Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové, ktoré sa uskutoční  vo štvrtok

19.5.2022 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

    Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Pozemkové úpravy
 5. VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda
 6. VZN č. 2/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce
 7. VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
 8. Zmena regulatívov Územný plán obce Dolné Dubové
 9. Rôzne:
  1. Dotácie úspešné/ neúspešné/ …
  2. Dianie v obci
 10. Diskusia
 11. Návrh na  uznesenie
 12. Záver

Veľkorozmerný kontajner


V piatok 13.5.2022 budú na parkovisku pri obecnom úrade a pri cintoríne pristavené veľkorozmerné kontajnery. Žiadame Vás, aby ste odpad rozoberali na menšie kusy a do kontajnerov ukladali.
Ďakujeme za pochopenie!

Zber elektroodpadu

Obecný úrad Dolné Dubové v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční dňa 11.05.2022 (streda) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.

Odpočet spotreby plynu

SPP – distribúcia oznamuje občanom, že v utorok 10. 5. 2022 sa uskutoční v obci odpočet spotreby plynu pre všetkých dodávateľov plynu pôsobiacich na území SR. Žiadame občanov, aby sprístupnili svoje plynomery.

Návrh VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6, § 11 ods. 4 písm. g) a § 4 ods. 5 písm. a) bod 5. zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 č. 3/2022

 o činnostiach, ktorých vykonávanie

je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa    __.__.2022

VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa    __.__.2022

Čítať viac

Návrh VZN č. 2/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6, § 11 ods. 4 písm. g) a § 4 ods. 5 písm. a) bod 2. zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 č. 2/2022

 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci

a ochranu verejnej zelene na území obce

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa    __.__.2022

VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa    __.__.2022

Čítať viac

Návrh VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6, § 11 ods. 4 písm. g) a § 4 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 č. 1/2022

 o organizácii miestneho referenda

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa    __.__.2022

VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa    __.__.2022

Čítať viac

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ Dolné Dubové na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne od 2.5. do 31.5.2022. Bližšie informácie na web stránke školy.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave oznamuje

Z dôvodu zvýšeného výskytu požiarov v prírodnom prostredí, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave apeluje na občanov, aby v jarných mesiacoch pri upratovaní svojich záhrad a okolia, ako aj pri pohybe v prírodnom prostredí sa vyhýbali nasledovným činnostiam:

Podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa zakazuje

 • Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
 • Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
 • Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave za porušenie zákona môže uložiť pokutu vo výške 331 € pre fyzické osoby a pre právnické osoby až do výšky 16 596 €.