výrub dreviny

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 5.3. 2019 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-18/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1
ks orecha rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 244/1 v k. ú Dolné
Dubové z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..výrub dreviny

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 27. 2. 2019 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-16/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1
ks smreka rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 71 v k. ú Dolné
Dubové z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

ZŠ s MŠ Kátlovce

Základná škola s materskou školou P. U. Olivu Kátlovce oznamuje, že dňa 4. a 5. marca je z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno. 

Voľby prezidenta 2019

Delegovanie do okrskových volebných komisií

Okrsková volebná komisia

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 02. 2019).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť

·         poštou na adresu: Obecný úrad Dolné Dubové, 919 52  Dolné Dubové č. 1

·         v elektronickej forme na emailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

·         osobne v listinnej podobe na Obecný úrad Dolné Dubové č. 1

Pozvánka OZ

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční  vo štvrtok

24.1. 2019 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

    Návrh  programu:

1.   Otvorenie zasadnutia OZ

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Voľba návrhovej komisie

4.   Voľba hlavného kontrolóra obce

5.   Rôzne

6.   Diskusia

7.   Návrh na  uznesenie

8.   Záver

 

 

 

 

Ing. Jozef  Čapkovič          

                                                                                                                                    starosta obce

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: