Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Civilná ochrana

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ VYPLÝVAJÚCE Z  § 15 ZÁKONA NR SR Č. 42/1994 Z.Z. O CIVILNEJ OCHRANE OBYVATEĽSTVA V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Územie obce Dolné Dubové môže byť potenciálne ohrozované z nasledujúcich zdrojov, ohrozenia:

A         JZ – V2  – SE a.s. EBO J. Bohuníc.

B         Únik chemických nebezpečných látok pri preprave po cesných komunikáciách (CHNL)

C          Únik biologických nebezpečných látok (BNL)

D        Záchranné práce (ZP)

A         JADROVÉ ZARIADENIE V-2

   V  lokalite   blízko  obce   Jaslovské   Bohunice sa  nachádza komplex jadrových  zariadení. Prevádzkuje ich spoločnosť SE, a.s. EBO Jaslovské Bohunice.

Obec Dolné Dubové by bola v prípade vzniku havárie na tomto zariadení ohrozená ako celok možným spádom rádioaktívnych látok.

Obec Dolné Dubové sa nachádza v pásme vymedzenom od 5 km do 21 km, od JZ – SE, a.s. EBO Jaslovské  Bohunice (V2).

Kataster obce Dolné Dubové je vo vzdialenosti 10,9 km od JZ V2, nachádza sa v pásme ohrozenia vymedzenom od 5 do 21  km od  JZ V2.

   Havária jadrového zariadenia má 3 fázy. Na úrovni obce sa spracovávajú opatrenia k ochrane obyvateľstva bez rozdelenia do jednotlivých fáz nakoľko nemá možnosť vyhodnotenia priebehu jednotlivých fáz a ochranné opatrenia plánuje v predpísanom rozsahu na základe „Usmernenia k protiradiačným opatreniam a určenie rozsahu dokumentácie plánu ochrany pre prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia“, vydaného Okresným úradom Trnava, odborom  krízového riadenia.

   Za  haváriu na JZ považujeme stav, keď sa z JZ dostanú do životného prostredia rádioaktívne látky v množstvách a aktivite, ktoré vyžadujú opatrenia na ochranu obyvateľstva. Časť týchto látok sa usadí na budovách, na zemi, prípadne rastlinách a viaže sa s nimi. V odbornom jazyku sa označuje tento proces ako radiačná kontaminácia. Rádioaktívne látky sa môžu dostať do organizmu ľudí vdychovaním, požitím kontaminovanej potravy alebo vody a preniknutím cez kožu.

   Účinky ionizačného žiarenia na organizmus môžu byť:

®    fyzikálne,

®    fyzikálno-chemické,

®    chemické,

®    biologické.

   Najnebezpečnejšia je prenikavá radiácia, v dôsledku ktorej je oslabený imunitný systém organizmu a hrozí veľký výskyt epidémií a nákaz. Akútna choroba z ožiarenia zahŕňa výskyt novotvarov ako je rakovina kože, ďalej leukémia a pod.

   Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb je súhrn technických a organizačných opatrení na bezprostredné a včasné informovanie obyvateľstva, štátnych a súkromných organizácií o mimoriadnej udalosti spojenej s únikom alebo s hrozbou úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia.

Systém varovania obyvateľstva je založený na princípe:

–        varovania elektronickými poplachovými sirénami,

–        vyhlásením slovnej informácie,

–        hromadnými oznamovacími prostriedkami (rozhlas, televízia),

Úlohy pri realizácii opatrení na zabezpečenie ochrany obyvateľstva:

1.      Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb, organizácia informačného toku

2.      Monitorovanie a dozimetrické zabezpečenie

Obec nezabezpečuje monitorovanie ani dozimetrické zabezpečenie, z dôvodu že na daný účel nevlastní žiadne materiálne vybavenie.

3. Regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov

Obec zodpovedá len za reguláciu pohybu obyvateľstva na území obce, ktoré zabezpečuje vlastnými silami a prostriedkami v spolupráci s jednotkami polície a OS SR.

4.      Prvá predlekárska pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť

   V rámci obce je prvá predlekárska pomoc poskytovaná svojpomocne, nakoľko obec nemá žiadne odborné zdravotné jednotky. Neodkladná zdravotná starostlivosť by bola zabezpečovaná prostredníctvom zdravotníckych zariadení na základe určenia krízového štábu prípadne nadriadených zložiek, keďže obec sa nachádza v oblasti ohrozenia a poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti sa plánuje mimo oblasť ohrozenia.

5.      Evakuácia

   Obec zodpovedá za evakuáciu obyvateľstva obce a zamestnancov právnických a fyzických osôb v rámci obce. Na tento účel má spracovaný „Plán evakuácie obyvateľstva“ v ktorom je plánovaná evakuácia obyvateľstva v prípade vzniku havárie alebo nehody JZ v Jaslovských Bohuniciach cez kontrolné stanovište v meste Senica  po trase  Dolné Dubové, Naháč, Senica s umiestnením evakuovaného obyvateľstva v obci Podbranč s počtom evakuantov 300 osôb a v obci Sobotište s počtom evakuantov 349 osôb.

6.      Hygienická očista

   Z dôvodu, že obec sa nachádza v oblasti ohrozenia a nemá vhodné materiálne vybavenie, neplánuje sa vykonanie hygienickej očisty v rámci obce, nakoľko by to nemalo žiadaný efekt. Hygienická očista by bola vykonávaná až v príslušnom KS.

7.      Príprava a informovanie obyvateľstva

   Cieľom prípravy je umožniť čo najväčšiemu počtu občanov získať nevyhnutné vedomosti, návyky a zručnosť k sebaochrane a pomoci iným v núdzi.

   Informácia obsahuje údaje s uvedením stručného, zrozumiteľného a pravdivého opisu NEHODY alebo HAVÁRIE , dátumu a času jej vzniku, jej  územnej a technickej lokalizácie, príčin jej vzniku, jej dôsledkov pre verejnosť a prijatých predbežných opatreniach.

8.      Individuálna ochrana osôb

   Obec má spracovaný plán výdaja PIO a v prípade potreby by boli obyvateľstvu vydané ochranné masky spoločne s ochrannými filtrami.

9.      Zabezpečenie činnosti v objekte, v ktorom nemožno skončiť pracovnú činnosť

   V obci sa nenachádzajú žiadne objekty kde nemožno skončiť pracovnú činnosť.

10.  Profylaxia

   Jódové profylaktikum zabezpečené pre obyvateľstvo v oblasti ohrozenia sa použije ihneď po obdržaní, najneskôr do 2 hod. od varovného signálu o vzniku radiačnej havárie v dávke podľa návodu na  krabičke. Podľa vývoja skutočnej radiačnej situácie na pokyn príslušných orgánov užije obyvateľstvo opakovane polovičnú dávku. Tehotné a dojčiace ženy užijú maximálne dve dávky. Osoby citlivé na jód, alebo trpiace chorobou štítnej žľazy sa poradia s lekárom o užití profylaktika a o doporučenom dávkovaní.

11.  Ukrytie osôb

   Obyvatelia obce by boli ukrytí v JÚBS (jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne) v súlade so spracovaným „Plánom ukrytia“, ktorý je uložený na obecnom úrade.

12.  Dezaktivácia, vrátane zámeru na prechodné a trvalé uloženie kontaminovaného materiálu, ktorý po použití predstavuje rádioaktívny odpad.

   Obec neplánuje žiadne činnosti spojené s dezaktiváciou ani uskladnením kontaminovaného materiálu, nakoľko nemá možnosť zistiť hladinu kontaminácie a o týchto činnostiach rozhodujú odborne spôsobilé a nadriadené zložky.

13.  Regulácia spotreby potravín, krmovín a vody

   Vydávanie opatrení ohľadom potravín, vody a krmív budú zabezpečovať príslušné štátne orgány na základe výsledkov monitorovania regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) a regionálna veterinárna a potravinová správa( RVaPS).

   Ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva pre prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia je možné získať na Obecnom úrade Dolné Dubové.

   V uvedenej dokumentácii sa nenachádzajú žiadne dôverné informácie alebo utajované skutočnosti, ktoré by podliehali obmedzeniam vyplývajúcim zo zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

B ÚNIK CHEMICKÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTOK PRI PREPRAVE PO CESNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

   Chemické nebezpečné látky sú látky, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť ohrozenie zdravia a života ľudí alebo majetku a narušiť stav  životného prostredia.

  Chemické nebezpečné látky sa však bežne využívajú v priemyselnej výrobe. Ich vhodné použitie sa využíva pri výrobných procesoch. Medzi najpoužívanejšie CHNL používané v priemyselnej výrobe patria amoniak, priemyselné plyny, riedidlá a pod…

  V prípade havárie môže prísť k nežiaducemu úniku CHNL do okolia, ktoré spôsobí nežiaduce účinky na organizmoch a majetku, z toho dôvodu sa plánujú protichemické opatrenia.

  Územie obce môže byť ohrozené pri preprave po cestných komunikáciách a železnici.

  V obci sa nenachádzajú žiadne objekty alebo komplexy objektov, v ktorých sa vyrába, skladuje a manipuluje s CHNL.

Úlohy pri realizácii opatrení na zabezpečenie ochrany obyvateľstva:

1.      Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb, organizácia informačného toku

   Pri bezprostrednom ohrození obyvateľstva a hospodárstva únikom chemických nebezpečných látok (CHNL) sa v zmysle platných právnych predpisov vykonáva varovanie a vyrozumenie obyvateľstva dohovorenými signálmi a to 2 minútovým kolísavým tónom, ktorý sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní v hromadných informačných prostriedkoch. Slovná informácia obsahuje :

–        deň a hodinu vzniku ohrozenia,

–        údaje o zdroji ohrozenia,

–        údaje o veľkosti a lokalite ohrozenia,

–        základné pokyny na ochranu obyvateľstva.

