Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

MUDr. Ušáková

MUDr. Ušáková, ambulancia Špačince, čerpá 4., 5., 6. a 7. augusta dovolenku. Súrne stavy ošetrí MUDr. Ondrišová – atomka.

MUDR. Čermáková

MUDr. Čermáková, ambulancia Dechtice, čerpá 6., 7. a 10. augusta dovolenku. Zastupuje MUDr. Greková, Jaslovské Bohunice.

Dotácia z Centrálneho krízového fondu – 1. nákup

Obec Dolné Dubové je na prípadnú „druhú vlnu“ nachystaná.

Vďaka dotácii z Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja (CKF) sme nakúpili dezinfekčný gél a papierové utierky pre ZŠ s MŠ v Dolnom Dubovom.

Ďakujeme.

Dôležité upozornenie

Vyzývame ľudí, pri nehnuteľnostiach ktorých sa buduje verejná stoková sieť, aby svoje domácnosti napájali až po vyzvaní, nakoľko je stavba v štádiu realizácie a je potrebné najskôr vykonať tlakové skúšky.

Ďakujeme za pochopenie.

Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.06.2020 začala na základ žiadosti navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-50/2020 o vydanie súhlasu na výrub 3ks lipy rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 731/1 v k. ú. Klčovany z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa §82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dolné Dubové.

Ochrana úrody pred požiarmi

Vážení občania,

blíži sa obdobie, počas ktorého vzniká väčšie množstvo požiarov – obdobie zberu úrody.

Za účelom zníženia škôd spôsobených požiarmi Vás upozorňujeme na dodržiavanie niekoľkých hlavných zásad:

  • dodržiavanie zákazu fajčenia
  • zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov
  • zákaz zakladať oheň v priestoroch a miestach, kde by mohlo prísť k jeho rozšíreniu
  • prednostný zber dozretých plodín v blízkosti železničných tratí, pozemných komunikácií a skládok odpadov
  • vybavenie techniky na zber a stohovanie lapačmi iskier a prenosnými hasiacimi prístrojmi
  • v prípade zistenia požiaru, ktorý nemôžete sami uhasiť ihneď privolajte najbližšiu hasičskú jednotku alebo ohláste požiar na koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, linka 150 alebo 112.

Porušenie týchto zásad je považované za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi, pri ktorom môže byť uložená pokuta fyzickej osobe – občanovi až do výšky 331€.

Viac informácií: Ochrana úrody pred požiarmi 2020