Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Úradná tabuľa

Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadrového paliva v SE EBO – časť       Seizmické zodolnenie stropu v SO 800 m. č. 222

zverejnenie  verejnej vyhlášky vo veci
aktualizácie v konaní (UJD SR 2703-2024) v rámci žiadosti o vydanie
stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby – IPR EBO B23024
„Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadrového paliva v SE EBO – časť
Seizmické zodolnenie stropu v SO 800 m. č. 222“ – oznámenie o začatí
správneho konania

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2703-2024/

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/621db5ec-855f-4c15-960b-f9f204e00129

„Zvýšenie  kapacity  skladu       čerstvého  jadrového  paliva  v  SE  EBO  – časť Seizmické zodolnenie       stropu  v  SO  800 m. č. 222“

Informácia  o  aktuálne zverejnenej verejnej vyhláške v konaní č. UJD
SR 2703-2024 vo veci: Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu
dokončenej   stavby  –  IPR  EBO  B23024  „Zvýšenie  kapacity  skladu
čerstvého  jadrového  paliva  v  SE  EBO  – časť Seizmické zodolnenie
stropu  v  SO  800 m. č. 222“ je zverejnená na úradnej tabuli ÚJD SR,
Centrálnej  úradnej  elektronickej  tabuli  (CUET) a na elektronickej
úradnej  tabuli  ÚJD  SR  umiestnenej  na  webovom  sídle ÚJD SR, viď
uvedené linky:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2703-2024/

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/621db5ec-855f-4c15-960b-f9f204e00129

V. ETAPA VYRAĎOVANIA JE A1 A NÁSLEDNÉ UVOĽŇOVANIE AREÁLU JE A1 SPOD ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY – ZASLANIE SPRÁVY O HODNOTENÍ ČINNOSTI

V. ETAPA VYRAĎOVANIA JE A1 A NÁSLEDNÉ UVOĽŇOVANIE AREÁLU JE A1 SPOD ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY – ZASLANIE SPRÁVY O HODNOTENÍ ČINNOSTI

 

Obec Dolné Dubové ako dotknutá obec informuje verejnosť, že jej bola doručená

správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti 

„V. etapa vyraďovania JE A1 a následné uvoľňovanie areálu JE A1 spod administratívnej kontroly“ 

na životné prostredie (ďalej len „správa o hodnotení“).

 

Obec Dolné Dubové oznamuje, že do správy o hodnotení možno nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie na Obecnom úrade Dolné Dubové,  v čase úradných hodín.

 

Elektronická verzia správy o hodnotení je zverejnená aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/v-etapa-vyradovania-je-a1-nasledne-uvolnovanie-arealu-je-a1-spod-admin

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení Ministerstvu životného prostredia SR na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia dotknutou obcou.

V._etapa_vyradovania_JE_A1_a_nasledne_uvolnovanie_arealu_JE_A1_spod_administrativnej_kontroly_-_zaslanie_spravy_o_hodnoteni_cinnosti (3).pdf(753.1 kB)

sprava-o-hodnoteni-navrhovanej-cinnosti-pdf.pdf(13.2 MB)