   Pri úniku CHNL pri preprave sa využívajú na varovanie a vyrozumenie obyvateľstva vyrozumievacie prostriedky. Jedná sa o sirény a rozhlasy.

2.      Regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov

   Reguláciu pohybu osôb organizujú zložky polície s orgánmi CO a OS SR.

Obec zodpovedá za reguláciu pohybu osôb na území obce, ktorú zabezpečuje vlastnými silami a prostriedkami podľa rozhodnutia starostu obce v spolupráci s PZ SR.

3.      Prvá predlekárska pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť

   V rámci obce je prvá predlekárska pomoc poskytovaná svojpomocne. Neodkladná zdravotná starostlivosť by bola zabezpečovaná prostredníctvom rýchlej zdravotnej služby.

4.      Evakuácia

   Evakuácia obyvateľstva z priestoru ohrozenia pri úniku CHNL sa riadi v zmysle spracovaných plánov lokálne a operatívne. Najvhodnejší postup je opustiť ohrozený priestor kolmo na smer vetra.

5.      Hygienická očista

   Úplnú špeciálnu očistu vykonávajú špeciálne vyčlenené jednotky. Dobre vykonanou špeciálnou očistou možno čiastočne alebo úplne odstrániť CHNL  z terénu či budov a tým zamedziť ich negatívnemu vplyvu na obyvateľstvo.

  Očista terénu a budov sa môže vykonávať :

a)     chemicky – kde druh látky závisí od CHNL a jej koncentrácie,

b)     mechanicky – kde sa kontaminovaná vrstva mechanicky odstráni.

  U niektorých CHNL môže nastať i samovoľná dekontaminácia, ktorá je však závislá od druhu, látky, teploty, vlhkosti a ďalších meteorologických podmienok.

6.      Individuálna ochrana osôb

   Špeciálne prostriedky individuálnej ochrany je povinný zabezpečiť v zmysle vyhlášky č. 533/2006 Z. z. ohrozovateľ.

7.      Zabezpečenie činnosti v objektoch, v ktorých nemožno skončiť pracovnú činnosť

   V obci sa nenachádzajú žiadne objekty kde nemožno skončiť pracovnú činnosť.

8.      Ukrytie osôb

   Ukrytie obyvateľstva v prípade vzniku MU s únikom CHNL sa realizuje buď v pivničných priestoroch, alebo vo výškových budovách nakoľko vlastnosti rôznych látok sú rozdielne. Rozhodnutie o mieste ukrytia sa stanoví až podľa skutočnej situácie a druhu CHNL.

   Najrýchlejším a najúčelnejším ochranným opatrením je okamžitá evakuácia z postihnutého územia.

Záchranné práce zahŕňajú:

–        súbor činností, ktorých cieľom je najmä vyslobodenie postihnutých osôb, poskytnutie prvej  pomoci, záchrana života, zdravia a majetku, ich odsun mimo priestoru postihnutého mimoriadnou udalosťou,

–        súbor činností, ktorých cieľom je zamedziť pôsobeniu a šíreniu následkov mimoriadnej udalosti.

–        súbor činností potrebných na optimálne odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

   Ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany môžu občania získať na Obecnom úrade Dolné Dubové.

C ÚNIK BILOGICKÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

Možnosti ohrozenia biologickými nebezpečnými látkami (BNL)

 Nakoľko vo „Výpise z analýzy OÚ Trnava – odbor KR“ nie sú určené riziká ohrozenia z  hľadiska MU spojených s únikom biologických nebezpečných látok (BNL), tak v tomto pláne sú spomenuté iba predpokladané lokality (ohniská), kde by mohlo dôjsť k ich výskytu (úniku).

 Ohrozenie územia obce Dolné Dubové MU  s únikom biologických   nebezpečných látok je v zmysle analýzy územia tvorené nasledujúcimi zdrojmi:

              –  z vodného vtáctva – cez obec preteká Dubovský potok

             –   z okolitých  polí a hájov – divá zver a vtáctvo

            –   z drobnochovu domácich zvierat, hydiny a vtáctva

             –  z chovu hospodárskych zvierat z RPD Dolné Dubové

Fázy vývoja:

po uplynutí inkubačného času dochádza následne k šíreniu infekčných ochorení, intenzita šírenia ochorení závisí od:

–  prítomnosti prenášačov ( komáre, kliešte, drobné hlodavce, blchy…)

–  typu vyvolávajúceho mikroorganizmu a jeho schopnosti šírenia sa, vyvolávania ochorení u ľudí  a schopnosti prežívania vo vonkajšom prostredí

            –  odolnosti ľudského organizmu voči danému ochoreniu 

            –  prítomnosti geneticky pozmenených mikroorganizmov

ÚLOHY PRI REALIZÁCII OPATRENÍ NA ZABEZPEČENIE OCHRANY

1. Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb, organizácia informačného toku

   Varovanie ohrozeného  obyvateľstva a vyrozumenie orgánov štátnej  správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb  je najdôležitejším opatrením k zabezpečeniu  ochrany obyvateľstva a majetku pri možnom vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom  BNL, z rôznych zdrojov ohrozenia.

