Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Nakladanie s odpadom

Úroveň triedenia 2021 

Úroveň triedenia 2020 

Dolné Dubové Harmonogram 2024 (1)

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV pre rok 2024 v obci Dolné Dubové

Triedený zber druhotných surovín – separovaný zber ( 1x za 4 týždne vždy v stredu doobeda )

3.1.2024 22.5.2024  9.10.2024 + papier
31.1.2024 + papier 19.6.2024 6.11.2024 
28.2. 2024 17.7.2024 + papier 4.12.2024
27.3.2024 14.8.2024   
24.4.2024 + papier 11.9.2024  

Odvoz komunálneho odpadu ( 1x za 2 týždne vždy v pondelok doobeda )

08.01.2024 29.04.2024 02.09.2024
22.01.2024 13.05.2024 16.09.2024
05.02.2024 27.05.2024 30.09.2024
19.02.2024 10.06.2024 14.10.2024
04.03.2024 24.06.2024 28.10.2024
18.03.2024 08.07.2024  11.11.2024
01.04.2024 22.07.2024 25.11.2024
15.04.2024 05.08.2024 09.12.2024
  19.08.2024 23.12.2024

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové na základe ustanovenia §4 ods. 3 písm. g) a §6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov; a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto:

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

č. 1/2021

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné Dubové

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové              dňa 25.6.2021  

VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa 11.7.2021  

 

Čl. 1

Pôsobnosť nariadenia

(1) VZN sa vydáva za účelom stanoviť funkčný systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a triedeným komunálnym odpadom vyprodukovanými na území obce Dolné Dubové.

(2) VZN upravuje správne nakladanie s odpadmi, spôsob a podmienky zberu a určuje miesto na zneškodňovanie odpadov v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.

(3) VZN upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,

b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,

c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,

d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,

e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu:

    • elektroodpadov z domácností,
    • odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
    • použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
    • veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,
    • jedlých olejov a tukov,

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom nebezpečných látok,

g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,

h) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,

i) prevádzkovaní zberného dvora,

j) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu.

k) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov (ak to nie je možné)

(4) VZN upravuje spôsob zberu textilu.

 

Čl. 2

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi

(1) Pôvodca odpadu je definovaný v § 4 ods.1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

(2) Pôvodca odpadu je povinný zapojiť sa do systému zberu splnením si svojej oznamovacej povinnosti v zmysle osobitného predpisu (zákon č. 582/2004 Z.z.).

(3) Na zber zmesového komunálneho odpadu sú v obci určené zberné nádoby vo veľkostiach: 110 l, 120 l , 240 l; pre bytové domy a nebytové jednotky sa používajú aj nádoby s objemom 1100 l.

(4) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Obec zabezpečí dostatočný počet nádob podľa potreby. Zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti.

(5) Zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje zberovou spoločnosťou, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, podľa Harmonogramu zvozu zverejneného na webovom sídle obce a na informačnej tabuli Obecného úradu a v papierovej forme prístupnej pre občanov. Vývoz KO je 2x do mesiaca.

(6) Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.

(7) Na počet domácností v jednom rodinnom dome (byte) s tým istým súpisným číslom sa vzťahuje prideľovanie maximálneho počtu zberných nádob nasledovne:

a) domácnosť s počtom do 2 osôb je oprávnená užívať 1 zbernú nádobu 120 l (110 l)

b) domácnosť s počtom do 4 osôb je oprávnená užívať 2 zberné nádoby 120 l (110 l)

c) domácnosť s počtom do 6 osôb je oprávnená užívať 3 zberné nádoby 120 l (110 l)

d) domácnosť s počtom nad 6 osôb je oprávnená užívať 4 zberné nádoby 120 l (110 l)

(8) Organizátor kultúrnych, športových, jednorazových podujatí a iných činností pre verejnosť je povinný:

a) zabezpečiť dostatok zberných nádob, resp. vriec na zmesový komunálny odpad,

b) zabezpečiť triedený zber zložiek odpadu,

c) robiť opatrenia pre zníženie tvorby odpadov v rámci poskytovanej činnosti,

d) v okolí prevádzkarne, predajného miesta alebo zariadenia slúžiaceho na poskytovanie ambulantného predaja alebo ambulantných služieb zabezpečiť dostatočný počet zberných nádob, resp. vriec.

(9) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný rešpektovať pravidlá triedeného zberu a zaraďovať odpad podľa farby zbernej nádoby alebo vreca.

(10) Ak nie je nádoba na komunálny odpad riadne pripravená na odvoz, zberová spoločnosť nevykoná riadny zber komunálneho odpadu. Vlastník, užívateľ alebo správca si musí sám zabezpečiť odvoz odpadu v zmysle platnej legislatívy.

(11) Do zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu sa nesmie umiestňovať zemina, drobný stavebný odpad, objemné predmety všetkého druhu, priemyselný odpad z obchodnej činnosti, kyseliny, zásady, kvapalné látky, autobatérie, iné batérie, zdraviu škodlivý odpad z potravinových výrobní, z predajní mäsa, zo zdravotníckych zariadení.

(12) Ak sa pri zbere komunálneho odpadu zistí, že v zbernej nádobe sú odpady, ktoré do nej nepatria, nebude táto nádoba vyprázdnená. Zberová spoločnosť upovedomí o skutočnosti vlastníka, užívateľa alebo správcu a obec. Vlastník, užívateľ alebo správca je povinný nevhodný obsah zbernej nádoby odstrániť na svoje náklady preukázateľným spôsobom do 7 kalendárnych dní.

(13) Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný zberné nádoby alebo vrecia umiestniť pre účel zberu a odvozu odpadu čo najbližšie k miestu jeho zberu zberným vozidlom, najneskôr o 6.00 hod. príslušného zberového dňa, a zároveň tak, aby bola zabezpečená schodnosť a zjazdnosť komunikácie; následne po zbere ich uložiť na určené miesto tak, aby neboli trvale na chodníku, komunikácii, či parkovisku.

(14) Zakazuje sa premiestňovať zberné nádoby mimo určeného miesta, okrem prípadu uvedeného v Čl.2 13 tohto VZN, a vyberať časti odpadu, okrem prípadu uvedeného v ods. 12 tohto článku tohto VZN. Zákaz sa nevzťahuje na zberové spoločnosti zabezpečujúce zber a odvoz odpadu.

(15) Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí majiteľ (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti po prerokovaní s obecným úradom.

(16) V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na odpad, je majiteľ (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.

(17) Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie.

 

Čl. 3

Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov

(1) Zberové spoločnosti, ktoré na území obce vykonávajú zber a prepravu zmesových komunálnych odpadov, triedený zber komunálnych odpadov, biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej iba „prevádzkovateľ kuchyne“) sú povinné:

a) vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby boli dodržané hygienické, ekologické, bezpečnostné opatrenia a neprišlo k ich poškodeniu, či vzniku škôd na majetku tretích osôb,

b) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,

c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť,

d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné náklady jej opravu alebo výmenu, toto neplatí v prípade, že nádoba bola poškodená z dôvodu jej preťaženia odpadom, alebo odpadom na ktorý nádoba nebola určená (napr. stavebná suť, horúci popol a podobne),

e) zabezpečovať zber objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto nariadení,

f) mesačne predložiť obci výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladala počas tohto obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom vrátane množstva vytriedeného KO, (zhodnotenie/zneškodnenie/úprava/iné nakladanie …)

g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom zber odpadu z nádob a vriec,

 

Čl. 4

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu (DSO)

(1) Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu prostredníctvom oprávnenej organizácie, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu za poplatok. Výšku poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určí obec v samostatnom všeobecne záväznom nariadení.

(2) DSO sa odovzdáva na vyhradenom mieste a to v areáli spoločnosti BEMAT, spol. s.r.o. Mikovíniho 7 Trnava. Občan má povinnosť dopraviť DSO do areálu spoločnosti, kde odpad odvážia a občan uhradí poplatok, ktorý obec určila vo VZN o poplatku za KO a DSO v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku, do pokladne spoločnosti BEMAT Trnava, ktorá je oprávnenou organizáciou a obec má s touto spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o nakladaní s DSO.

(3) Občania môžu drobný stavebný odpad odovzdať priebežne počas celého roka.

(4) K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukuje pôvodca odpadu, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky; bez obsahu skla, kovov, plastov, papiera a lepenky.

(5) Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich.

(6) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

Čl. 5

Triedený zber zložiek komunálneho odpadu

(1) Na území obce je zabezpečený triedený zber zložiek komunálneho odpadu:

a) biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,

b) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne,

c) jedlých olejov a tukov,

d) elektroodpadov z domácností,

e) papiera, skla, plastov, kovov (odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi),

f) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,

g) textílií a šatstva.

(2) Na triedený zber komunálnych odpadov uvedených v článku 5 ods. 1 písm. e) sú určené zberné nádoby a vrecia v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v článku 10, zber uskutočňuje podľa Harmonogramu zberu zberová spoločnosť podľa jednotlivých zložiek triedeného zberu uvedeného v tomto VZN.

 

Čl. 6

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

(1) Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na:

a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorína, tzv. „bioodpad“, (ďalej len „BRKO“) – patria sem: tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, piliny, drevná štiepka, slama, rezané a izbové kvety. Ide o odpad, ktorý je vhodný aj na domáce, či iné kompostovanie,

b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností okrem toho, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne – patra sem: tepelne upravené aj neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu, starý chlieb a pečivo, mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky, potraviny po záručnej dobe, alebo potraviny inak znehodnotené. Zbavené obalov.

c) jedlé oleje a tuky z domácností – zber odpadu je zabezpečený obcou podľa článku 8 tohto VZN.

(2) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu BRKO podľa Čl. 6 ods. 1 písm. a) na vyhradenom mieste (provizórnom zbernom dvore). Je zakázané ukladať bioodpad o záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to určené, alebo ho spaľovať. Domáce kompostovanie takéhoto odpadu je možné.

(3) Obec zabezpečuje zber BRKO podľa Čl. 6 ods. 1 písm. b) prostredníctvom označených 120 l plastových kontajnerov, rozmiestnených na určených zberných miestach na území obce. Do zberných nádob sa ukladá odpad priamo vysypaním, zbavený plastových alebo iných obalov. Odpad sa ukladá do zbernej nádoby tak, aby sa v maximálnej miere zamedzilo jej znečisťovaniu z vonkajšej strany a veko zbernej nádoby je potrebné uzatvoriť.

 

Čl. 7

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom

od prevádzkovateľa kuchyne

(1) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).

(2) Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

(3) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný pred neoprávneným prístupom k odpadu primerane zabezpečiť jeho skladovanie do doby odovzdania na ďalšie spracovanie.

(4) Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

(5) Frekvencia zberu je určená s ohľadom na klimatické podmienky počas kalendárneho roku.

(6) Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s odpadom sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mal súhlas na spracovanie týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

(7) Zakazuje sa kŕmiť zvieratá kuchynským a reštauračným odpadom.

 

Čl. 8

Spôsob zberu jedlých olejov a tukov

(1) Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať v uzavretých nádobách, do centrálnej zbernej nádoby, ktorá je zabezpečená v objekte v samostatnom boxe. Občania zhromažďujú použité jedlé oleje a tuky v domácnostiach do uzavretých nádob, po naplnení ich prinesú na zberné miesto v areáli školy. Po zhromaždení dostatočného množstva odpadu – obec objedná u zmluvného partnera jeho odvoz.

(2) Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.

(3) Odpad je vyvážaný podľa potreby. Jeho prepravu a zhodnotenie zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

(4) Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom.

 

Čl. 9

Spôsob zberu elektroodpadov z domácností 

(1) Na elektroodpad z domácností sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.

(2) Elektroodpad je možné bezplatne odovzdať distribútorom elektrozariadení prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.

(3) Zber elektroodpadov sa na území obce zabezpečuje kalendárovým zberom. Kalendárový zber elektroodpadov sa organizuje v spolupráci so spoločnosťou, ktorá na tento účel uzatvorí s obcou zmluvu.

(4) Za kalendárový zber sa považuje aj odobratie elektroodpadu z domácností na základe objednávky pôvodcu a držiteľa odpadu.

(5) Prostredníctvom obecného webového sídla, informačnej tabule, rozhlasu, prípadne letákov, obec informuje občanov o organizovaní kalendárového zberu v dostatočnom časovom predstihu, uvedením termínu a podmienok organizovania mobilného zberu elektroodpadov.

(6) Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

Čl. 10

Spôsob zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

(1) Zber triedených zložiek komunálnych odpadov pre papier, sklo, plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (ďalej len „VKM“) zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

(2) Vytriedený komunálny odpad sa v obci zbiera prostredníctvom mobilného zberu do plastových vriec, 1-krát do mesiaca, spolu sa zbierajú:

a) Plasty – najmä: PET fľaše od nápojov a jedlých olejov, plastové fľaše od drogérie a čistiacich prostriedkov, plastové tašky a fólie.

Nepatria sem: plastové obaly od motorového oleja a farieb, malitan, guma.

b) Viacvrstvové kombinované materiály (VKM) – najmä tetrapakové krabice od mlieka a nápojov.

c) Kovy – najmä: plechovky od nápojov a konzervy od potravín.

