Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Úradná tabuľa

Návrh VZN č. 4/2022 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolné Dubové

Obec Dolné Dubové (ďalej len „obec“) podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 č. 4/2022

 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolné Dubové

Čítať viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ZVEREJNENIE OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Zmeny a doplnky 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové

Obec Dolné Dubové, ako obstarávateľ strategického dokumentu „Zmeny a doplnky 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové“, v zmysle § 6 ods. 5 zák. č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje verejnosti, že

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové sú prístupné k nahliadnutiu na:

– internetovej stránke http://enviroportal.sk v časti EIA/SEA – v digitálnej forme ( https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-01-2022-uzemneho-planu-obce-dolne-dubove ) – na webovom sídle obce Dolné Dubové (www.dolnedubove.sk) – v digitálnej forme

– Obecnom úrade v Dolnom Dubovom – v tlačenej forme

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k Oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové“ do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu:

– Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava (e-mail: martina.sarikova@minv.sk, tel: 033/ 55 64390 )

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu.

Miesto konania konzultácie: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce

Vyvesené dňa: 10.08.2022

Zvesené dňa: 24.08.2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

v súlade s ust. § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov utváram a určujem v obci Dolné Dubové
pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

v roku 2022,

ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022

1 volebný okrsok
volebná miestnosť : Zasadačka Dolné Dubové č. 1

Delegovanie člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie/Okrskovej volebnej komisie v Dolnom Dubovom, pre voľby, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022

SPOJENÉ VOĽBY 2022 : zverejnenie údajov na doručovanie

Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Miestna volebná komisia
(pre voľby do orgánov samosprávy obcí)

Do miestnej volebnej komisie a v mestách do mestskej volebnej komisie (ďalej len „miestna volebná komisia“) môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Do miestnej volebnej komisie v obciach, v ktorých je utvorený len jeden volebný okrsok má právo do 30. augusta 2022 delegovať jedného člena a jedného náhradníka aj politická strana alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok, ak v okrskovej volebnej komisii nemá zastúpenie.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 30. augusta 2022).

V obci, v ktorej je utvorený iba jeden volebný okrsok, deleguje politická strana alebo koalícia jedného člena a jedného náhradníka len do miestnej volebnej komisie, pretože miestna volebná komisia v deň volieb plní úlohy okrskovej volebnej komisie. Z uvedeného dôvodu politická strana alebo koalícia v takýchto obciach už do okrskovej volebnej komisie člena a náhradníka nedeleguje.
Kontaktné údaje :
e-mail : obec@dolnedubove.sk
Adresa : Dolné Dubové 1, 919 52  Dolné Dubové 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 01/2022

Územného plánu obce Dolné Dubové

 

Obec Dolné Dubové, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel oznamuje verejnosti, že v termíne

 

od 22. júla 2022  do  22. augusta 2022

 

bude prebiehať prerokovanie návrhu riešenia Zmien a doplnkov 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové.

 

Návrh riešenia Územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a  vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a bude po prerokovaní schválený Obecným zastupiteľstvom obce Dolné Dubové.

 

Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové bude v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona vystavená v zákonnej 30 dňovej lehote k verejnému nahliadnutiu:

– na Obecnom úrade v Dolnom Dubovom (v tlačenej papierovej forme)

– na webovej stránke obce (www.dolnedubove.sk) (v elektronickej forme vo formáte .pdf ).

 

V zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona môže verejnosť podať pripomienky a stanoviská k návrhu riešenia Územného plánu obce v písomnej forme doručením na Obecný úrad v Dolnom Dubovom v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Na pripomienky podané po tomto termíne sa neprihliada.

 

Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce

 

Vyvesené dňa : 22.07.2022

Zvesené dňa :

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

OBEC Dolné Dubové, Obecný úrad Dolné Dubové 1, 919 52

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Obec Dolné Dubové v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Čapkovičom, týmto

menuje

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v obci Dolné Dubové

do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022, ktoré sa konajú dňa 29.10.2022,

Ivetu Matuškovičovú, Dolné Dubové 79, tel. číslo 0908/381864,obec@dolnedubove.sk

                                                                                                                       Ing. Jozef Čapkovič

                                                                                                                      starosta obce

Oznam o určení počtu poslancov a volebnom obvode

 OZNÁMENIE

o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 33/2022 zo dňa 19.5.2022

u r č i l o ,

 že Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom bude mať celkom 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode pre celú obec Dolné Dubové.

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Dolné Dubové

Obec Dolné Dubové, Dolné Dubové 1, 919 52

ZVEREJNENIE

počtu obyvateľov obce Dolné Dubové

podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Celkový počet obyvateľov v obci Dolné Dubové  ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí t. j. k 10.06.2022

                                                                                   740

V Dolnom Dubovom 14.7.2022

                                                                                                          Ing. Jozef Čapkovič

                                                                                                          Starosta obce

Pozvánka na zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové, ktoré sa uskutoční  v stredu

6.7.2022 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ

    Návrh  programu:

  1. Otvorenie zasadnutia OZ
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Urbanistická štúdia A1-5 Sady
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na  uznesenie
  8. Záver

                                                                                                  Ing. Jozef  Čapkovič

                                                                                                             starosta obce

Záverečný účet a Hodnotiaca správa 2021

Záverečný účet obce Dolné Dubové za rok 2021

Podľa príslušných ustanovení  zák. NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do Záverečného účtu obce. Podkladom na vypracovanie  záverečného účtu je účtovná závierka obce.

Podľa ustanovenie § 4 zákona o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy  obec schvaľuje, sleduje a vyhodnocuje rozpočet ako jeden celok, vrátane rozpočtu rozpočtovej organizácie zriadenej obcou t.j. ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou.

Záverečný účet podľa §16 osd. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje :

Rozpočet obce na r. 2021
Údaje o plnení rozpočtu obce (príloha č. 1)
Výsledok  hospodárenia za r. 2021
Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Hodnotiaca správa (príloha č. 2)
Návrh uznesenia

Výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu (t.j. výsledok bežného rozpočtu), príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu (výsledok kapitálového rozpočtu). Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú VH (prebytok alebo schodok) rozpočtu obce.

Čítať viac