Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

VZN 03/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Dolné Dubové

stiahnuť VZN

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 36 ods. 7 písm. c) zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách“) vydáva toto:

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

č. 3/2021

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Dolné Dubové

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa 17.12.2021

VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa 1.1.2022

 

Čl. 1

Predmet nariadenia

 

 • Všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
  1. spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou,
  2. spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd,

 

Čl. 2

Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou

 

 • Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

 

 • Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody sa vykonáva cisternami, dodávkami balenej pitnej vody a inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody tak, aby voda spĺňala všetky podmienky na kvalitu pitnej vody. Náhradné zásobovanie zabezpečuje prevádzkovateľ verejného vodovodu v spolupráci s Obcou Dolné Dubové.

 

 • Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané denne.

 

 • Odberné miesta a čas distribúcie pitnej vody oznámi obec písomným oznámením na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce a miestnym rozhlasom.

 

 • Dodávka pitnej vody sa pri náhradnom zásobovaní zabezpečuje v zníženom množstve. Minimálna potreba pitnej vody je 10 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne najviac 3 po sebe nasledujúce dni.

 

Čl. 3

Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd

 

V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodov uvedených v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách budú odpadové vody zneškodňované odvozom do čistiarne odpadových vôd nachádzajúcej sa v Jaslovských Bohuniciach. Odvoz odpadových vôd do čistiarne zabezpečí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.

 

Čl. 4

Kontrolná činnosť a sankcie

 

 • Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú zamestnanci obce na základe písomného poverenia starostu.
 • Porušenie tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov1.

_________________________

[1] Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

 

 • Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Dolnom Dubovom uznesením č. 98/2021 zo dňa 16.12.2021.

 

 • Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2022.

 

Ing. Jozef Čapkovič

Starosta obce