Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Obecné zastupiteľstvo

ORGANIZAČNÝ A ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE DOLNÉ DUBOVÉ

Organizačný a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Dolné Dubové dňa 29.1.2015 s účinnosťou od 1.2.2015

ČASŤ I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Čl. 1

Organizačný a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) upravuje postavenie a pôsobnosť orgánov obce Dolné Dubové, spôsob zvolávania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania obecného zastupiteľstva, prípravu materiálov a podkladov na zasadnutia obecného zastupiteľstva, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení a všeobecne záväzných nariadení obce, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa miestnej samosprávy. 

ČASŤ II.

POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV OBCE

Čl. 2

Postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva

(1)   Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.[1]  Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

(2)   Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Dubové má 7 poslancov.[2]

(3)   Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvy uzatvárané v rámci spolupráce obcí[3], rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta obce (ďalej len „starosta“),

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

g) uznášať sa na nariadeniach,

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení[4],

i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona[5] a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

(4)   Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce.

(5)   Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o

a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov[6]

c) zmenu označenia obce, alebo

e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.

(6)   Obecné zastupiteľstvo

a) vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak

1. o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov[7],

2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,

b) môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov,

c) môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce[8].

(7)   O návrhu podľa odseku 7 písm. a) tohto článku rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

Čl. 3

Postavenie a pôsobnosť starostu vo vzťahu k obecnému zastupiteľstvu

(1)   Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

(2)   Starosta 

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce[9]; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

(3)   Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

(4)   Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.

(5)   Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

Čl. 4

Komisie obecného zastupiteľstva

(1)   Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú to tieto stále komisie:

a)      ekonomická komisia,

b)      investičná komisia,

c)      komisia verejného poriadku, kultúry, športu a školstva,

d)     komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

(2)   Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť aj dočasné (ad hoc) komisie.

(3)   Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom, ktoré zároveň volí a odvoláva predsedu komisie. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je zložená len z poslancov obecného zastupiteľstva. Komisie majú minimálne troch členov.

(4)   Predseda komisie, ktorým je vždy poslanec obecného zastupiteľstva, zastupuje komisiu navonok, riadi a organizuje činnosť komisie, zvoláva a vedie schôdze komisie, vykonáva kontrolu plnenia prijatých uznesení a organizuje spoluprácu s orgánmi obce.

(5)   Ekonomická komisia v oblasti finančnej a správy obecného majetku najmä predkladá návrhy pri zostavovaní rozpočtu obce, kontroluje plnenie rozpočtu obce a efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami obce, vyjadruje sa k rozpočtu obce a k záverečnému účtu obce, hodnotí rozpočtové hospodárenie a navrhuje opatrenia v oblasti hospodárenia, prerokúva výsledky inventarizácie majetku obce, spolupôsobí pri výberových konaniach na dodávku služieb alebo tovarov investičného charakteru, posudzuje žiadosti občanov a organizácií na čerpanie dotácií z rozpočtu obce, prerokúva návrhy na prijatie úverov, vyjadruje sa k vymáhaniu, odpúšťaniu a predaju pohľadávok obce, pripravuje návrhy na úpravu výšky daní, poplatkov a cien za poskytované služby, vykonáva úlohy pri realizácii a zabezpečovaní predaja majetku obce a nakladania s majetkom obce, posudzuje žiadosti na kúpu a odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, kontroluje a hodnotí úroveň zásobovania v obci a ďalších služieb a kontroluje plnenie rozpočtu školy.

(6)   Investičná komisia v oblasti výstavby a rozvoja obce najmä posudzuje, iniciuje a kontroluje investičnú výstavbu, rekonštrukcie a dodržiavanie platných noriem v oblasti stavebného zákona, pripravuje odborné stanoviská k investičnej výstavbe v obci so zreteľom na efektívnu zástavbu územia obce, pripravuje a posudzuje projekty rozvoja bývania a stavebné zámery fyzických a právnických osôb v obci, hodnotí dopravnú situáciu, stav miestnych komunikácií, chodníkov, verejnej zelene a verejných priestranstiev, vyjadruje sa k dopravnému značeniu na komunikáciách obce, prerokúva stav pripravenosti zimnej údržby a kontroluje jej výkon, zabezpečuje verejnoprospešné služby, dohliada na čistenie obce, údržbu verejného osvetlenia, správu, výstavbu a údržbu verejných priestranstiev a obecných cintorínov.

(7)   Komisia verejného poriadku, kultúry, športu a školstva najmä napomáha pri organizovaní kultúrnych podujatí v obci, tvorí kalendár podujatí na kalendárny rok, napomáha pri organizovaní podujatí v oblasti kultúry, športu a školstva, vyjadruje sa k problematike školstva a vzdelávania v obci, zaoberá sa vytváraním podmienok pre rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu na území obce, predkladá návrhy na riešenie problematiky školstva a vzdelávania, kontroluje dodržiavanie poriadku a čistoty, prerokúva návrhy na zápis do kroniky obce, zabezpečuje verejný poriadok a vplýva na dobré občianske spolužitie, posudzuje a rieši občianske a susedské spory, dáva podnety na budovanie, obnovu a efektívne využívanie detského ihriska, športoviska a oddychových zón.

(8)   Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je kompetentným orgánom obce na odovzdávanie a hodnotenie každoročných oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce. Vykonáva zároveň ďalšie úlohy na ochranu verejného záujmu v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

(9)   Rokovania komisií sú neverejné. Komisie na svoje rokovania môžu pozývať zamestnancov obce a požadovať vysvetlenia v otázkach dotýkajúcich sa ich činnosti. Na rokovanie komisií môžu byť pozvaní aj členovia iných komisií obecného zastupiteľstva, prípadne iné osoby podľa druhu prejednávanej problematiky. 

(10)           Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla 1x za tri mesiace. Zasadnutie komisie možno otvoriť, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. Odporúčania, návrhy a úlohy sú prijaté, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie. Zo zasadnutí komisií sa spisuje záznam, ktorý slúži ako podklad pre obecné zastupiteľstvo a starostu. V odôvodnených prípadoch postačuje ak predseda komisie oboznámi na obecného zastupiteľstvo na jeho zasadnutí s obsahom a výsledkami rokovania komisie.

ČASŤ III.

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Čl. 5

(1)         Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období (ďalej len „doterajší starosta“) tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.

(2)         Ustanovujúce zasadnutie otvorí a vedie doterajší starosta až do zloženia sľubu nového starostu.

(3)         Po schválení programu rokovania obecného zastupiteľstva informuje poverený člen miestnej volebnej komisie obecné zastupiteľstvo o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.

(4)         Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Ak bol za nového starostu opätovne zvolený doterajší starosta, skladá sľub do rúk doterajšieho zástupcu starostu. 

(5)         Po zložení sľubu odovzdá doterajší starosta vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva novému starostovi. Následne do rúk nového starostu skladajú poslanci sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

(6)         Ďalej nový starosta predloží návrh na zriadenie orgánov obecného zastupiteľstva a ich obsadenie. Poslanci môžu pri kreovaní orgánov obecného zastupiteľstva predkladať pozmeňovacie a doplňovacie návrhy. Schválený je iba ten návrh, za ktorý hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

(7)         V prípade uskutočnenia volieb do orgánov samosprávy obce počas volebného obdobia sa primerane použijú ustanovenia tohto článku.

(8)         Na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa primerane použijú ustanovenia časti IV. tohto poriadku.

ČASŤ IV.

ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Čl. 6

Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva

(1)   Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak  požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.

(2)   Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety tohto článku, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.

(3)   Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety tohto článku, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

(4)   Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke obce aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

Čl. 7

Príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva

(1)   Zasadnutia obecného zastupiteľstva pripravuje starosta v súčinnosti s obecným úradom, komisiami, poslancami a občanmi obce.

(2)   Starosta určuje miesto, dátum a čas zasadnutia obecného zastupiteľstva, navrhuje program zasadnutia a stanovuje spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie, prípadne vyžiadanie stanovísk od príslušných orgánov.

(3)   Pozvánka a materiály na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa doručujú všetkým  poslancom najneskôr tri dni pred uskutočnením zasadnutia. 

(4)   Na zasadnutia obecného zastupiteľstva sa okrem poslancov obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce môžu osobitne podľa potreby pozvať aj zástupcovia vybraných štátnych, samosprávnych a cirkevných orgánov, predsedovia záujmových a spoločenských organizácií a riaditeľ základnej školy s materskou školou.

(5)   Materiály a odborné podklady na zasadnutie obecného zastupiteľstva pripravujú starosta obce a zamestnanci obecného úradu, predsedovia komisií, poslanci, hlavný kontrolór obce, prípadne obecné organizácie.

(6)   Materiály na rokovanie obecného zastupiteľstva musia byť vypracované prehľadne, vecne správne a terminologicky presne, musia byť stručné, pritom však úplné a musia obsahovať konkrétne návrhy na riešenie alebo opatrenie. Rozsiahlejšie údaje a prehľady sa uvádzajú spravidla v prílohách k materiálom. Materiály musia byť spracované vecne a časovo tak, aby mohli byť v prípade potreby prerokované v príslušnej komisii a zaslané poslancom v termíne podľa odseku 3 tohto článku.

(7)   Každý materiál je vyhotovený v písomnej forme a musí obsahovať najmä názov materiálu, predkladateľa, spracovateľa, stanovisko komisií obecného zastupiteľstva, ak bol v týchto prerokovaný, návrh na uznesenia, resp. návrh na prijatie všeobecne záväzného nariadenia obce a dôvodovú správu.  

(8)   Dôvodová správa obsahuje spravidla vyhodnotenie doterajšieho stavu, uvedenie dôvodu novej úpravy, ekonomicko-spoločenský rozbor novej úpravy a odôvodnenie navrhovaných opatrení, spôsob ich realizácie, administratívnu náročnosť, dopad na rozpočet obce a činnosť ostatných orgánov obce. Pokiaľ návrhy opatrení obsahujú variantné riešenia, treba uviesť výhody aj nevýhody jednotlivých alternatív a odporučenie jedného z navrhovaných riešení.

(9)   Spracovateľ materiálu zodpovedá za súlad materiálu s ústavou, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými normami, všeobecne záväznými nariadeniami obce, uzneseniami obecného zastupiteľstva a ďalšími normami obce.

Čl. 8

Spôsob rokovania obecného zastupiteľstva

(1)   Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva

a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,

b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

(2)   Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

(3)   Zasadnutie obecného zastupiteľstva vedie starosta; počas jeho neprítomnosti zástupca starostu, resp. iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom (ďalej len „predsedajúci“); ktorý vedie zasadnutie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom. Predsedajúci otvorí zasadnutie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred starostovi obce.

(4)   V prípade, ak sa nezíde dostatočný počet poslancov do jednej hodiny po čase určenom na začiatok rokovania obecného zastupiteľstva alebo ak klesne počet poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, zvolá starosta do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu.

(5)   Na úvod zasadnutia predsedajúci oznámi počet prítomných poslancov a poslancov, ktorí sa ospravedlnili, určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia, predloží návrh na voľbu návrhovej komisie a volebnej komisie, ak sa v zmysle schváleného programu rokovania uskutoční voľba a predloží na schválenie program rokovania.

(6)   Návrhovú komisiu tvoria traja poslanci obecného zastupiteľstva zvolení na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Návrhová komisia spracováva a predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy uznesení obecného zastupiteľstva.

(7)   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

(8)   Predsedajúci vedie rokovanie v súlade so schváleným programom. V prípade rozdielnych návrhov či stanovísk k procedurálnym otázkam rozhodne o nich predsedajúci. Ak by niekto z poslancov obecného zastupiteľstva s takýmto postupom nesúhlasil, dá predsedajúci o sporných otázkach hlasovať.

(9)   Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.

(10)           Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

(11)           Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. So súhlasom väčšiny prítomných poslancov sa slovo môže udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce a iným osobám prítomným na zasadnutí.

(12)           Jednotlivé body programu predkladajú obecnému zastupiteľstvu spravodajcovia, ktorých určí starosta. Spravodajcami sú spravidla predkladatelia. Po ich vystúpení otvorí predsedajúci diskusiu. Do diskusie sa hlásia poslanci zdvihnutím ruky. Predsedajúci udeľuje slovo najprv poslancom v poradí v akom sa prihlásili. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do diskusie nemôže hovoriť v tej istej veci dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. V prípade, že rečník nehovorí k prerokúvanej veci, môže predsedajúci rečníka zastaviť a o ďalšom pokračovaní príspevku rozhodne obecné zastupiteľstvo hlasovaním. Spravodajca, ktorý uvádzal návrh, má právo vystúpiť na záver diskusie k veci, ktorú uvádzal.

(13)           V prípade, že niekto ruší zasadnutie, môže ho predsedajúci vykázať zo zasadacej siene. Poslanca obecného zastupiteľstva však nemožno vykázať zo zasadacej siene. Za neprístojné správanie môže predsedajúci uložiť poslancovi poriadkovú pokutu až do výšky 10,- eur, pokutu možno uložiť aj opakovane a možno ju dodatočne odpustiť.

(14)           Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď už vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie k prerokúvaným materiálom môže dať každý poslanec obecného zastupiteľstva a predsedajúci, o tomto návrhu sa hlasuje bez jeho ďalšieho prerokovania.

Čl. 9

Postup prijímania uznesení a nariadení obecného zastupiteľstva

(1)   Konečné znenie návrhu uznesenia predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhová komisia. Pri predkladaní návrhu vychádza z textu navrhnutého spracovateľom, z materiálu a z pripomienok k návrhu, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo. Konečné znenie návrhu musí obsahovo zodpovedať cieľom prerokúvanej problematiky a výsledkom rokovania.

(2)   Uznesenia obecného zastupiteľstva sa formulujú stručne, s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi ich splnenia.

(3)   Uznesením obecného zastupiteľstva sa spravidla ukladajú povinnosti komisiám, hlavnému kontrolórovi, obecnému úradu, poslancom obecného zastupiteľstva a ďalším subjektom.

(4)   Pokiaľ povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby obecné zastupiteľstvo hlasovalo osobitne o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí predsedajúci.

(5)   V prípade, že je predložený návrh uznesenia v dvoch alebo viacerých variantoch, hlasuje obecné zastupiteľstvo najprv o variante odporúčanom predkladateľom (spracovateľom) a potom o ďalších návrhoch v poradí, v akom boli predložené. Schválením jedného variantu sa ostatné považujú za neprijaté.

(6)   Ak boli na zasadnutí obecného zastupiteľstva vznesené pripomienky alebo pozmeňujúce dodatky poslancov alebo predsedajúceho, dá predsedajúci hlasovať najprv o týchto zmenách v poradí, v akom boli predložené a potom o ostatných častiach návrhu.

(7)   Ak obecné zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie alebo ani jednu z alternatív, navrhne ďalší postup predsedajúci. V prípade, že pri rokovaní sa objavia nové okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne obecné zastupiteľstvo o stiahnutí materiálu z rokovania a o prepracovaní materiálu a určí termín jeho opätovného prerokovania.

(8)   Hlasuje sa spravidla verejne, a to zdvihnutím ruky. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

(9)   Každý poslanec môže navrhnúť, aby sa hlasovalo tajne prostredníctvom hlasovacích lístkov. O takomto návrhu rozhoduje obecné zastupiteľstvo bez diskusie.

(10)        Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

(11)        Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa článku 3 odseku 4 tohto poriadku pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

Čl. 10

Všeobecne záväzné nariadenia obce

(1)   Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(2)   Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(3)   Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

(4)   Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

(5)   V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.

(6)   Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

(7)   Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

(8)   Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

(9)   Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.

(10)           Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala.

Čl. 11

Interpelácie poslancov

(1)        Poslanci môžu interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho práce. Poslanci sú ďalej oprávnení interpelovať hlavného kontrolóra vo veciach týkajúcich sa jeho činnosti. 

(2)        Interpelovaný je povinný o odpovedať spravidla na rokovaní obecného zastupiteľstva. Ak interpelácia vyžaduje, aby bola vec prešetrovaná alebo je nutné vykonať niektoré opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je dostačujúce, poskytne sa interpelovanému čas na odpoveď v rozsahu najviac 30 od interpelácie. 

(3)        Poslanec je ďalej oprávnený najmä

a) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,

b) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

c) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,

d) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

 Čl. 12

Vyhotovovanie zápisnice, nariadení a uznesení obecného zastupiteľstva

(1)        Z každého zasadnutia obecného zastupiteľstva sa vyhotovuje písomná zápisnica, v ktorej je uvedené najmä: kto viedol zasadnutie, koľko bolo prítomných poslancov, ktoré veci alebo návrhy boli prerokovávané, ktorí rečníci vystúpili v rozprave a stručný obsah ich vystúpenia, aké otázky boli predložené, aké uznesenia boli prijaté a výsledky hlasovania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, overovatelia a starosta do 10 dní od zasadnutia.

(2)        Zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zverejňuje obecný úrad na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce bezodkladne po jej podpísaní starostom. Uznesenia a nariadenia sa zverejňujú na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke obce do troch dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

(3)        Originál zápisnice je záznamom o zasadnutí obecného zastupiteľstva a odovzdáva sa spolu s uzneseniami a všetkými materiálmi z rokovania obecného zastupiteľstva na archivovanie obecnému úradu. Poslanci a osoby určené starostom majú k týmto materiálom prístup a majú právo do nich nazerať.

Čl. 13

Kontrola plnení uznesení obecného zastupiteľstva

(1)   Obecný úrad rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva v úzkej súčinnosti s predsedami komisií a starostom.

(2)   Starosta predkladá obecnému zastupiteľstvu na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.

Čl. 14

Záverečné ustanovenia

(1)     Tento Organizačný a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové dňa 29.1.2015  a nadobúda účinnosť 1.2.2016

(2)   Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Organizačného a rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové sa zrušuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dolnom Dubovom zo dňa 03.02.2011. 


[1] Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

[2] § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

[3] § 20 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

[4] § 21 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

[5] Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

[6] § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

[7] § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

[8] § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

[9] § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov