Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční  v utorok

3.12.2019 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

    Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Plnenie rozpočtu za obdobie 01-09/2019
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 01-09/2019
 6. Posledná faktúra od CS – Parkovisko pri OcÚ
 7. Rozpočtové opatrenia
 8. VZN 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady
 9. VZN 2/2020 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové
 10. Žiadosti o dotácie
 11. Návrh programového rozpočtu obce Dolné Dubové na obdobie 2020-2022
 12. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu obce Dolné Dubové na obdobie 2020-2022
 13. Schválenie zadania Územného plánu obce Dolné Dubové
 14. Určenie nájomníka na NB č. 241
 15. Schválenie nájomnej zmluvy bytu A1
 16. Rôzne:
 17. Ponuka správy obecného TV kanálu
 18. Ponuka Prorozvoj – Wifi pre Teba
 19. Ponuka Osobnyudaj.sk – Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
 20. ZŠsMŠ – vykurovacie telesá; priestor na cvičenie v zimnom období; počty žiakov
 21. Vianočné trhy
 22. Ostatné
 23. Diskusia
 24. Návrh na  uznesenie
 25. Záver

                                                                                                  Ing. Jozef  Čapkovič

                                                                                                             starosta obce