   Pri ohrození obyvateľstva MU spojenou s únikom BNL sa využívajú na varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb prostriedky obce, za ktoré zodpovedá starosta obce.

   Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovným signálom  VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútový kolísavý tón sirén, doplnený slovnou informáciou.

   Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov MU sa vyhlasuje signálom “KONIEC OHROZENIA “ – dvojminútový stály tón sirén bez opakovania

Oblasť predpokladaného ohrozenia biologickými látkami sa člení na :

–              pásmo bezprostredného ohrozenia, v ktorom je možnosť vzniku ohrozenia života a zdravia

–              ochranné pásmo, v ktorom je možnosť vzniku ochorenia pri následnom prenose prirodzenými cestami.

–              

   Obec je v súlade s § 15, ods.1, písm. f) zákona NR SR č.42/94 Z. z.  o civilnej  ochrane obyvateľstva  v znení  neskorších predpisov povinná vykonávať hlásnu službu na území obce.

(bližšie v dokumentácii na realizáciu opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb

2.   Monitorovanie územia

   Monitorovanie územia je základným opatrením, ktoré je potrebné vykonávať pri každej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom BNL. Je významným prvkom systému plánovaných a zabezpečovaných opatrení  na ochranu s cieľom :

–        vyhodnotiť stav zložiek životného prostredia, ktoré sú ohrozené,

–        zabezpečiť monitorovanie pre každú BNL pri MU,

   Zabezpečiť rozvinutie monitorovacej siete v čiastkovom alebo úplnom rozsahu pre monitorovanie zmien situácie za MU a rýchlym spracovávaním a odovzdávaním výsledkom zaistiť podklady pre včasné vyhlasovanie opatrení na ochranu obyvateľstva v prípade  lokálneho ohrozenia malého rozsahu a v prípade  veľkoplošného ohrozenia

3.    Regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov

   Úlohou regulácie pohybu osôb a dopravných prostriedkov je:

–        zabezpečiť prejazdnosť komunikácií pre monitorovacie skupiny,

–        zabrániť vstupu osôb do nebezpečných a  kontaminovaných oblastí,

–        zabezpečiť prejazdnosť komunikácií pri evakuácii obyvateľstva,

–        zabezpečiť prejazdnosť  komunikácií pre vstup  nasadených síl a  prostriedkov k vykonaniu záchranných prác,

–        docieliť zníženie kontaminácie osôb a  zásob, zabrániť neoprávneným presunom kontaminovaného materiálu do čistých oblastí,

–        celkovo racionálne usmerniť dopravu a prepravu osôb v ohrozenej oblasti.

–        

Reguláciu pohybu  osôb a dopravných prostriedkov zabezpečuje Policajný zbor SR a  jednotky CO..

4.    Prvá predlekárska pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť

   V rámci obce je prvá predlekárska pomoc poskytovaná svojpomocne. Neodkladná zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom linky tiesňového volania, na ktorej službukonajúci lekár poradí ako poskytnúť prvú pomoc.

5.    Evakuácia

   Hlavnou úlohou evakuácie je, v zmysle Zákona NR SR č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii, vykonať premiestnenie obyvateľstva z ohrozeného územia do priestorov, ktoré nie sú ohrozené.

   V prípade MU spojenej s únikom BNL sa uvažuje len s krátkodobou evakuáciou s možným návratom osôb do 72 hodín.

   Evakuáciu vyhlasuje a riadi  príslušný KŠ obce.

   Evakuácia obyvateľstva z priestorov ohrozenia pri úniku BNL sa riadi v zmysle spracovaných plánov lokálne a operatívne.

Obec má spracovaný „Plán evakuácie obyvateľstva“, ktorý  sa nachádza v samostatnej zložke ktorá je založená v dokumentácii CO. Obec v zmysle § 15 ods.(1) písm. g) Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu a poskytuje núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie evakuovaným..

6.   Hygienická očista

   Hygienická  očista osôb  sa uskutočňuje  po ukrytí v budovách, kde   sa  osoby dôkladne umyjú bežnými postupmi, s dôrazom na tie časti  tela, ktoré neboli  chránené odevom, vrátane vlasov a fúzov. V spoločných úkrytoch sa hygienická očista organizuje a uskutočňuje v sociálnych zariadeniach budov a úkrytov. Dekontaminácia povrchu tela musí byť síce účinná, ale súčasne šetrná, čo znamená, že nesmieme porušiť celistvosť kože, aby sme neumožnili BNL vniknúť do organizmu.

   Najjednoduchšou a najúčinnejšou metódou dekontaminácie je osprchovať sa vlažnou až studenou vodou (nerozťahuje póry kože).

Postup pri hygienickej očiste:

1.     Pred  sprchovaním  je potrebné si vypláchnuť  ústa a oči a  vlhkou  vatou vyčistiť nos a uši. Použitú vatu  vložiť do igelitového vrecúška, ktoré sa potom uloží do igelitového vreca pripraveného na zber kontaminovaných vecí.

