Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.06.2020 začala na základ žiadosti navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-50/2020 o vydanie súhlasu na výrub 3ks lipy rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 731/1 v k. ú. Klčovany z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa §82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dolné Dubové.