Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

VZN 06/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Dolné Dubové

Stiahnuť VZN

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67        a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods.3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, vydáva toto:

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

č. 6/2021

 

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska

na území obce Dolné Dubové

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa 17.12.2021

VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa 1.1.2022

 

Čl. 1

Predmet nariadenia 

Týmto VZN sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Dolné Dubové, ktorý tvorí prílohu tohto VZN.

  

Čl. 2

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 • Zrušuje sa VZN č. 3/2006 o prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska na území Obce Dolné Dubové.

 

 • Platné nájomné zmluvy na hrobové miesta uzatvorené pred účinnosťou tohto Všeobecne záväzného nariadenia zostávajú v platnosti v terajšom znení do doby uplynutia doby nájmu, alebo do zmeny nájomcu hrobového miesta.

 

 • Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Dolnom Dubovom uznesením č. 101/2021 zo dňa 16.12.2021.

 

 • Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2022.

 

Ing. Jozef Čapkovič

Starosta obce

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA NA ÚZEMÍ OBCE DOLNÉ DUBOVÉ

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 

Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzkovanie pohrebiska na území obce Dolné Dubové. Prevádzkový poriadok riadi všetky činnosti na pohrebisku, upravuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku a v dome smútku, povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska, povinnosti nájomcov hrobových miest a návštevníkov pohrebiska, cenník služieb a nájomného za hrobové miesta.

 

 

Čl. 2

Prevádzkovateľ pohrebiska

 

Prevádzku a správu pohrebiska na území obce Dolné Dubové zabezpečuje Obec Dolné Dubové, prostredníctvom Obecného úradu Dolné Dubové. Prevádzkovateľ pohrebiska (ďalej len “prevádzkovateľ“) zodpovedá aj za správu a prevádzku Domu smútku, ktorý je súčasťou pohrebiska.

 

Identifikačné údaje: Obec Dolné Dubové

Adresa: Dolné Dubové 1, 919 52

IČO: 00312401

 

 

Čl. 3

Rozsah poskytovaných služieb

 

 • Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
 • výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
 • vykonanie exhumácie,
 • správu a údržbu pohrebiska a domu smútku,
 • správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
 • vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska: evidenciu hrobových miest, uzatváranie nájomných zmlúv a riešenie nezaplatených hrobových miest,
 • vývoz odpadu,
 • zásobovanie úžitkovou vodou.

 

 • Stráženie pohrebiska a čistenie hrobových miest prevádzkovateľ pohrebiska nevykonáva.

 

 

Čl. 4

Práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta

 

 • Právo užívať hrobové miesto vzniká nájomcovi uzavretím nájomnej zmluvy s prevádzkovateľom pohrebiska.

 

 • Nájomca nie je oprávnený dať hrobové miesto do podnájmu tretej osobe.

 

 

 • Nájomca je povinný
 1. užívať hrobové miesto podľa zákona o pohrebníctve, tohto nariadenia, nájomnej zmluvy a pokynov prevádzkovateľa,
 2. platiť nájomné za hrobové miesto v súlade s nájomnou zmluvou,
 3. platiť za služby poskytované na pohrebisku podľa platného cenníka, ktorý je prílohou tohto nariadenia,
 4. bez zbytočného odkladu písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na vedenie evidencie,
 5. zabezpečovať čistotu a údržbu hrobového miesta a jeho príslušenstva na vlastné náklady, udržiavať v poriadku bezprostredné okolie prenajatého hrobového miesta,
 6. udržiavať hrobové príslušenstvo v takom stave, aby neohrozovalo iných návštevníkov alebo okolité hrobové miesta,
 7. odstraňovať z hrobového miesta zvädnuté kvety, znehodnotené vence, odpad zo sviečok a ďalšie predmety, ktoré narúšajú estetický vzhľad pohrebiska,
 8. bez dohody s prevádzkovateľom pohrebiska pri údržbe hrobového miesta nezasahovať do jeho okolia (napríklad zhotovovaním spevnených povrchov, výrubom alebo orezom stromov a kríkov, vysádzaním stromov a kríkov a pod.) a nezasahovať ani do iných hrobových miest a príslušenstva,
 9. udržiavať čistotu verejných priestranstiev a nepoškodzovať verejné zariadenia pohrebiska,
 10. ukladať odpad vznikajúci pri bežnej údržbe hrobového miesta a jeho príslušenstva do kontajnerov na to určených,
 11. označiť hrobové miesto spôsobom určeným prevádzkovateľom.

