Knižnica

Dnes 16.4.2019 sa knihy nebudú požičiavať.

Verejná vyhláška - UPN

 Obec Dolné Dubové 

Obecný úrad, 919 52 Dolné Dubové č.1

tel: 033/ 5592 633

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

 

 

Prerokovanie návrhu ZADANIA Územného plánu obce Dolné Dubové

 

 

 

 

 

Obec Dolné Dubové, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 - 18 zákona č. 50/1976 Zb. a v znení zákona č. 237/2000 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zabezpečuje prerokovanie návrhu Zadania Územného plánu obce Dolné Dubové.

 

 

 

Zadanie je vypracované v zmysle § 20 odsek 1) Stavebného zákona a obsahuje hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba v územnom pláne obce riešiť a podrobné požiadavky na jeho formu, rozsah a obsah spracovania.

 

 

 

Návrh Zadania bude vystavený k verejnému nahliadnutiu podľa § 20 odsek 3) stavebného zákona po dobu 30 dní na Obecnom úrade v Dolnom Dubovom, v lehote

 

 

 

od 08.apríla 2019 do 09.mája 2019 (vrátane).

 

 

 

S návrhom Zadania je možné sa  oboznámiť v čase úradných hodín na Obecnom úrade v Dolnom Dubovom a taktiež na webovej stránke obce (www.dolnedubove.sk).

 

Zadanie - textová časť:

https://dolnedubove.sk/zapisnice-z-oz?download=269:zadanie-navrh-dolne-dubove-tlac&start=20

Zadanie - problémový výkres:

https://dolnedubove.sk/zapisnice-z-oz?download=270:zadanie-navrh-dolne-dubove-07-problemovy&start=20

 

 

 

            Zároveň Vás žiadame, aby ste svoje stanoviská a pripomienky v zmysle § 20 odsek 4) stavebného zákona uplatnili v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia.

 

 

 

 

 

S pozdravom,

 

Ing. Jozef Čapkovič

 

      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa : 08.apríla 2019

 

 

 

 

 

 

 

Zvesené dňa :

 

dodatok č. 7 k VZN č. 4/2008

OBEC   DOLNÉ   DUBOVÉ

  

DODATOK   č. 7

 

k VZN č.  4/2008

 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu

výdavkov škôl a školských zariadení

na území Obce  Dolné Dubové

  

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Dolnom Dubovom dňa ...2019

                                             Účinnosť: ...2019

                                              Vyvesené: 25.3.2019

                                            Zvesené: ...2019

 

 Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo dňa ...2019  Dodatok č.7   k VZN č. 4/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce  Dolné Dubové

 

Týmto dodatkom sa mení

 § 4

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

  

(1)   Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:

a)  stravníci od 2 – 5 rokov (deti navštevujúce MŠ denné, okrem detí navštevujúcich posledný ročník MŠ):                                                                                 1,27 €/deň

b) stravníci v poslednom ročníku MŠ (deti navštevujúce MŠ denné):         body (4) až (8)

c) stravníci od 6 – 11 rokov (žiaci ZŠ obed):                                               1,09 €/deň

  

(2)   Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín vo výške  1,27 € za 1 obed.

 

(3)   Podmienky úhrady: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca poštovou poukážkou alebo prevodom na účet ZŠ s MŠ Dolné Dubové, číslo účtu SK78 5600 0000 0011 1598 3005

 

(4)   V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 3 písm. a) dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy.

 

(5)   Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom v zmysle uvedeného zákona sa poskytuje na dieťa vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant).

 

(6)   Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom navštevujúcim posledný ročník materskej školy vo výške nákladov na nákup potravín v kategórii 4. finančného pásma vo výške 1,27 €/deň. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom, a to vo výške 0,07 €/deň.

 

(7)   Ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie (na základe potvrdenia vystaveného lekárom-špecialistom, ako napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.), poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, výlučne bezhotovostnou platbou.

 

(8)   Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré sa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu a nebolo odhlásené zo stravovania deň vopred, uhrádza stravu vo výške nákladov na nákup potravín v kategórii 4. finančného pásma v sume 1,27 €/deň. Dotácia sa na tento účel neposkytuje, je poskytnutá výlučne v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov, kde podmienkou je účasť v materskej škole a odobratie stravy zároveň.

 

V Dolnom Dubovom, dňa ...2019

 

                                                        

                                                                                             Ing. Jozef Čapkovič

                                                                                                          starosta

 

 

 

 

             

Inzerát

Obec Dolné Dubové

Obecný úrad, 91952  Dolné Dubové č. 1

Tel.: 033/5592633, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Obec Dolné Dubové podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

VYHLASUJE

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy s materskou školou Dolné Dubové

 

Požadované predpoklady a požiadavky:

A.     Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

a.       Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

b.      Najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,

c.       Vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

B.     Iné požiadavky:

a.       Bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

b.      Zdravotná spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

c.       Zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá sa má vykonávať,

d.      Ovládanie štátneho jazyka,

e.       Znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,

f.       Organizačné schopnosti,

g.       Komunikatívnosť.

 

C.     Zoznam požadovaných dokladov

a.       Písomná prihláška do výberového konania,

b.      Profesijný životopis,

c.       Overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a absolvovaní 1. atestácie,

d.      Návrh koncepcie rozvoja školy (rozsah max. 3 strany)

e.       Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

f.       Doklad o dĺžke výkonu pedagogickej praxe

g.       Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy

h.      Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov.

 

Dátum a miesto podania prihlášky:

Prihlášky zasielajte do 12. apríla 2019 do 15:00 v zalepenej obálke s označením:

„Neotvárať – výberové konanie riaditeľ ZŠ s MŠ Dolné Dubové“ na adresu Obec Dolné Dubové, Obecný úrad, Dolné Dubové č. 1, 919 52 Dolné Dubové. Rozhodujúca je pečiatka podateľne vyhlasovateľa.

 

V Dolnom Dubovom dňa 18.3.2019                                     Ing. Jozef Čapkovič – starosta obce

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnostiObec Dolné Dubové v súlade s § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 19.03.2019 bolo obci Dolné Dubové , ako dotknutej obci, doručené Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: "2. etapa vyraďovania JE V1 – zmena plánovanej finálnej podoby objektovej sústavy JE – V1 v rámci realizácie projektu D4.7.".

Verejnosť môže do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k  oznámeniu doručiť do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Uvedené Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva ŽP SR na adrese: enviroportal.sk/sk/eia/detail/2.-etapa-vyradovania-je-v1-zmena-planovanej-finalnej-podoby-objektovej-

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: