorozmerný kontajner pre objemný odpad. Biologický odpad (haluze a konáre stromov, kríkov, viniča) sa zbiera na provizórny zberný dvor pri dome č. 158. Elektrospotrebiče sa zbierajú na jar a na jeseň a staré textílie tiež na jeseň. Začiatok zberu každej komodity je vyhlasovaný v obecnom rozhlase. Zber železného šrotu organizuje aj Dobrovoľný hasičský zbor Dolné Dubové.

2.3       Analýza[4] externého prostredia

Vonkajšie prostredie je určované Európskou úniou a legislatívou Slovenskej republiky. V danej oblasti je smerodajný najmä Národný plán reforiem Slovenskej republiky platný pre roky 2014 a 2015. Jedná sa o opatrenia, ktoré sa vláda zaviazala plniť v nasledujúcom období:

Konsolidačné opatrenia 2015-2017:

       Zachovanie výnosu a zvýšenie úspešnosti DPH

       Registračné pokladnice pre lekárov a iné profesie

       Zrážková daň na finančných a nefinančných benefity od farmaceutických spol. pre lekárov

       Ročné zúčtovanie Sociálnej poisťovne

       Úspory na mzdách (ESO)

       Úspory na medzispotrebe (ESO)

Efektívnosť verejných výdavkov:

       Transformácia a zlučovanie podriadených organizácií kapitol štátneho rozpočtu v rámci ESO

       Zlepšenie finančného riadenia a hospodárenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

       Vyrovnané hospodárenie fakultných a univerzitných nemocníc

       Implementácia prvej fázy e-health eSO1

       Výdavkové priority – zvýšenie miezd učiteľom, zamestnancom úradov práce, kapacít materských škôl

       Výstavba diaľnic

 

 

Boj proti daňovým podvodom a analytické kapacity:

       Tretia etapa akčného plánu formou opatrení na zlepšenie výberu daní: najmä centralizácia informácií z mýtneho systému, registra motorových vozidiel a obyvateľstva, prístup k informáciám o účtoch prešetrovaných osôb a firiem. Zavedenie insolvenčného registra, registra diskvalifikovaných osôb a ratingu daňových subjektov. Okrem toho sa zriadia špecializované senáty na krajských súdoch so zameraním na daňovú oblasť.

       Posilnenie analytických kapacít a vybudovanie analytickej jednotky na Finančnej správe SR

       Zverejňovanie platenia DPPO

Služby zamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť:

       Prioritizovanie poradenských a individualizovaných verejných služieb zamestnanosti vrátane zvýšenia ich administratívnych kapacít s cieľom zlepšenia prístupu k zamestnaniu pre dlhodobo nezamestnané osoby, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, starších ľudí a žien

       Poskytovanie kariérneho poradenstva pre dospelých na zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce

       Centralizácia databázy uchádzačov o zamestnanie a poberateľov sociálnych dávok, kompletizácia a prepojenie s relevantnými inštitúciami

       Analýza čistej účinnosti a efektívnosti výdavkov jednotlivých opatrení aktívnej politiky trhu práce

       Posilnenie finančných motivácii zamestnať sa – súbeh dávky v hmotnej núdze a mzdy.

Predškolské zariadenia:

       Budovanie nových zariadení služieb starostlivosti o dieťa

       Rozšírenie kapacít materských škôl, rozšírenie existujúcich foriem výchovy a vzdelávania o prípravné triedy materskej školy a zvýšenie časovej dotácie pre predškolské vzdelávanie.

Nezamestnanosť mladých:

       Prijatie systému záruk pre mladých ľudí do 29 rokov.

       Identifikácia sektorovej potreby zručností na trhu práce a dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile prostredníctvom Národnej sústavy povolaní (NSP)

Odborné vzdelávanie a postavenie učiteľov:

       Zvyšovanie miezd učiteľov.

       Lepšie zapojenie zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov do systému odborného vzdelávania a prípravy, podpora odbornej praxe žiakov vykonávanej priamo v podnikoch a zmeny v normatívnom financovaní odborného regionálneho školstva s cieľom posilniť kvalitu odborného vzdelávania.

Marginalizované rómske komunity:

       Zvyšovanie počtu asistentov učiteľov

       Vydávanie učebníc a učebných textov v slovenskom a v rómskom jazyku

Výskum a vývoj:

       Opatrenia z Akčného plánu stratégie RIS3

       Transparentnosť regulácie sieťových odvetví:

       Hodnotenie potreby ďalšej regulácie

       Zverejňovanie analýzy ku všetkým zásadnejším zmenám politík regulačného obdobia

       Vybudovanie dátového centra na webovom sídle URSO

Prepájanie sústav a sietí:

       Prepojenie plynárenských sietí s Poľskom a Maďarskom

       Prepojenie elektrizačných sústav s Maďarskom

Energetická efektívnosť v podnikoch:

       Podpora energetických auditov pre malé a stredné firmy

       Implementácia smernice o energetickej efektívnosti

Verejná služba:

       Reforma štátnej služby

       Model prevádzky Integrovaných obslužných miest

       Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo VS

       ESO – Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa

Justícia:

       Skrátenie dĺžky súdneho konania

       Elektronický súdny spis

       Zavedenie elektronickej Zbierky zákonov SR

Formulár č. A 13 – STEEP analýza

Sociálna oblasť

Technologická oblasť

Ekonomická oblasť

Demografické zmeny obyvateľstva

Využívanie IKT pre komunikáciu s obyvateľstvom

Využívanie štrukturálnych fondov EÚ pre spolufinancovanie projektov

Absencia adekvátneho prepojenia vzdelávacieho systému  s potrebami trhu práce

Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb verejnosti

Daňové zaťaženie

Nárast kriminality, chudoby, MKR

Rast úrovne výskumu a vývoja, inovácie

Nové trhy a investičné príležitosti pre zamestnávateľov a podnikateľov

Zavádzanie inovatívnych technológií u kľúčových zamestnávateľov v regióne

Dobudovanie cestnej infraštruktúry

Ekologická oblasť

Politická oblasť

Oblasť hodnôt

Objavenie doposiaľ neidentifikovaných ekologických zdrojov znečistenia

Pripravenosť Vlády SR na čerpanie finančných prostriedkov alokovaných v štrukturálnych fondoch EÚ

Zmena postojov obyvateľstva a ich zapájanie do rozvojových aktivít

Zhoršenie kvality podzemných zdrojov vody a nedostatok kvalitnej pitnej vody

Podpora Vlády SR v oblasti podnikateľského prostredia, inovácií, výskumu a vývoja, cestovného ruchu

Rasizmus, xenofóbia a kriminalita

Zhoršujúca sa kvalita ovzdušia vplyvom znečistenia

Proces verejného obstarávania a s ním spojená legislatíva

VÚC podporujúca miestny rozvoj

Zdroj: vlastné spracovanie

            Súčasťou analýzy vonkajšie a vnútorného prostredia bolo i Ex post hodnotenie – stav projektovej pripravenosti investícií k termínu vypracovania PHSR. Účelom tabuľky – Ex post hodnotenie – stav projektovej pripravenosti investícií k termínu vypracovania nového PHSR je analyzovať súčasný stav pripravenosti investičných zámerov a možností ich financovania z rôznych zdrojov vrátane hodnotenia ich príspevku k rastu alebo rozvoju územia, tvorbe nových pracovných miest a k zlepšeniu kvality života obyvateľov. Tabuľka je zároveň východiskom pre vytvorenie tabuliek P1 a F6.

 

2.4       Zhodnotenie súčasného stavu územia

SWOT ANALÝZA DOLNÉ DUBOVÉ

 

Silné stránky

·        spätosť obyvateľov obce s prírodou a zdravý životný štýl

·        prepojenosť obce dopravnou a technickou infraštruktúrou  s Trnavou

·        výhodná poloha v rámci Slovenska, blízkosť nadradených vnútroštátnych a medzinárodných koridorov

·        lokalizácia strategického podniku v regióne

·        výhodná poloha v rámci Slovenska, blízkosť nadradených vnútroštátnych a medzinárodných koridorov

·        dostatok voľnej kvalifikovanej pracovnej sily

·        zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu

·        dostatočná kapacita a pokrytie plynárenskou infraštruktúrou

·        školská infraštruktúra

·        bohatý kultúrny život

·        ponuka voľných plôch, dostatočný bytový fond

·        vysoká rozmanitosť a atraktivita kultúrneho dedičstva a súčasnej kultúry

·        čerpacia stanica

Slabé stránky

·        nedokončená kanalizácia v obci

·        veľkosť obce

·        počet pracovných príležitostí v obci nepokrýva kapacity ekonomicky aktívneho obyvateľstva obce

·        nevyhovujúci stav niektorých úsekov miestnych komunikácií

·        slabá propagácia územia

·        nedostatočne využitý existujúci rastový potenciál

·        nedostatočná úroveň rastového potenciálu

·        absentujúca zdravotná infraštruktúra

·        uplatňovanie zákona o odpadoch (dôraz na nútenú separáciu a recykláciu)

·        nezáujem  obyvateľov o veci verejné, spoločné

Príležitosti

·        dokonalé zmapovanie existujúceho stavu ekonomického potenciálu a prognóza jeho očakávaného vývoja v budúcnosti je rozhodujúcim faktorom ekonomickej úspešnosti obce

·        Využitie ekonomického potenciálu

·        odstraňovanie administratívnych bariér podnikania a zlepšovanie podnikateľského prostredia

·        prílev zahraničných investícií do regiónu

·        zvyšovanie kompetencií samosprávy

·        možnosti partnerskej spolupráce všetkých subjektov štátnej správy, samosprávy  a neziskových organizácií zainteresovaných do oblasti sociálnych služieb

·        rozvoj informačných technológií

·        možnosti čerpania prostriedkov z fondov EÚ

·        možnosti využívania alternatívnych zdrojov energie

·        rozvoj odvetví využívajúcich obnoviteľné domáce zdroje

·        vznik nových pracovných príležitostí v nových priemyselných podnikoch v Trnave a jej okolí

·        zapájanie obyvateľov a nezamestnaných pri úpravách a zveľaďovaní obce

·        pomoc mladým rodinám pri získavaní bývania v obci

Ohrozenia

·        zvyšovanie kriminálnej činnosti

·        devastácia životného prostredia  (blízkosť  Jaslovských Bohuníc)

·        finančný dopad na rozpočet obce v dôsledku prísnejších predpisov na ochranu životného prostredia

·        nízka miera vymožiteľnosti práva v oblasti životného prostredia

·        nedostatok financií obce

·        presun kompetencií na samosprávy bez adekvátneho presunu finančných zdrojov

·        zvyšovanie administratívnej záťaže vo verejnej správe

·        legislatívne reštrikčné opatrenia od nadradených orgánov

·        narušenia environmentálnej rovnováhy vplyvom nedokončenej kanalizácie

·        zvyšujúca sa intenzita cestnej dopravy v blízkosti obce a v obci

·        zhoršovanie technického stavu obecných budov

Formulár č. A 14 – Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík (rozvoja územia)

Druh rizika

Objekt rizika

Zdroj rizika

Nežiaduce dôsledky

Pravdepodobnosť

Technické

Územie

Priemyselné havárie

Znečistenie životného prostredia

Stredná

Ekologické

Územie

Objavenie doposiaľ neidentifikovaných ekologických zdrojov znečistenia

Nadmerné ekologické znečistenie

Stredná

Sociálne

Územie

Neúmerné zvyšovanie počtu sociálne neprispôsobivých obyvateľov a MRK

Rastúca kriminalita

Nízka

Ekonomické

Územie

Financovanie z komplementárnych zdrojov financovania

Nerealizovanie rozvojových projektov

Stredná

Zdroj: vlastné spracovanie

 

3        Strategická časť

            Strategická časť PHSR nadväzuje na analytickú časť. Záver analytickej časti obsahuje SWOT analýzu a hodnotenie možných rizík. Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia. Strategická časť obsahuje:

       víziu územia,

       formuláciu a návrh stratégie,

       výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách – oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna).

3.1       Vízia rozvoja územia obce Dolné Dubové

            Pri stanovení vízie rozvoja územia obce Dolné Dubové bolo nutné prihliadať na ten fakt, že sa vzťahuje k dlhodobému horizontu 10 až 15 rokov. Vízia by mal byť v súlade s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2009 – 2015.

            Vízie a ciele národnej stratégie sa vzťahujú na obdobie do roku 2030. Ťažiskom dokumentu sú rozvojové priority štátu pre programové obdobie 2015-2021, ktoré majú viesť k splneniu vytýčených významných národných cieľov.

            V komparácii s ostatnými členskými štátmi EÚ dosiahla SR za posledné viac ako dve dekády dynamického hospodárskeho a sociálneho vývoja významný spoločenský pokrok. Postupnou realizáciou rozvojových projektov, podporných programov, vrátane štrukturálnych reforiem a systémových zmien, dochádzalo k modernizácii a modifikácii odvetvovo-sektorovej štruktúry hospodárstva, ako i konvergencii SR k ekonomicky vyspelým štátom. Vízia regionálneho rozvoja predstavuje stav, ku ktorému má Slovensko za niekoľko rokov dospieť – vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie 2015 až 2021 s výhľadom do roku 2030, ako aj postupy na ich dosiahnutie. Vízia regionálneho rozvoja Slovenska je definovaná takto:

„Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. Každý región bude využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a územného rozvoja, a tým aj Slovenskej republiky, ako vyspelého, hospodársky, politicky a sociálne súdržného členského štátu Európskej únie.“[5]

 

            Počas realizácie aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR bude pri plánovacích procesoch uplatňovaný integrovaný prístup orientovaný smerom k udržateľnému sociálnemu, ekonomickému, environmentálnemu a územnému rozvoju regiónov. Očakáva sa, že regióny budú schopné efektívne využívať svoj vnútorný potenciál ako svoju konkurenčnú výhodu s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov a v rámci jednotlivých regiónov budú znižované vnútroregionálne rozdiely.

            Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2009 – 2015. Rozvojová vízia samosprávneho kraja:

„Trnavský samosprávny kraj bude konkurencieschopným a všestranne najrozvinutejším regiónom Slovenska, hospodárne spravovaným a efektívne využívajúcim všetky zdroje pre tvorbu nových hodnôt za súčasného zachovania prírodných, kultúrnych a historických hodnôt, pamiatok regiónu a životného prostredia. Bude samosprávou slobodných, spokojných a sebavedomých ľudí.“[6]

            Obec Dolné Dubové mala doposiaľ stanovenú nasledovnú víziu :

 „Víziou je progresívna obec využívajúca výhodnú geografickú polohu, umožňujúca rozvoj podnikania a cestovného ruchu a hospodársky rast za podmienok trvalo udržateľného rozvoja, obec s kvalitnou infraštruktúrou zameranou na uspokojenie potrieb svojich obyvateľov na najvyššej úrovni, využívajúca úzku spoluprácu verejného, neziskového i podnikateľského sektoru a občanov obce.“ [7]

            S ohľadom na vyššie uvedené dokumenty národnej a regionálnej úrovne, bola vízia rozvoja obce upravená nasledovne:  

„Strategickou víziou obce je využitím vnútorného potenciálu obce vytvoriť príťažlivú a zaujímavú lokalitu pre vidiecke bývanie s komplexne vybudovanou infraštruktúrou, kvalitnými životnými podmienkami a zdravým životným prostredím.„

3.2       Strategický cieľ

            Pre naplnenie uvedenej vízie obce obec stanovila tri prioritné oblasti svojho rozvoja počas rokov 2015 – 2021. Jedná sa o tieto oblasti:

1.     hospodárska oblasť,

2.     sociálna  oblasť,

3.      environmentálna oblasť.

            V týchto prioritných oblastiach rozvoja si obec stanovila strategické ciele a navrhla opatrenia, ktorými tieto strategické ciele dosiahne.

Formulár č. S 1 – Plánovací formulár – Vízia, strategický cieľ

Vízia

Strategickou víziou obce je využitím vnútorného potenciálu vytvoriť príťažlivú a zaujímavú lokalitu pre vidiecke bývanie s komplexne vybudovanou infraštruktúrou, kvalitnými životnými podmienkami a zdravým životným prostredím.

Strategický cieľ

Vytvoriť podmienky pre zvýšenie kvality života obyvateľov obce, pre zvýšenie jeho konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti s vyváženým rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja.

Zdroj: vlastné spracovanie

Vízia

1.     Prioritná oblasť – Hospodárska

2.     Prioritná oblasť – Sociálna

3.     Prioritná oblasť – Environmentálna

ciele

Administratívne budovy

Miestne komunikácie

 

ciele

Ihriská

Školstvo a vzdelanie

ciele

Odpadové hospodárstvo

Ochrana životného prostredia

Opatrenie 1.1 Rekonštrukcia a modernizácia administratívnych budov

Opatrenie 1.2 Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií

Opatrenie 2.1 Budovanie a modernizácia ihrísk

Opatrenie 2.2 Rekonštrukcia a modernizácia školských zariadení

Opatrenie 3.1 Aktivity v oblasti odpadového hospodárstva

Opatrenie 3.2 Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia

Zdroj: vlastné spracovanie

4        Programová časť

            Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť a obsahuje opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám. Zmyslom programovej časti je jej príspevok k splneniu stanoveného strategického cieľa: Vytvoriť podmienky pre zvýšenie kvality života obyvateľov obce, pre zvýšenie jeho konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti s vyváženým rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja.

Metodika tvorby PHSR udáva nasledovný postup:

       Pracovná skupina špecifikovala opatrenia, navrhla k nim aktivity a stanovila poradie dôležitosti opatrení a aktivít, projektov vrátane merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu. (Formulár č. P 1 – Tabuľka opatrení, aktivít a projektov podľa oblastí).

       Riadiaci tím vypracoval sumárny návrh aktivít a projektov ako východisko pre Akčný plán.

       Riadiaci tím stanovil termíny realizácie aktivít, projektov (roky) a odhad ich financovania (výška a zdroje financovania).

       Riadiaci tím zabezpečil vypracovanie formulárov pre prípravu navrhnutých projektov (Formulár P 3 – Formulár pre prípravu projektu).

4.1        Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám

Formulár P1 – Tabuľka opatrení, projektov a priorít podľa oblastí

PRIORITNÁ OBLASŤ 1 – HOSPODÁRSKA OBLASŤ

Opatrenie

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť/oblasť

Opatrenie 1.1 Rekonštrukcia a modernizácia administratívnych budov

1.1.1 Rekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice

Hospodárska oblasť

Opatrenie 1.2 Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií

1.2.1 Rekonštrukcia a výstavba obecných ciest a chodníkov

PRIORITNÁ OBLASŤ 2 – SOCIÁLNA OBLASŤ

Opatrenie

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť/oblasť

Opatrenie 2.1 Budovanie a modernizácia ihrísk

2.1.1 Výstavba multifunkčného ihriska

Sociálna oblasť

2.1.2 Výstavba detského ihriska

Opatrenie 2.2 Rekonštrukcia a modernizácia školských zariadení

2.2.1 Rekonštrukcia ZŠ s MŠ -zateplenie, oprava strechy, oprava kúrenia a elektroinštalácie

2.2.2 Rekonštrukcia bývalej ZŠ

 

PRIORITNÁ OBLASŤ 3 – ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ

Opatrenie

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť/oblasť

Opatrenie 3.1 Aktivity v oblasti odpadového hospodárstva

3.1.1 Výstavba zberného dvora

Environmentálna oblasť

3.1.2 Dobudovanie obecnej kanalizácie

Opatrenie 3.2 Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia

3.2.1 Rekultivácia obecného potoka

Zdroj: vlastné spracovanie

4.2        Súbor ukazovateľov výsledkov a dopadov

            Súčasťou programovej časti je aj stanovenie ukazovateľov pre hodnotenie PHSR. Ukazovatele sú rozdelené do troch kategórií:

       ukazovatele výstupu – práce, tovary a služby, ktoré boli financované počas realizácie aktivít projektu vyjadrené z finančného a vecného hľadiska,

       ukazovatele výsledku – okamžitý efekt realizácie aktivít projektu, ktorý je k dispozícii pre cieľovú skupinu alebo sa jedná o služby poskytnuté cieľovej skupine,

       ukazovatele dopadu – dlhodobý efekt vplyvu na danú prioritnú oblasť alebo cieľovú skupinu, ktorý však realizátor projektu nemôže ovplyvniť.

            Pre oblasť hodnotenia dopadov pre PHSR obce boli ako východiskové hodnoty dopadových ukazovateľov stanovené dopadové ukazovatele na nulovej úrovni a hodnotenie dopadov sa uskutočňuje k roku 2020.

Formulár č. P3 – formulár pre prípravu projektov

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.1

Názov projektu

Rekonštrukcia a výstavba obecných ciest a chodníkov

Garant

Obec Dolné Dubové

Kontaktná osoba garanta

Starosta obce

Partneri garanta (spolupráca s)

Obecné zastupiteľstvo

Začatie a ukončenie projektu

Január 2016 – December 2018

Stav projektu pred realizáciou

Nedostatočný technický stav obecných komunikácií

Cieľ projektu

Modernizácia a zlepšenie technického stavu komunikácií

Výstupy

Rekonštruované a novovybudované miestne komunikácie

Užívatelia

Obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Zníženie verejných výdavkov

Zmluvné podmienky

VO – výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Realizácia projektu

Fáza/míľnik

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)