2.     Najprv sa umyje hlava v predklone tak, aby voda nestekala po tele.

3.     Potom sa osprchuje celé telo. Postupuje sa od hlavy k nohám. Sprchovanie sa opakuje dva až tri razy. Je dôležité sprchovať sa pomaly a dôkladne. Pri sprchovaní sa priebežne oplachujú steny v  kúpeľni a po osprchovaní aj podlaha. Kúpeľ vo vani sa neodporúča.

Na očistu tela i vlasov možno použiť bežné saponáty, mydlá, šampóny, peny a podobne. Nie je potrebné používať intenzívne špeciálne prostriedky. O ich potrebe rozhodne lekár pri potrebe hospitalizácie. Po osprchovaní neodporúčame používať dezodoračné spreje, vodu po holení, kolínsku vodu a podobne. Tieto prostriedky môžu spôsobiť prenikanie BNL do tela. 

7.     Individuálna ochrana osôb

   Individuálna ochrana osôb zahrňuje:

–        ochranu dýchacích ciest,

–        ochranu povrchu tela.

   Individuálnu ochranu  osôb je potrebné  realizovať hlavne pri pohybe mimo úkrytových priestorov, pričom je vhodné použiť improvizované  PIO, nakoľko  výdaj PIO zo skladu CO z časových dôvodov bude zrejme neefektívny. Špeciálne PIO pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ CHNL.

   Ako improvizované PIO je možné použiť na ochranu povrchu tela rôzne nepremokavé časti odevu, nachádzajúce sa v domácnosti. Oči je možné si chrániť plaveckými, príp. lyžiarskymi okuliarmi a dýchacie cesty navlhčenou vreckovkou, uterákom a pod.

8.   Zabezpečenie činnosti v objektoch, v ktorých nemožno skončiť pracovnú činnosť

   Na území obce sa nenachádzajú objekty, v ktorých nemožno skončiť pracovnú činnosť po vzniku MU spojenej s únikom BNL..

9. Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia môže byť:

·      ochranná (preventívna) , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výrobných a technologických postupov,

·     ohnisková , ktorá sa vykonáva priebežne, pokiaľ trvá nebezpečenstvo prenosu a vzniku ďalších infekčných ochorení v ohnisku nákazy a záverečná, ktorá sa vykonáva pred vyhlásením skončenia nákazy .

Dezinfekcia  – je chemický alebo fyzikálny proces, ktorým je čiastočne alebo úplne potláčaný rast, množenie , existencia baktérií a vírusov.                                                                                                                  

   Dezinfekciu chemickou cestou vykonávame roztokmi chemických látok, ktorými kropíme alebo utierame povrch. Dbáme, aby bol  dezinfikovaný povrch počas celej doby pôsobenia v kontakte s dezinfekčným roztokom.

   Odporúčané  dezinfekčné  prípravky so sporicídnym účinkom sú napríklad:

1.      Lisoformin 3000 – 4 % roztok s vodou, doba pôsobenia 6 hodín

2.    Perestril – 0,5 % rozok s vodou, doba pôsobenia 10 min., resp. do zaschnutia

3.    Presept, Medicarine, Suprachlor – aplikovať podľa návodu na použitie

Dezinsekcia   – je chemický alebo fyzikálny proces zameraný na ničenie hmyzu.

Deratizácia    – je zameraná na ničenie  alebo  zníženie  výskytu   hlodavcov  (potkany, krysy, myši atď.) .

   V komplexe protiepidemických opatrení sa realizujú režimové organizačné opatrenia,  ktoré sa uvedú do činnosti pri nebezpečenstve zavlečenia infekcie medzi obyvateľstvo, hospodárske zvieratá a pri vzniku infekčných ochorení. Ich obsah závisí od charakteru infekčného ochorenia, hygienických podmienok, charakteru krajiny a regiónu a od špecifických podmienok konkrétnej situácie.

   Finančné riešenie realizácie opatrení zabezpečiť v zmysle platnej legislatívy a rozpočtových pravidiel pre financovanie mimoriadnych situácií.  Výdavky na vykonávanie záchranných prác pri mimoriadnej situácii a pri vykonávaní odsunu (evakuácie) budú uhradené zo štátneho rozpočtu na základe podkladov sústredených krízovým štábom v súlade s platnými právnymi predpismi.

D   ZÁCHRANNÉ PRÁCE

Záchranné práce zahŕňajú:

– súbor činností, ktorých cieľom je najmä vyslobodenie postihnutých osôb, poskytnutie prvej pomoci, záchrana života, zdravia a majetku, ich odsun mimo priestoru postihnutého mimoriadnou udalosťou,

– súbor činností, ktorých cieľom je zamedziť pôsobeniu a šíreniu následkov mimoriadnej udalosti.

– súbor činností potrebných na optimálne odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

   Ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany môžu občania získať na Obecnom

úrade Dolné Dubové.

