Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Úradná tabuľa

Zasadnutie OZ 11.2.2021

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok 11.2.2021 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

    Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Určenie nájomníka na NB č. 240
 5. Opakovaný nájom na 9 BJ
 6. Plnenie rozpočtu za rok 2020
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za rok 2020
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021
 9. Plán zasadnutí OZ na rok 2021
 10. Plán činnosti OcÚ na rok 2021
 11. Zmluva na spracovanie žiadosti o dotáciu na zateplenie budovy OcÚ – envirofond
 12. Rôzne:
  • Riešenie sťažností
  • Stanoviská k žiadostiam o odpredaj pozemkov
  • Projekty 2021
  • Dianie v obci
 13. Diskusia
 14. Návrh na  uznesenie
 15. Záver

Ing. Jozef  Čapkovič

starosta obce

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 21.01.2021 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-3/2021 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks
orecha kráľovského a 1 ks smreka rastúceho na pozemku registra „C“ parc.
č. 2393/1v k. ú Dolné Dubové z dôvodu vohrozenia priľahlej
nehnuteľnosti.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný
úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej
schránky obce Dolné Dubové.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní – Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvom životného prostredia SR nám bolo zaslané Rozhodnutie č. 3892/2021-1.7/zg-R z 13.1.2021 pre zmenu navrhovanej činnosti Zmena využitia objektu 760-II.3,45:V1 – skladovacie priestory pre kovový povrchovo kontaminovaný materiál v rámci projektu: Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu 760-II.3,4,5:V1.

čítať viac

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 14.01.2021 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-1/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks
orecha kráľovského a 1 ks gaštana jedlého rastúceho na pozemku registra
„C“ parc. č. 26 v k. ú Dolné Dubové z dôvodu výstavby rodinného domu v
mieste rastu drevín.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný
úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej
schránky obce Dolné Dubové.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Navrhovateľ Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa 11. 1 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie…

čítať viac

informácie pre verejnosť

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

informácie na enviroportal.sk

Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2021 – 2023

   Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2021 – 2023

                                                                                                                                        Údaje v EUR

Program Rozpočet

rok 2021

Rozpočet

rok 2022

Rozpočet

rok 2023

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku 316 011 320 000 325 000
Daňové príjmy – dane za špecifické služby 62 647 63 000 63 000
Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a majetku 37 800 38 000 38 000
Nedaňové príjmy – administratívne a iné poplat. 25 000 26 000 27 000
Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských vkladov 100 100 100
Tuzemské granty a transfery 85 234 86 000 90 000
Bežné príjmy 526 792 533 100 543 100
Finančné príjmy      
Kapitálové príjmy       
Príjmy celkom 526 792 533 100 543 100
01 – Plánovanie, manažment, kontrola 8 700 8 700 8 700
02 – Propagácia a marketing 300 300 300
03 –  Interné služby 7 500 8 000 8 000
04 –  Služby občanom 7 100 7 500 7 500
05 – Bezpečnosť,  právo,  poriadok 4 000 4 000 4 000
06 – Odpadové hospodárstvo 42 500 43 500 44 000
07 – Komunikácia a verejné priestranstvá 23 650 24 000 24 500
08 – Vzdelávanie 1 200 1 200 1 200
09 – Šport 5 750 5 750 5 750
10 – Kultúra 26 150 10 000 11 000
11 – Prostredie a život 18 000 18 000 18 000
12 – Sociálne služby 3 200 1 200 1 200
13 – Administratíva – bežná prevádzka 126 685 128 000 130 000
Bežné výdavky 274 735 260 150 264 150
Finančné operácie 23 000 23 000 23 000
Kapitálové výdavky 29 057 49 950 55 950
Výdavky na školstvo 200 000 200 000 200 000
Výdavky celkom 526 792 533 100 543 100
Rozdiel príjmov a výdavkov 0 0 0

 

Schválený Obecným zastupiteľstvom v Dolnom Dubovom, dňa   10.12.2020

 

Ing. Jozef Čapkovič, starosta obce                                                                                                                                                                                   

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 27.11. 2020 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-102/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1
ks orecha kráľovského rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 254/1 v
k. ú Dolné Dubové z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný
úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej
schránky obce Dolné Dubové.