Prerokovanie projektového zámeru

Obecné zastupiteľstvo

06/2015

Príprava projektovej dokumentácie

Starosta

06/2015

Vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad

12/2015

Spracovanie žiadosti o NFP

Externý manažment

12/2015

Výber dodávateľa, podpis zmluvy

Obecné zastupiteľstvo, starosta

12/2015

Realizácia projektu

Starosta, dodávateľ

01/2016 –12/2018

Kolaudácia

Starosta

01/2019

Financovanie projektu

Druh výdavku

Termín (rok)

Náklady spolu (EUR)

z toho verejné zdroje

z toho iné zdroje

ŠR

VÚC

Obec

Realizácia projektu

2016-2018

300 000

85 000

15 000

0

50 000

150 000

SPOLU

 

300 000

85 000

15 000

0

50 000

150 000

Zdroj: vlastné spracovanie

 

 

5        Realizačná časť

            Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce s formou akčných plánov. Realizačná časť obsahuje:

       východiská,

       popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,

       popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia,

       stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,

       popis systému monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR,

       akčný plán s výhľadom na roky 2015-2016.

 

 

5.1        Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii

            Obecný úrad má v oblasti prípravy a realizácie programu rozvoja dostatočné skúsenosti na programovej aj projektovej úrovni. Pri realizácii PHSR vystupujú ako partneri obyvatelia obce, ktorí boli prizvaní a zúčastnili sa verejných stretnutí, kde definovali svoje požiadavky, spolupracovali pri definovaní silných a slabých stránok svojej obce. Následne aktívne pristupovali k prerokovaniu finálneho návrhu PHSR obce. V rámci prípravy dokumentu bol vypracovaný i dotazník, ktorý bol distribuovaný obcou do domácnosti. Vzhľadom na nízku návratnosť a malú výpovednú hodnotu, pristúpila obec k verejným stretnutiam s občanmi/podnikateľmi a záujmovými skupinami. Rovnako tak poslanci a zamestnanci OcÚ boli prizvaní ku konzultácii jednotlivých častí strategického dokumentu.

5.2        Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia realizácie PHSR

            Realizácia PHSR obce je činnosťou samosprávy obce a obec ju vykonáva prostredníctvom svojich orgánov (obecné zastupiteľstvo, starosta). Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky poslancov, OcÚ, partnerov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť je naplánovaná do termínu september príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok, aj jeho prípadná aktualizácia.

            Vo vzťahu k realizácii PHSR obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh strategickej časti dokumentu, schvaľuje celý dokument PHSR a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho plnenia. Obecné zastupiteľstvo taktiež schvaľuje spolufinancovanie projektov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie správy, rozhoduje o prípadných zmenách a aktualizácii programu.

            Najvyšším výkonným orgánom obce a jeho predstaviteľom je starosta. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nespadajú do právomocí a kompetencií obecného zastupiteľstva.  Starosta sa spolupodieľal na príprave dokumentu, riadil proces realizácie, podpisuje schválenie celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám (radiace orgány príslušných operačných programov, dodávatelia, kontrolné skupiny projektov a i.).

            Inštitucionálnu a administratívnu stránku zabezpečuje obecný úrad. Vzhľadom na personálne poddimenzovanie obecnej samosprávy, bude obecný úrad (v prípade nutnosti a zváženia možností) spolupracovať s externými konzultačnými spoločnosťami.

5.3        Stručný popis komunikačnej stratégie

            Rôzne formy komunikácie budú súčasťou každého z pripravovaných a realizovaných projektov PHSR v rámci povinnej i nepovinnej činnosti informovania a publicity (pri projektoch financovaných z EŠIF a dotačných titulov) alebo v rámci komunikácie zainteresovaných cieľových skupín pri príprave a realizácii jednotlivých projektov. Vzhľadom na charakter obce, prebieha komunikácia osobným stykom s predstaviteľmi/zamestnancami obce, alebo priamou účasťou na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Dôležitým nástrojom komunikácie je pre obec webová stránka, ďalej informačná tabuľa, rozhlas a noviny. Komunikácia s obyvateľmi prebieha neustále až do ukončenia platnosti PHSR.

            Ďalším nástrojom komunikácie sú i rokovania v rámci obecného zastupiteľstva, kde materiál na rokovanie pripravuje starosta obce v súčinnosti so zamestnancami obce. Rovnako tak hlavný kontrolór, vychádzajúc z definície jeho funkcie, môže dať stanovisko k prerokovanému materiálu.

5.4        Systém monitorovania a hodnotenia

            Proces monitorovania PHSR sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého trvania PHSR až do ukončenia jeho platnosti. Výstupom monitorovania je monitorovacia správa za príslušný rok schválená v OcÚ, resp. monitorovacia správa schválená riadiacim orgánom v systéme ITMS alebo podobnom. Za prípravu monitorovacej správy zodpovedá príslušný garant podľa povahy projektu. Jednať sa pritom môže o starostu obce, hlavného kontrolóra obce, poslancov, resp. inú poverenú osobu.

            Cieľom monitorovania je získavanie informácii o reálnom plnení opatrení, o prípadnom negatívnom vývoji, spôsobe realizácie, definovanie a prijatie nápravných opatrení.

            Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky partnerov, OcÚ, poslancov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť je naplánovaná do termínu príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok, jeho prípadná aktualizácia, hodnotenie ukazovateľov vrátane korekcií v rámci pravidelného každoročného hodnotenia. V prípade nutnosti korekcií mimo stanovené termíny vykoná korekciu starosta obce. Celkový plán hodnotenia je spracovaný vo Formulári R5.

Formulár č. R 5 Plán hodnotenia a monitorovania

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2015 – 2021

Typ hodnotenia

Vykonať prvýkrát

Dôvod vykonania/ periodicita

Strategické hodnotenie

najskôr v roku 2017

podľa rozhodnutia obce a vzniknutej spoločenskej potreby

Tematické hodnotenie časti PHSR

2016

téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok

Ad hoc mimoriadne hodnotenie

Nerozhoduje

pri značnom odklone od stanovených cieľov a doľahnutých hodnôt ukazovateľov

Pri návrhu na revíziu PHSR

Ad hoc hodnotenie celého PHSR alebo jeho časti

2016-2020

Na základe  rozhodnutia starostu, podnetu poslancov

Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. R 6 Akčný plán na roky 2015 – 2016

Akčný plán pre oblasť PO 03 Environmentálna oblasť

Opatrenie 1.1

3.1.2 Dobudovanie obecnej kanalizácie

2016

Obec

PRV

Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. S 3/R 7 – Záznam z verejného prerokovania

Zápis o verejnom prerokovaní strategického dokumentu

Názov dokumentu: PHSR obce Dolné Dubové na roky 2015-2021

Pripomienkovanie realizoval: Obecné zastupiteľstvo, riadiaci tím spracovania PHSR

Termín pripomienkovania: 15.12.2015

Oznam uverejnený: 04.12.2015

Text dokumentu k dispozícii: online aj v tlačenej forme na verejnom prerokovaní

Spôsob doručenia pripomienok: v diskusii na verejnom prerokovaní, prostredníctvom tlačených dotazníkov, ktoré boli k dispozícii na obecnom úrade

 

Počet pripomienok: celkový počet 0, akceptovaných 0

Zápis vypracoval: Peter Bobek, starosta obce Dolné Dubové


 

 

6        Finančná časť

            Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce. Táto časť obsahuje:

       indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,

       model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce,

       hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

Postupovalo sa podľa metodiky, a to nasledovne:

       Riadiaci tím zabezpečil spracovanie finančnej časti vo forme Finančného rámca pre realizáciu PHSR (Formulár č. F 6 – Finančný rámec pre realizáciu PHSR) a indikatívny finančný plán PHSR (Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia).

       Externý konzultant vypracoval návrhy hodnotiacich tabuliek podľa troch oblastí, (Formulár č. F 2 – Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov).

       Návrh finančnej časti sa prerokoval v pracovnej skupine  a s partnermi.

       Schválený indikatívny rozpočet sa zapracuje do programového rozpočtu samosprávy a ďalších záväzných dokumentov.

       Riadiaci tím zabezpečil rozpracovanie Indikatívneho finančného plánu do akčných plánov.

6.1        Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR

            Zdroje financovania realizácie PHSR je možné rozčleniť na dve základné kategórie:

Riadne zdroje finančného zabezpečenia

Verejné zdroje

       štátny rozpočet,

       štátne účelové fondy (Environmentálny fond, Štátny fond rozvoja bývania, Recyklačný fond),

       rozpočet vyšších územných celkov (VÚC),

       rozpočet obce.

Iné zdroje

       prostriedky fyzických osôb,

       prostriedky právnických osôb,

       úvery,

       príspevky medzinárodných organizácií,

       iné prostriedky.

 

Doplnkové zdroje finančného zabezpečenia

       finančné prostriedky z Európskej únie (programovacie obdobie 2014-2020)

6.2        Model viaczdrojového financovania jednotlivých projektov

            Financovanie jednotlivých projektov bude viaczdrojové, pričom bude závisieť od aktuálnej finančnej situácie obce a aktuálnych potrieb. Financovanie sa bude opierať o zdroje obce, štátu, EÚ, VÚC a súkromné zdroje. Vyčíslenie jednotlivých zámerov bolo stanovené kvalifikovaným odhadom, prieskumom a taktiež sa vychádzalo z existujúcich výkazov výmer/rozpočtov projektantov. Finálne podoby budú súčasťou ŽoNFP a budú vychádzať najmä z procesu verejného obstarávania.

Formulár  č. F 3 – Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica

Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár  č. F 5 Indikatívny rozpočet – sumarizácia

Zdroj: vlastné spracovanie

            Formulár č. F 6 Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít je súčasťou príloh.

6.3        Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania

            Pri schvaľovaní financovania jednotlivých projektov je nutné prihliadať na ich dôležitosť a význam vo vzťahu k rozvoju obce. Najvyššiu prioritu majú projekty, ktoré vyplývajú priamo z legislatívy (SR, EÚ) a projekty riešiace havarijnú alebo mimoriadnu situáciu. Do kategórie s vysokou prioritou sú zaradené projekty s oporou vo VZN obce, projekty MAS a projekty s vydaným právoplatným stavebným povolením a ukončeným procesom verejného obstarávania. Strednú prioritu majú projekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa o cudzie a doplnkové zdroje financovania (majú oporu v programovej štruktúre operačných programov a prioritných osí EŠIF). Do kategórie 4 a 5 spadajú projekty nachádzajúce sa vo fáze úvah (bez stavebného povolenia či ukončeného procesu VO).

Formulár F2 – Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov (upravený pre potreby obce)

Kategória

Úroveň dôležitosti

Hodnotiace kritérium – Opis podmienok pre zaradenie do priority

Projekt

1

Najvyššia

a) Projekty vyplývajúce zo zákona a/alebo legislatívy EÚ

b) Projekty riešiace havarijnú alebo mimoriadnu situáciu

Splnená jedna z podmienok

1.2.1, 3.1.2, 2.2.1

2

Vysoká

a) Projekty vyplývajúce a podporené v rámci VZN obce

b) Projekty s právoplatným stavebným povolením a  ukončeným VO

c) Projekty MAS

Splnená jedna z podmienok

2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 1.1.1

3

Stredná

Projekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa o cudzie a doplnkové zdroje financovania

3.1.1

4

Nízka

a) Projekty definované ako zámery / v štádiu úvah.

3.2.1

5

Najnižšia

Ostatné

Zdroj: vlastné spracovanie

 

 

7        Záverečná časť

Formulár č. Z 1 ­- Schválenie PHSR

Schválenie PHSR

Dokument

       Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Dubové na roky 2015 – 2021.

       Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce. Dokument je štruktúrovaný podľa Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC (v zmysle novely Zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 18. Júna 2014).

Spracovanie

       Spracovanie: spracovanie PHSR vykonala obec v partnerstve s poradenskou spoločnosťou, ktorá koordinovala proces tvorby PHSR a zabezpečovala dodržiavanie metodických postupov, za dohodnutú finančnú odmenu.

       Autorský kolektív: Ing. Tomáš Galbavý, Ing. Ondrej Hanušovský.

       Obdobie spracovania – september 2015 – december 2015.

Prerokovanie

       Prerokovanie v orgánoch samosprávy (výbory, komisie, rada).

       Verejné pripomienkovanie: 15.12.2015

       Posudzovanie SEA – nerelevantné.

Schválenie

       Návrh na uznesenie zastupiteľstva – obecné zastupiteľstvo schvaľuje PHSR obce Dolné Dubové na roky 2015-2021.

Zdroj: vlastné spracovanie

 

 

8        Prílohy

Súčasťou dokumentu sú nasledovné prílohy:

       Formulár č. Ú 9 – Ex post hodnotenie predchádzajúceho PHSR

       Formulár č. A 4 – Ex post hodnotenie stavu projektovej pripravenosti

       Formulár č. A 7b Evidencia podnikateľských subjektov

       Formulár č. A 8 Evidencia mimovládnych organizácií

       Formulár č. F 6 – Finančný rámec realizácie PHSR