ÚRADNÁ TABUĽA

Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2020 - 2022

Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2020 – 2022

Údaje v EUR

Program

Rok

2020

Rok

2021

Rok

2022

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku

 329 200

330 000

331 000

Daňové príjmy – dane za špecifické služby

     59 647

60 000

62 000

Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a majetku

    37 800

38 000

39 000

Nedaňové príjmy – administratívne a iné poplat.

    23 900

24 000

24 000

Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských vkladov

300

300

300

Tuzemské granty a transfery

84 969

88 000

90 000

Vlastné príjmy ZŠ s MŠ

22 700

23 000

23 000

Bežné príjmy

558 516

563 300

569 300

Finančné príjmy

0

0

0

Kapitálové príjmy 

0

0

0

Príjmy celkom

558 516

563 300

569 300

01 – Plánovanie, manažment, kontrola     

8 700

8 700

8 700

02 – Propagácia a marketing

300

300

300

03 -  Interné služby

12 000

12 000

12 000

04 -  Služby občanom

6 599

7 000

9 000

05 – Bezpečnosť,  právo,  poriadok     

4 000

4 000

4 000

06 – Odpadové hospodárstvo   

39 500

40 000

40 000

07 – Komunikácia a verejné priestranstvá 

22 450

23 000

23 000

08 – Vzdelávanie

1 200

2 000

2 000

09 – Šport

5 750

6 000

6 000

10 – Kultúra

12 350

14 000

14 000

11 – Prostredie a život        

17 700

18 000

18 000

12 – Sociálne služby

1 200

1 200

1 200

13 – Administratíva – bežná prevádzka    

116 685

118 300

118 300

Bežné výdavky

248 434

254 500

256 500

Finančné operácie

23 000

23 000

23 000

Kapitálové výdavky

75 082

72 800

75 800

Výdavky na školstvo

212 000

213 000

214 000

Výdavky celkom

558 516

563 300

569 300

Rozdiel príjmov a výdavkov

0

0

0

 

     V Dolnom Dubovom, dňa   16.12.2019

                                                                                                                 

 

                                                                                                     Ing. Jozef Čapkovič, starosta obce

                                                                                                                                                                                   

VZN 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Dubové

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 517/2005 Z.z. a zákona 538/2007 Z.z. vydáva pre územie obce Dolné Dubové toto

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

 

č. 1/2020

 

 

 

 

o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

 

na území obce Dolné Dubové

 

Čítať ďalej...