Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Úradná tabuľa

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – ZVEREJNENIE NÁVRHU ROZHODNUTIA

Zverejnenie (vyvesenie) verejnej vyhlášky vo veci aktualizácie v konaní UJD SR 953-2023 (UJD SR 3890-2022) v rámci žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby Optimalizácia spracovateľských kapacít JZ TSÚ RAO – VT lisovanie“– vydanie návrhu rozhodnutia

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-953-2023/

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/6504af71-2345-43b6-9d0a-ed7b1b37195c

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Stiahnuť verejnú vyhlášku

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Dolné Dubové, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 28.09.2022 podal

Breza s.r.o., IČO 52129101, Halenárska 17, 917 01 Trnava (ďalej len „navrhovateľ“),

a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e    o    u m i e s t n e n í     s t a v b y

„ Predĺženie verejnej kanalizácie “
(ďalej len „stavba“) na pozemkoch register „C“ parc. č. 2013/3, 2013/4, 2015/1, register „E“ parc. č. 2013/1, v katastrálnom území Dolné Dubové, v obci Dolné Dubové.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Stiahnuť verejnú vyhlášku

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Dolné Dubové, ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 28.09.2022 podal

AGRO Krajčovič, s.r.o., IČO 47233257, 919 55 Kátlovce 291,
ktorého zastupuje Jozef Kavický, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 136

(ďalej len „stavebník“), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného
zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona

s t a v e b n é p o v o l e n i e

na stavbu
„ Skladová hala “
SO 501 Účelová cesta, parkovisko, chodník
(ďalej len „stavba“) na pozemkoch register „C“ parc. č. 499/27, 499/29, 499/30, 499/24, v katastrálnom území Dolné Dubové, v obci Dolné Dubové (vytvorené geometrickým plánom č. 177/2022, ktorý autorizačne overil Ing. Peter Šulko dňa 21.09.2022 a úradne overil Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor dňa 27.09.2022 pod č. G1-1351/2022), na umiestnenie ktorej bolo vydané obcou Dolné Dubové územné rozhodnutie pod č. Výst.DDU80/2021/Tá-105 zo dňa 30.11.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.01.2022.

DODATOK č.2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2021 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôla školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

stiahnuť Dodatok

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov vydáva tento

 

DODATOK č.2
k všeobecne záväznému nariadeniu

č. 5/2021

ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôla školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové            dňa    22.11.2022

VZN schválené                                                                                 dňa    14.12.2022

VZN nadobúda účinnosť              dňa    01.01.2023

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo dňa 14.12.2022 Dodatok č.2 k VZN č. 5/2021 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové.

Týmto dodatkom sa mení Čl. 4 ods. (1), (2) písm. a) a písm. b):

Čl. 4

Výška príspevku v školskej jedálni

(1) Príspevok na režijné náklady

Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka; zamestnanci školy a školských zariadení; a iné fyzické osoby, ktorým poskytuje školská jedáleň stravovanie na základe súhlasu zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, prispievajú na úhradu režijných nákladov na stravovanie alebo diétne stravovanie v školskej jedálni vo výške:

0,50€ na odobratý obed

(2) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
a) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, zníženú o Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle zákona 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Náklady na nákup potravín v [€/deň]

Dieťa MŠ

2,30

Žiak ZŠ

1,90

b) Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín vo výške  2,60 za 1 obed.

V Dolnom Dubovom, dňa:  14.12.2022

I
gor Tomovič                                                                                              starosta obce

ZVEREJNENIE VEREJNEJ VYHLÁŠKY – ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA NA ZMENU DOKONČENEJ STAVBY „OPTIMALIZÁCIA SPRACOVATEĽSKÝCH KAPACÍT JZ TSÚ RAO – VT LISOVANIE“ OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/e7ff854c-dc64-4925-912a-b03b89596dea

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3890-2022/

 

Stiahnuť Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby

NÁVRH DODATKU č.2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2021 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov vydáva tento

DODATOK č.2

 k všeobecne záväznému nariadeniu

č. 5/2021

 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

Čítať viac

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 09.11.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-140/2022 o vydanie súhlasu na výrub 16 ks orecha rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 2000/11, 2013/3 a 2013/4 v k. ú Dolné Dubové z dôvodu „Sad sa nachádza v trase plánovanej splaškovej dažďovej kanalizácie.“

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dolné Dubové.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

stiahnuť verejnú vyhlášku

Obec Dolné Dubové, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 15.08.2022 podal Breza s.r.o., IČO 52129101, Halenárska 17, 917 01 Trnava (ďalej len „stavebník“), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona a § 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é  p o v o l e n i e
v  s p o j e n o m  ú z e m n o m  a  s t a v e b n o m  k o n a n í

na stavbu „ Rodinný dom 1B “ (ďalej len „stavba“) na pozemkoch register „C“ parc. č. 2000/75 – RD, 2000/77 – prípojky inž. sietí, v katastrálnom území Dolné Dubové, v obci Dolné Dubové.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

stiahnuť verejnú vyhlášku

Obec Dolné Dubové, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 15.08.2022 podal Breza s.r.o., IČO 52129101, Halenárska 17, 917 01 Trnava (ďalej len „stavebník“), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona a § 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é  p o v o l e n i e
v  s p o j e n o m  ú z e m n o m  a  s t a v e b n o m  k o n a n í

na stavbu „ Rodinný dom 4B “ (ďalej len „stavba“) na pozemkoch register „C“ parc. č. 2000/50 – RD, 2000/77 – prípojky inž. sietí, v katastrálnom území Dolné Dubové, v obci Dolné Dubové.