Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zámer predaja

 

                                  

                                       OBEC   DOLNÉ   DUBOVÉ

 

              OBECNÝ ÚRAD  DOLNÉ DUBOVÉ č. 1, PSČ  91952

___________________________________________________________________________

Zverejnenie zámeru predaja majetku

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Dolné Dubové v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer:

predať časť z pozemku parcely reg. „C“ parc. č. 1/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 541 m2 v k. ú. Dolné Dubové zapísaného na LV č. 600 vo vlastníctve Obce Dolné Dubové oddeleného geometrickým plánom č. 104/2022 ako parcela reg. „C“ parc. č. 1/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 311 m2 Štefanovi Bobekovi a Márii Bobekovej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu podľa znaleckého posudku.

 

Návrh na schválenie predaja pozemku v zmysle vyššie uvedeného bude predložený na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Dolné Dubové v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ spočíva vo vysporiadaní nehnuteľného majetku – pozemku podľa dlhodobého stavu jeho reálneho užívania.

Predaj nehnuteľnosti podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom obce Dolné Dubové trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

 

Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je zverejnený:

Na úradnej tabuli obce Dolné Dubové od 21.02.2023 do

Na webovej stránke www.dolnedubove.sk od 21.02.2023 do

 

Igor Tomovič

starosta

 

zámer Bobek