Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2022-2024

Stiahnuť Programový rozpočet 2022  

Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2022 – 2024

                                                                                                                                        Údaje v EUR

Program Rozpočet

rok 2022

Rozpočet

rok 2023

Rozpočet

rok 2024

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku 330 000 333 000 335 900
Daňové príjmy – dane za špecifické služby 65 000 65 000 66 000
Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a majetku 37 000 38 000 38 000
Nedaňové príjmy – administratívne a iné poplat. 29 000 29 500 30 000
Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských vkladov 100 100 100
Tuzemské granty a transfery 85 000 85 400 88 000
Bežné príjmy 546 100 551 000 558 000
Finančné príjmy      
Kapitálové príjmy       
Príjmy celkom 546 100 551 000 558 000
01 – Plánovanie, manažment, kontrola 8 000 8 500 8 700
02 – Propagácia a marketing 300 300 300
03 –  Interné služby 7 000 8 000 8 000
04 –  Služby občanom 7 100 7 400 7 500
05 – Bezpečnosť,  právo,  poriadok 4 000 4 000 4 000
06 – Odpadové hospodárstvo 45 000 46 000 47 000
07 – Komunikácia a verejné priestranstvá 25 000 26 000 27 000
08 – Vzdelávanie 2 000 2 000 2 000
09 – Šport 7 500 8 000 8 000
10 – Kultúra 26 700 12 000 13 000
11 – Prostredie a život 17 700 18 000 18 500
12 – Sociálne služby 2 800 3 000 3 000
13 – Administratíva – bežná prevádzka 137 000 138 000 139 000
Bežné výdavky 290 100 281 200 286 000
Finančné operácie 23 000 23 000 23 000
Kapitálové výdavky 33 000 45 800 47 000
Výdavky na školstvo 200 000 201 000 202 000
Výdavky celkom 546 100 551 000 558 000
Rozdiel príjmov a výdavkov 0 0 0

 

Schválený dňa 16.12.2021 uzn. č.  94/2021

V Dolnom Dubovom, dňa   17.12.2021

Ing. Jozef Čapkovič, starosta obce