Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Záverečný účet obce Dolné Dubové za rok 2020

stiahnuť dokument

Záverečný účet obce Dolné Dubové

za rok 2020

Podľa príslušných ustanovení zák. NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do Záverečného účtu obce. Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je účtovná závierka obce.

Podľa ustanovenie § 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec schvaľuje, sleduje a vyhodnocuje rozpočet ako jeden celok, vrátane rozpočtu rozpočtovej organizácie zriadenej obcou t.j. ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou.

Záverečný účet podľa §16 osd. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje :

1. Rozpočet obce na r. 2020

 1. Údaje o plnení rozpočtu obce (príloha č. 1)

 2. Výsledok hospodárenia za r. 2020

 3. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

 4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

 6. Hodnotiaca správa (príloha č. 2)

 7. Návrh uznesenia

Výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu (t.j. výsledok bežného rozpočtu), príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu (výsledok kapitálového rozpočtu). Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú VH (prebytok alebo schodok) rozpočtu obce.

1. ROZPOČET OBCE NA R. 2020:

Finančné hospodárenie obce Dolné Dubové sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 71/2019 zo dňa 03.12.2019.

Rozpočet bol zmenený nasledovne:

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 z  20.08.2020, uznesenie č. 42/20

Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 z  22.10.2020, uznesenie č. 59/20

Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 z  10.12.2020, uznesenie č. 81/20.

Rozpočet obce bol nasledovný:

v  €

Ukazovateľ

Schválený rozpočet

Rozpočet po zmene k 31.12.2020

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

535 816,00

846 697,52

Príjmy školstvo

22 700,00

22 700,00

Bežné výdavky

248 434,00

250 813,51

Výdavky na školstvo

212 000,00

212 000,00

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy

0,00

0,00

Kapitálové výdavky

75 082,00

152 778,21

Finančné operácie
Príjmové finančné operácie

0,00

15 311,00

Výdavkové finančné operácie

23 000,00

23 000,00

Príjmy spolu

558 516,00

884 708,52

Výdavky spolu

558 516,00

638 591,72

2. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Plnenie príjmov a výdavkov je podrobne rozpísané podľa platnej rozpočtovej klasifikácie – príloha č.1 / plnenie príjmov a výdavkov/

3. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA R. 2020

Ukazovateľ

rozpočet po zmene k 31.12.2020

skutočnosť   k 31.12.2020

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

846 697,52

846 602,06

BP školstvo

22 700,00

30 926,64

Bežné výdavky

250 813,51

245 365,96

Výdavky na školstvo

212 000,00

213 636,02

Hospodárenie obce – prebytok rozpočtu +406 584,01 + 418 526,72
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy

0,00

0,00

Kapitálové výdavky

152 778,21

60 134,28
Hospodárenie obce – schodok rozpočtu

-152 778,21

-60 134,28

Príjmy bežné a kapitálové spolu

869 397,52

877 528,70

Výdavky bež. a kap. spolu

615 591,72

519 136,26

PRÍJMY – VÝDAVKY

+253 805,80

+ 358 392,44

Finančné operácie

Finančné príjmy

15 311,00

16 104,01

Finančné výdavky

23 000,00

23 163,84

Finančné P -V

-7 689,00

-7 059,83

Celk. výsledok hospodárenia

+246 116,80

+ 351 332,61

Hospodárenie za r. 2020

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet vo výške + 418 526,72 €, schodkový kapitálový rozpočet vo výške – 60 134,28 €, príjmy z finančných operácií činili 16 104,01 €, výdavky z finančných operácií činili 23 163,84 € .

Výsledok hospodárenia v sume + 351 332,61 € zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, sa z tohto prebytku vylučujú :

 1. nevyčerpané prostriedky z cestovného Kátlovce v sume 137,52 EUR

b) nevyčerpané prostriedky z dotačného účtu na kanalizáciu v sume 244 690,00 EUR

c) nevyčerpané finančné prostriedky – stravné v sume 1 686,00 EUR

d) nevyčerpané vzdelávacie poukazy v sume 320,00 €

e) nevyčerpané finančné prostriedky Javys v sume 10 000,00 €

Spolu vylúčenie v čiastke 256 833,52 EUR

Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v súlade s § 16 ods. 6 ZRPÚS OZ Dolné Dubové za rok 2020 rozhoduje o prebytku v čiastke 94 499,09 EUR.

4. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO, SOCIÁLNEHO FONDU

A FONDU OPRÁV

Rezervný fond

Suma v €

Počiatočný stav k  1. 1. 2020

0

Tvorba fondu

170 929,82

Čerpanie fondu

0

Konečný stav k 31. 12. 2020

170 929,82

 

Rezervný fond sa tvorí z výsledku hospodárenia za predchádzajúci hospodársky rok.

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Sociálny fond Suma v €

Počiatočný stav k  1. 1. 2020

2 426,56

Tvorba fondu

762,81

Čerpanie fondu

2 591,00

Konečný stav k 31. 12. 2020

598,37

Sociálny fond sa tvoril vo výške 1,05% z vyplatených miezd zamestnancov.

Sociálny fond je vedený na analytickom účte 221 012.

Fond opráv k náj. bytom 9/1

Suma v €

Počiatočný stav k  1. 1. 2020

18 255,21

Tvorba fondu

3 385,68

Čerpanie fondu

629,00

Konečný stav k 31. 12. 2020

21 011,89

Fond opráv k náj. bytom 9/2

Suma v €

Počiatočný stav k 1.1.2020

32 891,05

Tvorba fondu

3 385,20

Čerpanie fondu

751,00

Konečný stav k 31.12.2020

35 525,25

Fond opráv k náj. bytom 9/3

Suma v €

Počiatočný stav  k 1.1.2020

13 315,61

Tvorba fondu

3 623,16

Čerpanie fondu

818,40

Konečný stav k 31.12.2020

16 120,37

5. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31. 12. 2020 v €

Označenie

v €

AKTÍVA

2  756 113

Neobežný majetok

2 073 664

1.

Dlhodobý nehmotný majetok

14 601

A.

Softvér

0

B.

Ostatný DHNM

14 601

2.

Dlhodobý hmotný majetok

1 925 108

A.

Budovy a stavby

1 283 625

B.

Stroje, prístroje a zariadenia

4 473

C. Dopravné prostriedky

0

D. Pozemky

256 136

E. Drob. dlhodob. majetok

0

F. Obstaranie dlhodobého hmot. majetku

PD Zber. dvor, skládka KO, PD COK kostol , chodníky

380 874

3. Dlhodobý finančný majetok – finančné investície

133 955

A. Podiely v spoločnosti TAVOS

133 955

Obežný majetok

682 449

4. Finančný majetok

632 762

A. Zostatok na bankových účtoch

630 108

B. Pokladničná hotovosť

2 654

5. Pohľadávky

5 129

A. Pohľadávka voči zamestnancom( 31.12.2005)

3 245

B. Ostatné pohľadávky

0

C. Spojovací účet pri združení- spoločný stavebný úrad

1 884

D. Zúčt. s orgánmi soc.Po a ZdPo

0

E. Ostatné

0

6. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

44 558

7. Majetok v evidencii 51583,- €
 • Ocú, svadobka, DHZ, Knižnica, DS, TJ, ZŠ s MŠ

PASÍVA

2 756 113

1. Vlastné imanie

1 237 663

2. Záväzky

1 101 934

2.1 Záväzky – rezerva na audit

1 800

2.2 Dlhodobé záväzky

557 096

A. Dlhodobé záväzky – úver

556 497

B. Dlhodobé záväzky – zo SF

599

2.3 Krátkodobé záväzky

280 629

A. Záväzky z obchodného styku: FCC, Telekom…

244 968

B. Zamestnanci

7 317

C. Zúčtovanie soc. a zdrav. poist. 3 681
D. Ostatné priame dane 943
E. Zábezpeka od nájomníkov 9 b.j. a ost.

23 720

2.4 Návratná finančná výpomoc

15 311

2.5 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

247 098

3. Časové rozlíšenie

416 516

A. Výnosy budúcich období

416 516

Celkové aktíva vykázané v súvahe k 31.12.2020 sú v objeme netto 2 756 113,- € a zdroje krytia – pasíva v rovnakej výške 2 756 113,- €.

6. PREHĹAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2020

Obec k 31. 12. 2020 eviduje tieto dlhy v sume 556 497,49

 • úver 9/1 127 871,20 €

 • úver 9/2 174 030,15 €

 • úver 9/3 254 596,14 €

7. HODNOTIACA SPRÁVA

Hodnotiaca správa tvorí prílohu č. 2

 1. NÁVRH UZNESENIA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE ZA R. 2020

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom schvaľuje:

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad.

Vypracovala:

Ing. Elena Čapkovičová

Iveta Matuškovičová

V Dolnom Dubovom, 25.05.2021

Prerokované na Obecnom zastupiteľstve dňa 24.6.2021, uznesenie č. 44/2021.