Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Obecná knižnica

Obecná knižnica Dolné Dubové

Výpožičný čas: 17:00 – 18:00

Knihovníčka: Jozefína Kocánová

 

Krátko z histórie

Významným medzníkov v dejinách Slovákov bol vznik 1. ČSR, ktorý vytvoril nové, predtým nebývalé podmienky pre rozvoj kultúry a vzdelania na Slovensku. Národné zhromaždenie pri budovaní základov novej republiky štátu prijímalo mnoho dôležitých zákonov, ktoré formovali charakter nového štátu. V roku 1919 bol okrem iných prijatý zákon č. 430 o verejných knižniciach, kde sa slovenským obciam bez rozdielu ukladalo zriadiť a udržiavať obecné knižnice. Obce mali za povinnosť materiálne podporovať, dopĺňať ich fondy a vytvárať podmienky, aby slúžili všetkým obyvateľom obce.
Obecné zastupiteľstvo do knižničnej rady navrhlo Alojza Choreňa, Štefana Sviteka, popri nich tam pôsobil obecný učiteľ Ján Habara a notár Emil Zelenay. Pre rok 1926 zaradilo OZ do obecného rozpočtu obnos 360 Kč na knižničné ciele. Hoci sa od začiatku zdôrazňoval veľký význam zákona, jeho uplatňovanie veľmi bolo pomalé. Starostlivosť o miestnu knižnicu po roku 1948 prevzala učiteľka Vilma Halásová. V roku 1953 bola zriadená Okresná ľudová knižnica v Trnave. Nová etapa budovania knižníc sa začala prijatím zákona č. 53/ 1959 o jednotnej sústave knižníc, ktorý sa vzťahoval na všetky druhy a typy knižníc. Okresné ľudové knižnice zriadili metodické centrá, ktoré usmerňovali činnosť miestnych ľudových knižníc v okresoch. Knižnica bola umiestnená v kabinete školy. Záujem o knihy a čítanie v obci vzrastá zásluhou učiteľky Vilmy Halásovej. Sama bola zanietenou čitateľkou vedela odporučiť vhodnú knihu pre deti ale najmä pre dospelých. V roku 1960 bolo v knižnici zaevidovaných 750 zväzkov kníh, 160 čitateľov si vypožičalo 640 kníh. Okrem výpožičnej činnosti pripravovala Vilma Halásová výstavy kníh, propagačné nástenky a besedy o knihách. V roku 1963 dostala knižnica krajské vyznamenanie v celoslovenskej súťaži Budujeme vzornú ľudovú knižnicu. V roku 1970 má knižnica 1 500 zväzkov a 82 čitateľov. Významným pre knižnicu bol rok 1971, keď bola presťahovaná do samostatnej miestnosti v budove kultúrneho domu. Funkciu knihovníčky prevzala Jozefína Kocánová.
Od januára 1973 sa zaviedlo ústredné doplňovanie fondov ľudových knižníc v okrese Trnava. Financie na nákup kníh dostala okresná knižnica do rozpočtu od okresného národného výboru. V budovaní knižničných fondov sa samozrejme prejavovala oficiálna ideológia, ale do knižníc sa dostal základný fond klasickej beletrie, detskej literatúry, všetky novinky odbornej literatúry, všetka kvalitná literatúra, ktorá bola na trhu dostupná. V roku 1975 je už v knižnici zapísaných 2 500 knižničných jednotiek. Prostredníctvom okresnej knižnice bola knižnica vybavená novými regálmi, konferenčnými stolíkmi a kreslami. V osemdesiatych rokoch dosahuje MĽK v Dolnom Dubovom najlepšie výsledky. Okresná knižnica okrem kníh predpláca aj 18 titulov časopisov a novín. Zvýšil sa počet čitateľov aj výpožičiek. V roku 1987 bolo zaevidovaných 4 140 knižničných jednotiek, čo bolo 5, 83 zväzku na 1 obyvateľa. Čitatelia si vypožičali 3 024 kníh a časopisov, to jest 4,25 výpožičky na 1 obyvateľa. V knižnici bolo zapísaných 95 čitateľov a za rok ju navštívilo 834 obyvateľov. Pri knižnici pracoval čitateľský krúžok zväzu žien. Uskutočnili sa mnohé zaujímavé podujatia – besedy so spisovateľmi Jánom Solovičom, Tomášom Janovicom, Petrom Glockom, Petrom Andruškom, Antonom Balážom a Máriou Ďuríčkovou. Každoročne v marci knižnica pripravila v spolupráci s materskou školou exkurziu do knižnice zameranú na prvotné informácie o knihe a knižnici.

BESEDA SO SPISOVATEĽKOU MÁRIOU ĎURÍČKOVOU

Spoločensko-politické a ekonomické zmeny po novembri 1989 sa v knižniciach prejavili z mnohých aspektov. V prvom rade sa z knižníc stali apolitické subjekty. Z knižnice bola vyradená politická literatúra a knihy poplatné komunistickej ideológii. Na základe zákona o obecnom zriadení prešla pod správu obecného úradu a stala sa obecnou knižnicou. Knižnica sa podieľala na celoobecných oslavách 250. výročia narodenia Jozefa Ignáca Bajzu. Pripravila literárne pásmo, ktoré bolo súčasťou osláv. Obnovila sa spolupráca so základnou školou. V roku 2007 na podporu čítania detí bola zorganizovaná súťaž Hľadá sa kráľ čitateľov, beseda so spisovateľkou Danušou Dragulovou-Faktorovou, regionálnou autorkou Evou Kopúnkovou a ilustrátorkou Oksanou Lukomskou. Zaujímavými aktivitami sa knižnica usiluje pritiahnuť viac detských čitateľov, aby kniha obstála v silnej konkurencii s internetom, DVD, graficky prepracovanými počítačovými hrami a videohrami. Zatiaľ sa to knižnici nedarí, naďalej badáme odliv detských čitateľov. Potešujúci je v súčasnosti fakt, že knižnicu vyhľadáva čoraz viac dospelých čitateľov, najmä dôchodcov.

SPISOVATEĽ PETER GLOCKO NA BESEDE V R. 1981