Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Stiahnuť verejnú vyhlášku

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Dolné Dubové, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 28.09.2022 podal

Breza s.r.o., IČO 52129101, Halenárska 17, 917 01 Trnava (ďalej len „navrhovateľ“),

a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e    o    u m i e s t n e n í     s t a v b y

„ Predĺženie verejnej kanalizácie “
(ďalej len „stavba“) na pozemkoch register „C“ parc. č. 2013/3, 2013/4, 2015/1, register „E“ parc. č. 2013/1, v katastrálnom území Dolné Dubové, v obci Dolné Dubové.