 

 • Ak je hrobové príslušenstvo v nevyhovujúcom stave alebo ohrozuje vedľajšie hroby alebo bezpečnosť návštevníkov, je nájomca povinný bezodkladne zabezpečiť nápravu na vlastné náklady. Ak tak neurobí ani po výzve prevádzkovateľa, prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť zistené nedostatky na náklady nájomcu.

 

 • Montáž, demontáž, odstraňovanie, odvoz pomníkov, epitafných dosiek alebo ich súčastí je nájomca povinný vopred oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska.

 

 

Čl. 5

Práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

 

 • Okrem povinností určených zákonom je prevádzkovateľ pohrebiska povinný
  1. zabezpečovať prevádzku a údržbu pohrebiska,
  2. zabezpečovať služby pohrebiska podľa Čl. 3
  3. viesť účtovnú evidenciu za poskytované služby podľa cenníka služieb, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto VZN,
  4. viesť evidenciu o pochovaní zomrelých a uložení spopolnených pozostatkov na pohrebisku,
  5. počas nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zabezpečiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska, resp. nevyhnutnú úpravu hrobového miesta z dôvodu jeho havarijného stavu. O takomto pripravovanom alebo uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu,
  6. umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
  7. poskytnúť priestory, ktoré sú vyhradené na vykonanie pohrebného obradu, čisté a upravené podľa dohody s obstarávateľom pohrebu,
  8. zabezpečiť dohľad nad priebehom pohrebného obradu.

 

 • Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa pohrebiska.

 

 • Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za stav a vzhľad hrobiek, pretože sú súkromným majetkom nájomcov a nezabezpečuje ich stráženie.

 

 • Prevádzkovateľ pohrebiska nezodpovedá za poškodenie hrobov, ktoré nezavinil svojím konaním, za odcudzenie časti hrobov alebo výzdoby.

 

 • Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený kontrolovať všetky subjekty vstupujúce a vychádzajúce z areálu pohrebiska.

 

 • Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený vykázať z pohrebiska osoby, ktoré ponúkajú tovary a služby na pohrebisku tak, že obťažujú svojím správaním návštevníkov pohrebiska.

 

 

Čl. 6

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

 

 • Návštevníci pohrebiska a osoby, ktoré tam vykonávajú práce, sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska. Sú povinní správať sa primerane k piete miesta a zachovávať pokoj a dôstojnosť pohrebiska.

 

 • V priestoroch pohrebiska a v dome smútku je zakázané:
  1. správať sa hlučne a nedôstojne,
  2. požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky, taktiež vstupovať pod ich vplyvom,
  3. fajčiť,
  4. vodiť psy a iné zvieratá,
  5. odkladať odpady mimo miest na to určených,
  6. jazdiť na bicykli a iných podobných prostriedkoch (korčule, kolobežky, skateboard a pod.),
  7. poškodzovať hroby, náhrobné kamene, zariadenie pohrebiska, zeleň.

 

 • Akýmkoľvek spôsobom blokovať vstup alebo vjazd na pohrebisko je zakázané.

 

 • Motorové a iné vozidlá (s výnimkou vozíkov invalidných občanov) môžu na pohrebisko vchádzať a zdržovať sa tam len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Každý vjazd prevádzkovateľ eviduje a kontroluje, či je v súlade s vydaným povolením.

 

 • Vstup s motorovými vozidlami na pohrebisko je povolený iba:
  1. na dopravu rakiev s ľudskými pozostatkami do domu smútku, na vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiaceho zariadenia,
  2. na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta,
  3. na dopravu nevládnych alebo telesne postihnutých osôb.

 

 • Vstup s motorovými vozidlami na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách.

 

 • Rozsvecovanie kahancov a sviečok na pohrebisku je možné len na hrobových miestach a na iných miestach určených prevádzkovateľom pohrebiska tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru. Každý návštevník je povinný dodržiavať požiarne predpisy          zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ pohrebiska rozsvecovanie sviečok a kahancov a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.

 

 • Na pohrebisku je zakázané páliť trávu a iný odpad.

 

 • Návštevník pohrebiska je povinný odkladať odpad z hrobových miest do nádob na to určených. Do nádob je zakázané privážať odpad z miest mimo pohrebiska.

 

 • S úžitkovou vodou je nutné zaobchádzať hospodárne a vždy pevne uzavrieť ventil. Nádoby na vodu umiestnené pri zdrojoch úžitkovej vody sú určené pre potreby návštevníkov pohrebiska, ich poškodzovanie alebo odcudzenie je zakázané.

 

 • Je zakázané obmedzovať priechodnosť komunikácií a uličiek medzi hrobmi, taktiež ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na zelené pásy a miesta okolo hrobových miest.

 

 • Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými alebo fyzickými osobami vo všetkých priestoroch pohrebiska a na akomkoľvek objekte, ktorý tvorí vybavenosť pohrebiska, a to aj na verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska, s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom pohrebiska, s jeho predchádzajúcim súhlasom.

 

 • Zakazuje sa na pohrebisku rozširovať politickú, náboženskú a inú propagáciu.

 

 • Vysádzať na pohrebisku stromy, kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať podobné úpravy je zakázané.

 

 

Čl. 7

Prevádzková doba pohrebiska

 

 • Prevádzková doba pohrebiska je čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti. Prevádzkovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch prevádzkovú dobu pohrebiska zmeniť, dočasne zakázať alebo obmedziť (napr. počas vykonávania terénnych úprav, exhumácie, slávnostného kladenia vencov alebo počas mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok) a ak by nebolo možné zabezpečiť riadnu a bezpečnú prevádzku pohrebiska.

 

 • Na pohrebisku je možné zdržiavať sa len počas určenej prevádzkovej doby. Návštevníci pohrebiska sú povinní do konca prevádzkovej doby včas opustiť pohrebisko                         bez osobitného upozornenia.

 

 • Prevádzková doba pohrebiska je od 7.00 h do 21.00 h.

 

 • Prevádzkovateľ pohrebiska si vyhradzuje právo na zmenu prevádzkovej doby pohrebiska v prípade výskytu nepredvídateľných okolností, ktoré by mohli ohroziť bezpečný pohyb, zdravie a život návštevníkov pohrebísk. Oznam o takejto zmene prevádzkovej doby je prevádzkovateľ pohrebiska povinný neodkladne, najneskôr 1 deň vopred, zverejniť         na internetovej stránke obce a na mieste obvyklom na pohrebisku.

 

 

Čl. 8

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov

 

 • S ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.

 

 • Nespopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (v rakve) môže do hrobového miesta ukladať len pohrebná služba. Spopolnené ľudské pozostatky a ľudské ostatky (v urne) môže do hrobového miesta vložiť aj iná osoba, napríklad nájomca hrobového miesta alebo obstarávateľ pohrebu.

 

 • Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať požiadavky uvedené v zákone o pohrebníctve (§ 19).

 

 • Nespopolnené ľudské pozostatky v rakve sa pochovávajú do hrobu alebo ukladajú do hrobky. Spopolnené ľudské pozostatky v urne sa ukladajú do hrobu, hrobky alebo urnovej steny.

 

 • Hrobové miesta sa zriaďujú tak, aby bol medzi nimi voľný priestor v šírke min. 30 cm, max. 50 cm.

 

 • Na vybudovanie akéhokoľvek hrobového príslušenstva na pohrebisku alebo úpravy už existujúceho príslušenstva (hrobu, náhrobku, hrobky, obruby, lavičky a pod.) je nevyhnutné písomné povolenie prevádzkovateľa pohrebiska.

 

 • Pri vyhotovení hrobového príslušenstva na prenajatom hrobovom mieste alebo pri jeho úprave, sa musí nájomca riadiť pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.

 

 • Miesto na pochovanie určuje prevádzkovateľ pohrebiska. Na prenajatom mieste majú pozostalí právo uložiť do zeme telo zosnulého, zriadiť hrob a upraviť jeho povrch za podmienok určených prevádzkovateľom pohrebiska.

 

 • Rozlúčkový obrad vykoná ten, koho si obstarávateľ pohrebu objedná. Termíny pohrebov a posledných rozlúčok určuje prevádzkovateľ pohrebiska.

 

 

 

Čl. 9

Dĺžka tlecej doby a exhumácia

 

 • Dĺžka tlecej doby na pohrebisku je 10 rokov od pochovania.

 

 • Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú po uplynutí tejto tlecej doby zotleté, tlecia doba sa primerane predĺži podľa výsledkov hydrogeologického prieskumu.

 

 • Vykonávanie exhumácie zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska. S ľudskými ostatkami bude manipulované dôstojne, prenášané budú v rakve a pochované alebo spopolnené budú v čo najkratšej dobe.

 

 • Exhumácia ostatkov bude vykonávaná z etických dôvodov tak, aby bol zamedzený prístup pre náhodných návštevníkov cintorína, prípadne v dobe mimo otváracích hodín.

 

 

Čl. 10

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska

 

 • Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska v súlade so zákonom. Evidencia pozostáva z:
  1. evidencie uložených ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov v hrobových miestach, ktorá obsahuje údaje určené zákonom,
  2. evidencie hrobových miest, vrátane evidencie vojnových hrobov, hrobov zapísaných do zoznamu pamätihodností a hrobov, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami,
  3. evidencie prevádzkovania pohrebiska.

 

 • Evidenciu pohrebiska vedie prevádzkovateľ v papierovej podobe.

 

 

Čl. 11

Spôsob nakladania s odpadmi

 

 • Odpad vzniknutý na hrobovom mieste (kahance, živá či umelá kvetinová výzdoba, iný biologický odpad), s výnimkou stavebného odpadu, musí byť uložený výlučne do príslušnej nádoby na odpad umiestnenej na pohrebisku.

 

 • Stavebný odpad vzniknutý pri výstavbe alebo oprave hrobu, je povinný jeho pôvodca odstrániť sám mimo nádoby podľa ods. 1.

 

 • Je zakázané do nádoby podľa ods. 1 ukladať akýkoľvek iný odpad, ktorý nemá pôvod na pohrebisku.

 

 

Čl. 12

Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

 

 • Prevádzkovateľ pohrebnej služby, u ktorého si obstarávateľ pohrebu dohodol zabezpečenie a organizáciu pohrebného obradu, miestnu prepravu, prenos rakvy a pochovanie, sa posudzuje vo vzťahu k prevádzkovateľovi pohrebiska ako zabezpečovateľ týchto služieb.

 

 • Prevádzkovateľ pohrebnej služby ako zabezpečovateľ pohrebného obradu je povinný:
  1. riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska a plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska,
  2. pravdivo informovať obstarávateľa pohrebu o činnostiach, ktoré pohrebná služba môže poskytovať v zmysle zákona o pohrebníctve,
  3. pochovanie, t. j. ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu/hrobky na pohrebisku zabezpečovať vlastnými technickými prostriedkami,
  4. vždy pred vstupom na pohrebisko sa musí dohodnúť s prevádzkovateľom pohrebiska na príslušných podmienkach vstupu na pohrebisko a evidencie zosnulých.

 

 • Prevádzkovateľ pohrebnej služby je oprávnený vstúpiť do priestorov pohrebiska mimo prevádzkových hodín pohrebiska len vo výnimočných prípadoch a na základe výslovného súhlasu prevádzkovateľa; na tento vstup nie je právny nárok.

 

 

Čl. 13

Podmienky ekologického pochovávania

 

Prevádzkovateľ pohrebiska neumožňuje ekologické pochovávanie.

 

 

Čl. 14

Prevádzka Domu smútku

 

 • Dom smútku je súčasťou pohrebiska a jeho prevádzku zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska. Jeho povinnosťou je:
 1. starať sa o čistotu a poriadok priestorov, dezinfekciu a prevádzkyschopnosť chladiacich zariadení a dobrý technický stav ozvučovacích a osvetľovacích zariadení,
 2. zabezpečovať bežné opravy a údržbu zariadení,
 3. zabezpečovať uloženie ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia pri ich dovoze do domu smútku,
 4. zabezpečiť pred obradom spolu s príbuznými vystavenie v obradnej sieni,
 5. viesť evidenciu využívania chladiaceho zariadenia a obradnej siene,
 6. počas obradu zabezpečovať činnosti potrebné pre pietnosť a nerušený priebeh obradu,
 7. po obrade zabezpečiť upratanie a vyčistenie obradnej siene, vrátane chladiaceho zariadenia a uzamknutie domu smútku,
 8. zabezpečiť aby jeho zamestnanci prítomní pri obradoch mali slušné a čisté oblečenie, upravený vzhľad a slušné vystupovanie.

 

 

Čl. 14

Cenník služieb

 

 • Nájom hrobového miesta na uloženie rakvy alebo urny, vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu, na dobu 10 rokov:
 1. jednohrob 10€,
 2. za každý ďalší hrob príslušný násobok,

 

 

 • Nájom urnového miesta v urnovej stene, na dobu 10 rokov:
 1. priestor na uloženie dvoch urien 15€.

 

 • Poplatok za obnovenie/predĺženie nájmu miesta podľa ods. 1 a 2 na dobu 10 rokov je totožné ako je uvedené v týchto odsekoch.

 

 • Prenájom domu smútku na pohrebný obrad 20€.