(3) Vytriedený komunálny odpad zbieraný v obci prostredníctvom farebne odlíšených kontajnerov s objemom 1100 l:

a) Modré nádoby – slúžia len na zber papiera, najmä: novín, časopisov, letákov, zošitov, poskladaných krabíc, kartónov, baliaceho papiera, katalógov, kalendárov bez pružín.

Nepatria sem: brúsny a mastný papier, albumy, fotky.

b) Žlté nádoby – slúžia na zber plastov, VKM a kovových obalov potravín

c) Zelené nádoby – slúžia na zber skla, najmä: sklených fliaš a pohárov.

Nepatria sem: zrkadlá, keramika, varné sklo, autosklo, drôtom vystužené sklo.

(4) Mobilný zber papiera z domácností prebieha podľa harmonogramu určeného zberovou spoločnosťou, o termínoch obec informuje prostredníctvom webového sídla, informačnej tabule, rozhlasu, prípadne letákov.

 

Čl. 11

Spôsob zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov

a automobilových batérií a akumulátorov

(1) Pre použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.

(2) Obec má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre zber batérií a akumulátorov, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.

(3) Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory tretej osobe, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.

(4) Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať na Obecnom úrade Dolné Dubové do určených nádob. Odpad je odovzdaný zmluvnému partnerovi na základe výzvy na odber.

 

Čl. 12

Spôsob zberu veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

(1) Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

(2) Zakazuje sa umiestňovať nespotrebované lieky do nádob na zmesový komunálny odpad.

 

Čl. 13
Spôsob zberu objemného odpadu

a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok

(1) Objemný odpad komunálneho odpadu nie je dovolené umiestňovať do zberných nádob. na zmesový komunálny odpad alebo do nádob na triedený zber. Objemným odpadom podľa tohto ods. sa rozumie nábytok, okná, dvere, kanalizačné potrubia, plechy a odpad, ktorý svojou veľkosťou alebo objemom nie je možné vhodne umiestniť do zberných nádob.

(2) Obec zabezpečuje 2-krát do roka zber objemného odpadu v obci prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, kde môžu občania odovzdať objemný odpad, ktorý je po naplnení vyvezený zbernou spoločnosťou.

(3) Do skupiny odpadov s obsahom nebezpečných látok patria najmä: odpadové motorové a mazacie oleje, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), všetko v pôvodných obaloch alebo v označených obaloch, drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.

(4) Jednotlivé zložky odpadu s nebezpečným obsahom sú ich držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.

(5) Obec zabezpečuje podľa potreby, zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia 1-krát do roka.

 

Čl. 14
Spôsob spätného zberu odpadových pneumatík

(1) Pre odpadové pneumatiky sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.

(2) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Obec Dolné Dubové nezabezpečuje zber odpadových pneumatík v zmysle aktuálne platnej legislatívy.

 

Čl. 15

Spôsob zberu textilu

(1) Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:

a) čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),

b) obuv (obuv iba v pároch, nezničené),

c) textilné doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)

(2) Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov (biele stacionárne kontajnery pri Obecnom úrade).

(3) Do kontajnerov na triedený zber textilu je zakázané ukladať iné druhy odpadov.

(4) Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu a nakladanie s odpadom do nich umiestneného.

(5) Interval vývozov kontajnerov na textil je jedenkrát za dva týždne alebo podľa potreby.

(6) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len zberová spoločnosť na zber komunálneho odpadu.

 

Čl. 16
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

(1) Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu na území obce môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba na:

a) Obecnom úrade v Dolnom Dubovom,

b) Okresnom úrade – odbor starostlivosti o životné prostredie.

(2) Oznámenie o nezákonne uloženom odpade, pokiaľ to dovoľujú okolnosti, obsahuje najmä:

a) presnú lokalizáciu – katastrálne územie, číslo parcely a pod.,

b) fotodokumentáciu,

c) odhadované množstvo a druh odpadu,

d) informácie o pôvodcovi odpadu, ak je známy.

(3) Vo veci zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu postupuje obec Dolné Dubové v súlade s § 15 zákona o odpadoch.

(4) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad.

 

Čl. 17

Priestupky

Priestupky na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa §115 ods. 1 písm. a) až r) zákona o odpadoch v blokovom konaní prejednáva v súlade  so zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov Obec Dolné Dubové.

 

Čl. 18

Záverečné ustanovenia

(1) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Dubové č. 4/2016 z 16. júna 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné Dubové.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Dolnom Dubovom uznesením č. 47/2021 zo dňa 24.6.2021.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 11.7.2021.

 

Ing. Jozef Čapkovič

Starosta obce