Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ 11.2.2021

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok 11.2.2021 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

    Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Určenie nájomníka na NB č. 240
 5. Opakovaný nájom na 9 BJ
 6. Plnenie rozpočtu za rok 2020
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za rok 2020
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021
 9. Plán zasadnutí OZ na rok 2021
 10. Plán činnosti OcÚ na rok 2021
 11. Zmluva na spracovanie žiadosti o dotáciu na zateplenie budovy OcÚ – envirofond
 12. Rôzne:
  • Riešenie sťažností
  • Stanoviská k žiadostiam o odpredaj pozemkov
  • Projekty 2021
  • Dianie v obci
 13. Diskusia
 14. Návrh na  uznesenie
 15. Záver

Ing. Jozef  Čapkovič

starosta obce