EURO VOĽBY

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú v sobotu 25. mája 2019.

Volebná miestnosť je v zasadačke obecného úradu otvorená od 7:00 hod do 22:00 hod.

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky nahláste na tel. čísle 033 5592633 alebo 0907796631 alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Optimalizácia

 

Obec Dolné Dubové v súlade s § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 15.05.2019 bolo obci Dolné Dubové , ako dotknutej obci, doručené Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti"Optimalizácia kapacít spaľovania JZ TSÚ RAO", navrhovateľa JAVYS, a.s., Tomášikova 22, 82102 Bratislava.

Verejnosť môže do "Rozhodnutia" nahliadnuť na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín. Rozhodnutie  bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 15 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Verejnosť môže podať rozklad proti tomuto rozhodnutiu do 15  dní od zverejnenia uvedených informácií na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava. 

 

ZBER ELEKTRO

Obec Dolné Dubové v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje

 

separovaný zber elektronického odpadu

 

dňa 23.05.2019 (štvrtok) od 08:00 hod.

 

V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.

 

 

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

 

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

Deň matiek


Všetky kvety do rúk mamy vkladám, ako drahokamy

Za jej lásku plnú nehy, za zelené detské brehy,

Za jej štedrosť, starosť v hlave, za dni šťastné, za dni hravé,

Za rozprávku nad kolískou, za to, že vždy stojí blízko,

Aby si ma pohladila,

Moja mama nežná, milá.

 

 

 

 

Obec Dolné Dubové Vás srdečne pozýva

na kultúrno-spoločenské podujatie

 

 

DEŇ MATIEK

 

V nedeľu 12. mája 2019 o 15:00 hod.

v kultúrnom dome.

 

 

 

V programe vystúpia:

 

Deti ZŠ s MŠ Dolné Dubové

Milan Roško a Zdenko Chrvala

 


Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Zasadnutie OZ Dolné Dubové

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční  v utorok

7.5.2019 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

    Návrh  programu:

1.      Otvorenie zasadnutia OZ

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Voľba návrhovej komisie

4.      Dodatok č. 7 k VZN č.4/2008

5.      Požiadavka firmy Netcon na umiestnenie antény

6.      Rôzne:

a.       Alternatíva využitia NFP na opravu strechy Kultúrneho domu

b.      Optimalizácia Javys

c.       Rekonštrukcia elektroinštalácie v sociálnych zariadeniach

d.      Príspevky od VÚC Trnava

e.       Územný plán - zadanie

f.       Dianie v obci

7.      Diskusia

8.      Návrh na  uznesenie

9.      Záver 

                                                                                           Ing. Jozef  Čapkovič                         

                                                                                                                   starosta obce

 

Verejná vyhláška - UPN

 Obec Dolné Dubové 

Obecný úrad, 919 52 Dolné Dubové č.1

tel: 033/ 5592 633

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

 

 

Prerokovanie návrhu ZADANIA Územného plánu obce Dolné Dubové

 

 

 

 

 

Obec Dolné Dubové, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 - 18 zákona č. 50/1976 Zb. a v znení zákona č. 237/2000 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zabezpečuje prerokovanie návrhu Zadania Územného plánu obce Dolné Dubové.

 

 

 

Zadanie je vypracované v zmysle § 20 odsek 1) Stavebného zákona a obsahuje hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba v územnom pláne obce riešiť a podrobné požiadavky na jeho formu, rozsah a obsah spracovania.

 

 

 

Návrh Zadania bude vystavený k verejnému nahliadnutiu podľa § 20 odsek 3) stavebného zákona po dobu 30 dní na Obecnom úrade v Dolnom Dubovom, v lehote

 

 

 

od 08.apríla 2019 do 09.mája 2019 (vrátane).

 

 

 

S návrhom Zadania je možné sa  oboznámiť v čase úradných hodín na Obecnom úrade v Dolnom Dubovom a taktiež na webovej stránke obce (www.dolnedubove.sk).

 

Zadanie - textová časť:

https://dolnedubove.sk/zapisnice-z-oz?download=269:zadanie-navrh-dolne-dubove-tlac&start=20

Zadanie - problémový výkres:

https://dolnedubove.sk/zapisnice-z-oz?download=270:zadanie-navrh-dolne-dubove-07-problemovy&start=20

 

 

 

            Zároveň Vás žiadame, aby ste svoje stanoviská a pripomienky v zmysle § 20 odsek 4) stavebného zákona uplatnili v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia.

 

 

 

 

 

S pozdravom,

 

Ing. Jozef Čapkovič

 

      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa : 08.apríla 2019

 

 

 

 

 

 

 

Zvesené dňa :

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: