Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

VZN 05/2021 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

stiahnuť VZN

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

č. 5/2021

ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov

na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa    17.12.2021

VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa    01.01.2022

 

Čl. 1

Predmet úpravy

 

Týmto VZN sa určuje výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov/nákladov:

 • za pobyt dieťaťa v materskej škole,
 • na činnosť školského klubu detí,
 • za odobraté jedlo a príspevku na režijné náklady v zariadení školskej jedálne.

 

Čl. 2

Výška príspevku v materskej škole

 • Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu  výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou:

15€ na mesiac

 

 • Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a spĺňa podmienky na štátnu dotáciu,
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi Základnej školy s materskou školou doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  1. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

 • Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa:
 1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 2. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin; ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom; alebo inými závažnými dôvodmi; pričom v tomto prípade uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

 • Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne Základnej školy s materskou školou.

 

Čl. 3

Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v Školskom klube detí

 

(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške: 12€ na jedno dieťa.

 

 • Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti do pokladne Základnej  školy s materskou školou.

 

Čl. 4

Výška príspevku v školskej jedálni

 

 • Príspevok na režijné náklady

Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka; zamestnanci školy a školských zariadení; a iné fyzické osoby, ktorým poskytuje školská jedáleň stravovanie na základe súhlasu zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, prispievajú na úhradu režijných nákladov na stravovanie alebo diétne stravovanie v školskej jedálni vo výške:

0,30€ na odobratý obed

 

 • Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
 1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, zníženú o Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle zákona 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

 

Náklady na nákup potravín v [€/deň]
Dieťa MŠ 1,45
Žiak ZŠ obed desiata
1,15 0,49

 

 1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín vo výške 1,45 € za 1 obed.

 

 1. Spôsob poskytovania dotácie a jej výšku upravuje Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

 

 1. Ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie (na základe potvrdenia vystaveného lekárom-špecialistom, ako napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.), poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, výlučne bezhotovostnou platbou.

 

 1. Podmienky úhrady: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca poštovou poukážkou alebo prevodom na účet ZŠ s MŠ Dolné Dubové, číslo účtu SK78 5600 0000 0011 1598 3005

 

Čl. 5

Spoločné ustanovenia

 

 • Obec ako zriaďovateľ školy a školských zariadení môže rozhodnúť v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o znížení alebo odpustení príspevku podľa Čl. 2, 3, 4 tohto VZN, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu v súlade so zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

 

 • Žiadosti spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi.

 

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

 

 • Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Dubové č. 2/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dolné Dubové.

 

 • Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Dolnom Dubovom uznesením č. 100/2021 zo dňa 16.12.2021.

 

 • Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2022

 

Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce