Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

VZN č. 2/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6, § 11 ods. 4 písm. g) a § 4 ods. 5 písm. a) bod 2. zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

č. 2/2022

o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci

a ochranu verejnej zelene na území obce

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa    20. 5. 2022

VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa    4. 6. 2022

 

Čl. 1

Predmet úpravy

Týmto VZN sa určujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Dolné Dubové. Udržiavanie čistoty v obci a údržbu verejnej zelene zabezpečuje obec pri výkone samosprávy.

 

Čl. 2

Vymedzenie základných pojmov 

(1) Zariadenia verejného priestranstva sú predmety a mobiliár, ktoré sú trvalo alebo dočasne umiestnené na verejnom priestranstve. Zariadenia verejného priestranstva sú najmä lavičky, detské preliezačky, hojdačky, pieskoviská, odpadové nádoby, kvetináče, kontajnery, zariadenia verejného osvetlenia, ochranné prístrešky na zastávkach verejnej dopravy, dopravné značky, orientačné a informačné tabule, reklamné zariadenia, sochy a pamiatkové objekty.

(2) Verejná zeleň je časť životného prostredia tvorená súborom živých prvkov (stromy, kríky, tráva, kvety) a neživých prvkov (pôda, voda, prírodné útvary – kamene, svahy), ktoré vznikli na určitej ploche prirodzeným spôsobom alebo boli vytvorené ľudskou činnosťou. Je súčasťou verejného priestranstva.

(3) Ochrana verejnej zelene je komplexná činnosť zameraná na udržanie všetkých jej funkcií v urbanizovanom prostredí, v súlade so všeobecnými princípmi ochrany životného prostredia a v záujme dodržiavania územného plánu obce, územného systému ekologickej stability a dodržiavania urbanistických a estetických zásad verejnej zelene.

 

Čl. 3
Udržiavanie čistoty verejného priestranstva na území obce

(1) Cieľom obce pri udržiavaní čistoty verejného priestranstva je predchádzať vplyvom, činnostiam a zásahom, ktoré verejné priestranstvo znečisťujú a znižujú jeho funkčnú, estetickú a úžitkovú hodnotu a vzhľad.

(2) Pri užívaní verejného priestranstva obce je povinnosťou každého dbať na udržiavanie jeho čistoty a vyvarovať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mala, alebo mohla mať za následok znečistenie verejného priestranstva.

(3) V záujme udržiavania čistoty verejného priestranstva obce je zakázané najmä:

a) odhadzovať akékoľvek odpadky, papiere či cigaretové nedopalky mimo odpadových nádob, znečisťovať okolie vyberaním odpadu z odpadových nádob,

b) znečisťovať verejné priestranstvo pľuvaním, odhadzovaním žuvačiek, prilepovaním žuvačiek,

c) čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia alebo inak znečisťovať verejné priestranstvo oplachovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami s výnimkou čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a evidenčných čísel vozidiel, ktoré je nevyhnutné na ich bezpečnú prevádzku,

d) ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo premiestňovať zariadenia verejného priestranstva,

e) skladovať alebo umiestňovať na verejných priestranstvách, bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce stavebné a iné materiály, obaly, kamene, kontajnery a podobné prekážky a predmety,

f) skladovať na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách drevo, uhlie a ďalšie materiály na dlhší ako nevyhnutný čas na ich preskladnenie do priestorov vlastného pozemku,

g) maľovať, sprejovať, či olepovať plochy a zariadenia verejného priestranstva, miestne komunikácie a chodníky.

(4) Pravidlá pri znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce psími výkalmi upravuje obec ustanoveniami osobitného nariadenia.

 

Čl. 4
Ochrana verejnej zelene na území obce

(1) Cieľom obce pri ochrane verejnej zelene je predchádzať vplyvom, činnostiam a zásahom, ktoré verejnú zeleň ohrozujú, poškodzujú, ničia a minimalizujú podmienky jej rastu a prirodzeného vývoja.

(2) Pri užívaní verejnej zelene obce je povinnosťou každého dbať na ochranu verejnej zelene a vyvarovať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mala, alebo mohla mať za následok ohrozenie, poškodenie, zničenie a minimalizáciu podmienok jej rastu a prirodzeného vývoja verejnej zelene.

(3) V záujme ochrany verejnej zelene obce je zakázané najmä:

a) mechanicky a chemicky poškodzovať zeleň, trhať kvety a byliny, poškodzovať trávnaté plochy zelene, alebo spevnené časti,

b) robiť terénne úpravy a iné úpravy zelene bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce,

c) vysádzať stromy alebo kríky bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce,

d) znečisťovať plochy verejnej zelene odpadkami,

e) jazdiť na plochách verenej zelene motorovými aj nemotorovými dopravnými prostriedkami, vrátane kolobežiek, kolieskových korčulí a podobne, parkovať, opravovať, alebo inak rozoberať motorové vozidlá na plochách verejnej zelene,

f) umiestňovať bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce zariadenia, odpadové nádoby a podobné objekty, ktoré môžu obmedziť rast a racionálnu údržbu zelene,

g) poškodzovať zariadenia verejného priestranstva umiestnené na plochách verejnej zelene.

(4) Pravidlá pre voľný pohyb psov na plochách verejnej zelene a na verejnom priestranstve obce upravuje obec ustanoveniami osobitného nariadenia.

 

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Dolnom Dubovom uznesením č. 29/2022 zo dňa   19. 5. 2022.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 4. 6. 2022

 

Ing. Jozef Čapkovič

starosta