Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ZVEREJNENIE OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Zmeny a doplnky 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové

Obec Dolné Dubové, ako obstarávateľ strategického dokumentu „Zmeny a doplnky 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové“, v zmysle § 6 ods. 5 zák. č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje verejnosti, že

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové sú prístupné k nahliadnutiu na:

– internetovej stránke http://enviroportal.sk v časti EIA/SEA – v digitálnej forme ( https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-01-2022-uzemneho-planu-obce-dolne-dubove ) – na webovom sídle obce Dolné Dubové (www.dolnedubove.sk) – v digitálnej forme

– Obecnom úrade v Dolnom Dubovom – v tlačenej forme

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k Oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové“ do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu:

– Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava (e-mail: martina.sarikova@minv.sk, tel: 033/ 55 64390 )

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu.

Miesto konania konzultácie: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce

Vyvesené dňa: 10.08.2022

Zvesené dňa: 24.08.2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

v súlade s ust. § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov utváram a určujem v obci Dolné Dubové
pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

v roku 2022,

ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022

1 volebný okrsok
volebná miestnosť : Zasadačka Dolné Dubové č. 1

Jódové tabletky

Vážení občania, nové jódové tabletky pre obyvateľov s trvalým, ako aj registrovaným prechodným pobytom v obci si môžete prevziať na obecnom úrade od 4. augusta 2022 do 31. augusta 2022 v čase úradných hodín. Pre prevzatie si so sebou zoberte občiansky preukaz a zároveň môžete odovzdať staré balenia (výdaj nových tabliet nie je podmienený odovzdaním starých). Za domácnosť ich môže vyzdvihnúť jeden člen rodiny.

MUDr. Čermáková

MUDr. Čermáková, ambulancia Dechtice, čerpá od 8. do 16. augusta 2022 dovolenku. 8. – 12.8. zastupuje MUDr. Gajdošová Chtelnica, 15. – 16.8. zastupuje MUDr. Lančarič Dolná Krupá.

Zmena otváracích hodín Pošta Špačince

Od 1.8.2022 POŠTA ŠPAČINCE poskytuje služby verejnosti nasledovne:

Pondelok – 8:00-13:00 14:00-15:00

Utorok – 8:00-13:00 14:00-15:00

Streda – 8:00-13:00 14:00-17:00

Štvrtok – 8:00-13:00 14:00-15:00

Piatok – 8:00-13:00 14:00-15:00

Sobota – ZATVORENÉ

Nedeľa – ZATVORENÉ

Delegovanie člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie/Okrskovej volebnej komisie v Dolnom Dubovom, pre voľby, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022

SPOJENÉ VOĽBY 2022 : zverejnenie údajov na doručovanie

Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Miestna volebná komisia
(pre voľby do orgánov samosprávy obcí)

Do miestnej volebnej komisie a v mestách do mestskej volebnej komisie (ďalej len „miestna volebná komisia“) môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Do miestnej volebnej komisie v obciach, v ktorých je utvorený len jeden volebný okrsok má právo do 30. augusta 2022 delegovať jedného člena a jedného náhradníka aj politická strana alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok, ak v okrskovej volebnej komisii nemá zastúpenie.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 30. augusta 2022).

V obci, v ktorej je utvorený iba jeden volebný okrsok, deleguje politická strana alebo koalícia jedného člena a jedného náhradníka len do miestnej volebnej komisie, pretože miestna volebná komisia v deň volieb plní úlohy okrskovej volebnej komisie. Z uvedeného dôvodu politická strana alebo koalícia v takýchto obciach už do okrskovej volebnej komisie člena a náhradníka nedeleguje.
Kontaktné údaje :
e-mail : obec@dolnedubove.sk
Adresa : Dolné Dubové 1, 919 52  Dolné Dubové 

 

Červeno-biely kontajner na zber malého elektroodpadu

V Dolnom Dubovom od dnes môžeme odovzdať drobný elektroodpad (mobilné telefóny, mixéry, kanvice, klávesnice, batérie, …) do červeno-bieleho kontajnera umiestneného na parkovisku pri obecnom úrade. Aj tento kontajner by mal prispieť k zvýšeniu percenta triedenia odpadu v Dolnom Dubovom.

Sezónny zber väčšieho elektroodpadu (práčky, chladničky, …) zostáva tak, ako je zavedený, teda dvakrát ročne.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke spoločnosti

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 01/2022

Územného plánu obce Dolné Dubové

 

Obec Dolné Dubové, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel oznamuje verejnosti, že v termíne

 

od 22. júla 2022  do  22. augusta 2022

 

bude prebiehať prerokovanie návrhu riešenia Zmien a doplnkov 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové.

 

Návrh riešenia Územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a  vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a bude po prerokovaní schválený Obecným zastupiteľstvom obce Dolné Dubové.

 

Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové bude v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona vystavená v zákonnej 30 dňovej lehote k verejnému nahliadnutiu:

– na Obecnom úrade v Dolnom Dubovom (v tlačenej papierovej forme)

– na webovej stránke obce (www.dolnedubove.sk) (v elektronickej forme vo formáte .pdf ).

 

V zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona môže verejnosť podať pripomienky a stanoviská k návrhu riešenia Územného plánu obce v písomnej forme doručením na Obecný úrad v Dolnom Dubovom v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Na pripomienky podané po tomto termíne sa neprihliada.

 

Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce

 

Vyvesené dňa : 22.07.2022

Zvesené dňa :

MUDr. Ušáková Špačince

Ambulancia MUDr.Ušákovej je z technických príčin zatvorená , zastupuje ambulancia MUDr. Gajdoša, zdravotné stredisko ŽOS, Koniarekova 20, Trnava. 0908110758