   V uvedenej dokumentácii sa nenachádzajú žiadne dôverné informácie alebo utajované skutočnosti, ktoré by podliehali obmedzeniam vyplývajúcim zo zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Maximálna teplota
2. stupeň
Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35°C):
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
c) dodržiavať pitný režim.
3. stupeň
Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 40°C):
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) dodržiavať pitný režim,
c) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
d) pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením
(pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.).

Minimálna teplota
2. stupeň
Dosiahnutie minimálnej teplote vzduchu(M2, < –20°C). Silný mráz:
a) chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou,
b) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom,
c) vykonať primerané opatrenia na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými mrazmi.
3. stupeň
Minimálnej teploty vzduchu (M3, < –30°C). Veľmi silný mráz:
a) urýchlene vyhľadať teplé miesta (obytné zariadenia),
b) vykonať primerané opatrenia v priemysle na ochranu pred silnými mrazmi (zateplenie…),
c) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom.

Vietor
2. stupeň
Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V2, priemer > 20 m/s alebo nárazy > 25 m/s):
a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) nepúšťať von deti,
f) zabezpečiť domáce zvieratá,
g) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
h) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po otvorených veterných plochách,
i) zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň,
j) pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy.
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V3, priemer > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/s):
a) keď nie je nutné, nevychádzať z domu,
b) nezdržiavať sa na voľných plochách,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) nepúšťať von deti,
e) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
f) zabezpečiť žeriavy.

Snehové jazyky a záveje
2. stupeň
Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:
a) vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
b) zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón, PDA, vysielačka a pod.) pre prípad núdze.
3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:
a) obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí,
b) obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami.

Sneženie
2. stupeň
Silné sneženie pri ktorom spadne S2, > 20 cm nového snehu za 12 h:
a) na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej služby,
b) vybaviť vozidlo príslušnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
c) v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedziť pohyb v lese a v blízkosti elektrických vedení.
3. stupeň
Mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne S3, > 30 cm nového snehu za 12 h:
a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri.

Poľadovica
2. stupeň
Intenzívna tvorba poľadovice:
a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri,
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.
3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice:
a) obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými prostriedkami v exteriéri,
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

Búrky
2. stupeň
Výskyt silných búrok spojené prívalové zrážky s úhrnmi (BD2, >30mm za 1 h) a nárazy vetra s rýchlosťou (BV2, >25m/s):
a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) zabezpečiť domáce zvieratá,
f) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
g) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
h) vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy (pozor na ich prípadné zatopenie),
i) nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch, j) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných búrok spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom (BD3, 40 mm za l h) a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV3, >35 m/s):
a) keď nemusíte, nevychádzať z domu,
b) nepúšťať von deti,
c) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
d) nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
e) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
f) zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

Dážď
2. stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D2, > 50mm za 12 h):
v prípade kritického nedostatku času:
Zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto.
pokiaľ máte dostatok času:
a) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
b) premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí,
c) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
d) pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,
e) pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
f) zobrať si nepremokavú obuv a odev,
g) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
h) informovať svojich susedov,
i) pripraviť evakuáciu zvierat,
j) pripraviť si evakuačnú batožinu,
k) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).
3. stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom (D3, > 70mm za 12 h):
a) dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny v hromadných informačných prostriedkoch,
b) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt),
c) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
d) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
e) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu.

Hmla
2. stupeň
Výskyt silných hmiel s dohľadnosťou (H2, < 100m):
Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako 20 km/hod, a keď nie je možné rozoznať okraj cesty odstavte vozidlo. Na diaľniciach vyhľadať najbližšie odpočívadlo a počkať kým sa hmla rozplynie.
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, < 50m):
Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov.

Koordinačné stredisko IZS
Hasičský a záchranný zbor
Záchranná zdravotná služba
Štátna polícia
Mestská polícia
Horská záchranná služba

112
150
155
158
159
18 300

ÚLOHY CIVILNEJ OCHRANY

CIVILNÁ OCHRANA ZAHŔŇA NAJMÄ TIETO ÚLOHY A OPATRENIA:

·         organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác, ktoré spočívajú hlavne v záchrane osôb, poskytnutí predlekárskej a lekárskej pomoci,

·         vyslobodzovaní osôb a v odsune ranených,

·         organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby,

·         poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania,

·         zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia a evakuácie,

·         vykonávanie proti-radiačných, protichemických a proti-biologických opatrení,

·         organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy na civilnú ochranu,

·         posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržiavania záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení civilnej ochrany,

·         zabezpečovanie a vykonávanie edičnej, vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v civilnej ochrane.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI VYŽADOVANÍ POMOCI
Ak vyžadujete pomoc v tiesni alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti, uveďte:

·         svoje meno,

·         druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin ap.),

·         rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce, ap.),

·         miesto udalosti,

·         ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty.

NIEKTORÉ POJMY CIVILNEJ OCHRANY

1.    Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

2.    Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa alebo teroristický útok.

3.    Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.


VAROVANIE OBYVATEĽSTVA

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov !!!

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA
Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Ak zaznie varovný signál…

·         vznikla mimoriadna udalosť,

·         podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,

·         počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu.

VAROVNÉ SIGNÁLY A SIGNÁL KONIEC OHROZENIA

VŠEOBECNÉ OHROZENIE
sa vyhlasuje dvojminútovým kolísavým tónom sirén a  následne  je doplnený slovnou – hovorenou informáciou o podrobnostiach a charaktere ohrozenia. Počas vojnového stavu a počas vojny sa ním vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu.

OHROZENIE VODOU
sa vyhlasuje šesťminútovým stálym tónom sirén a následne je doplnený slovnou informáciou

KONIEC OHROZENIA
dvojminútový stály tón sirén bez opakovania

KEĎ ZAZNIE VAROVNÝ SIGNÁL SIRÉNY

pri pobyte v budove

·         zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný),

·         vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu,

·         pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,

·         zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,

·         riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,

·         pripravte si evakuačnú batožinu,

·         telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,

·         poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu, starším osobám, postarajte sa o deti bez dozoru,

·         zachovávajte rozvahu a pokoj,

·         budovu opustite len na pokyn.

pri pobyte mimo budovu

·         zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou,

·         vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte ako pri pobyte v budove.

PODOZRIVÁ ZÁSIELKA

POSTUP MANIPULÁCIE S PODOZRIVOU ZÁSIELKOU

·         Netriasť so zásielkou, neotvárať a nevyberať obsah.

·         Vložiť zásielku do plastového vrecka alebo iného vhodného uzatvárateľného obalu, prípadne zakryť.

·         Pri vysypaní obsahu tento neutierať (nevíriť), ale okamžite zakryť fóliou, papierom, smetným košom ap. a už neodkrývať.

·         Ak sa prášok dostal na odev, tento vyzliecť a ďalej s ním manipulovať podobne ako s podozrivou zásielkou.

·         Upozorniť nadriadeného o udalosti a nahlásiť ju na tiesňovú linku 112, 158, 150.

·         Opustiť miestnosť, vypnúť ventiláciu, uzatvoriť okná a dvere, zabrániť vstupu do miestnosti iným osobám.

·         Označiť miestnosť oznamom POZOR, PODOZRIVÁ ZÁSIELKA ! NEVSTUPOVAŤ !

·         Umyť si ruky mydlom a vlažnou vodou, pri kontaminácii odevu odporúčame osprchovať sa od hlavy nadol.

·         Vypracovať zoznam osôb, ktoré prišli do styku so zásielkou, prípadne boli v rovnakej miestnosti a tento odovzdať veliteľovi zásahu.

·         Po príchode zasahujúcich jednotiek správať sa podľa pokynov veliteľa zásahu.

Identifikačné znaky podozrivej zásielky

·         Veľa známok na obálke.

·         Neznámy odosielateľ.

·         Nesprávne napísaná adresa, nesprávne tituly a oslovenie adresáta.

·         Uvedené tituly, ale žiadne meno a priezvisko.

·         Gramatické chyby, neuvedená spiatočná adresa.

·         Olejové alebo farebné škvrny, podozrivý zápach.

·         Vyššia hmotnosť listu.

·         Tvarovo nesúmerná alebo nerovná obálka, vyčnievajúce drôty alebo kovové fólie.

·         Veľa zabezpečovacieho materiálu, ako lepiace pásky, nálepky ap.

·         Veľa nápisov a označení, farebne a tvarovo pútavých nálepiek s textom alebo obrázkami.

·         Označenie na obálke  ako „dôverné“, „do vlastných rúk“ alebo „osobné“.

·         Odlišné miesto odoslania na spätnej adrese od miesta odoslania na  pošte.

AKO SA SPRÁVAŤ PRI DOPRAVNEJ NEHODE VOZIDLA PREPRAVUJÚCEHO NEBEZPEČNÚ LÁTKU

VŽDY PLATÍ !!!

·         ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik z ohrozeného priestoru.

·         nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.

·         únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra


Ak ste účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej došlo k úniku nebezpečnej látky:

·         odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby  zostala zachovaná priepustnosť  komunikácie pre príchod záchranných zložiek,

·         ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia    nebezpečnej látky, zastavte motor vozidla a urýchlene    opustite kontaminovaný priestor, chráňte si dýchacie cesty    vreckovkou,

·         bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému dopravnému  prostriedku,

·         oznámte nehodu hasičskej a záchrannej službe, zdravotnej záchrannej službe alebo polícii,

·         nedotýkajte  sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by  mohli byť ňou kontaminované,

·         po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa  zásahu alebo polície.

Význam čísiel Kemlerovho kódu
2 – vytváranie plynov tlakom alebo chemickou reakciou
3 – horľavosť kvapalín (pár) a plynov alebo kvapalín 
4 – horľavosť tuhých látok 
5 – oxidujúci (horenie podporujúci) účinok
6 – jedovatosť alebo nebezpečenstvo infekcie
7 – rádioaktivita
8 – žieravosť (korozívnosť)
9 – nebezpečenstvo prudkej spontánnej reakcie

Trieda nebezpečnosti

·         výbušné látky

·         stlačené plyny

·         horľavé kvapaliny

·         horľavé pevné látky

·         samozápalné látky

·         látky vyvíjajúce plyny

·         jedovaté látky

·         infekčné látky

·         rádioaktívne látky

·         žieraviny

AKO SA SPRÁVAŤ PRI POVODNIACH A ZÁPLAVÁCH

O povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi zo svojich korýt a zaplaví priľahlé územie.

Pred ohrozením povodňami a záplavami

·         vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,

·         hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia,

·         pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,

·         pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,

·         ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,

·         pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat,

·         upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,

·         pripravte si evakuačnú batožinu.

V období povodní a záplav

·         opustite ohrozený priestor,

·         zbytočne netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,

·         v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie,

·         v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,

·         nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.

Po povodniach a záplavách

·         nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody.

·         zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou – riaďte sa pokynmi hygienika.

·         informujte sa o miestach humanitárnej pomoci.

·         kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd, prípadne obec alebo mesto.

AKO SA SPRÁVAŤ PRI EVAKUÁCII

V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor  ohrozenia alebo sa nachádzate v uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:

·         uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny,

·         pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.), uzamknite byt,

·         presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,

·         v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im,

·         dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu,

·         použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,

·         priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra,

·         vždy zachovávajte rozvahu!

EVAKUAČNÁ BATOŽINA

·         osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,

·         osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,

·         základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,

·         predmety osobnej hygieny a dennej potreby,

·         náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,

·         prikrývka, spací vak,

·         vrecková lampa, sviečka a zápalky,

·         ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón),

·         pre deti nezabudnite pribaliť hračku.

Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny: do 25 kg pre deti a do 50 kg pre dospelých

ÚKRYTOVÁ BATOŽINA
– obdobne ako evakuačná –

Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny: do 10 kg pre deti a do 15 kg pre dospelých

Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu:

·         zbrane všetkého druhu,

·         alkohol a iné návykové látky,

·         zapáchajúce a ľahko zápalné látky,

·         objemné predmety, kočíky, periny ap.,

·         domáce zvieratá, psy, mačky a iné,

·         zapaľovače, cigarety, ponorné variče,

·         jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.

AKO SA SPRÁVAŤ V ÚKRYTE

·         správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým poriadkom, dbajte na pokyny obsluhy úkrytu,

·         neplytvajte vodou a potravinami,

·         udržujte čistotu a poriadok,

·         chovajte sa pokojne, vzájomne si pomáhajte,

·         nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče.


IMPROVIZOVANÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST A POVRCHU TELA

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest a očí, ak neboli vydané ochranné masky a prostriedky na ochranu povrchu tela.

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sa používajú najmä pri:

·         presune osôb do úkrytov,

·         úniku z priestoru zamoreného nebezpečnou látkou,

·         prekonávaní zamoreného priestoru,

·         evakuácii obyvateľstva.

Ochrana hlavy
Odporúča sa použiť čiapky, šatky, šály, cez ktoré je vhodné natiahnuť kapucňu, prípadne nasadiť ochrannú prilbu (najlepšie cyklistickú, pracovnú, lyžiarsku a podobne).
Najvhodnejším spôsobom ochrany úst a nosa je prekrytie týchto častí kusom flanelovej tkaniny alebo froté uterákom mierne navlhčeným vo vode, vodnom roztoku sódy alebo kyseliny citrónovej. Oči chránime okuliarmi uzavretého typu (potápačské, plavecké, lyžiarske a podobne). Vetracie prieduchy na okuliaroch prelepíme lepiacou páskou.

Ochrana trupu
Všeobecne platí zásada, že každý druh odevu poskytuje určitú mieru ochrany, pričom väčší počet vrstiev zvyšuje koeficient ochrany. Na ochranu môžete použiť dlhé zimné kabáty, bundy, nohavice, kombinézy, šuštiakové športové súpravy. Použité ochranné odevy je nutné dostatočne utesniť na krku, rukávoch a nohaviciach. Netesnené zapínanie a rôzne nežiadúce trhliny v odeve je nutné prelepiť lepiacou páskou. Ku všetkým ochranným odevom je vhodné použiť nepremokavý plášť (napr. plášť do dažďa) alebo plachtu prehodenú cez hlavu.

Ochrana rúk a nôh
Veľmi dobrým ochranným prostriedkom rúk sú gumené rukavice. Pre ochranu nôh sú najvhodnejšie gumené a kožené čižmy, kožené vysoké topánky. Pri použití nízkych topánok je vhodné zhotoviť si návleky z igelitových vrecúšok alebo tašiek.

Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady:

·         celý povrch tela musí byť zakrytý,

·         všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť,

·         na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac ochranných prostriedkov alebo použite odev v niekoľkých vrstvách.