Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Pošta Špačince

Pošta Špačince bude 18.01.2023 otvorená len poobede od 14:00 hod do 17:00 hod.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – ZVEREJNENIE NÁVRHU ROZHODNUTIA

Zverejnenie (vyvesenie) verejnej vyhlášky vo veci aktualizácie v konaní UJD SR 953-2023 (UJD SR 3890-2022) v rámci žiadosti o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby Optimalizácia spracovateľských kapacít JZ TSÚ RAO – VT lisovanie“– vydanie návrhu rozhodnutia

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-953-2023/

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/6504af71-2345-43b6-9d0a-ed7b1b37195c

Od koledníkov Dobrej noviny

Milí naši spoluobčania! Naša obec Dolné Dubové je už viac ako 2O rokov zapojená do celoslovenskej koledníckej akcie  Dobrá novina vo vianočnom období. Organizuje ju eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V rámci koledovania prebieha verejná zbierka určená na podporu humanitárnych a rozvojových projektov v subsaharskej Afrike. Je to oficiálna zbierka registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom 000-2022-031718. Je pre nás veľkým potešením, že rok, čo rok nás vždy privítate s úsmevom a vrúcnym prijatím. Veľmi si vážime každú jednu rodinu, každého jedného človeka, ktorý príjme naše koledy a vinše. V poslednom ročníku na Božie narodenie sa nám však podarila skutočne výnimočná vec. V našej malej dedinke sme vyzbierali rovných 1 000 € pre núdznych vo svete, čo je najviac za celú históriu koledovania v našej obci. Týmto vám všetkým vyslovujeme obrovské ďakujeme! Za vašu štedrosť, ľudskosť a veľké srdcia pomoci tým, ktorým je možné pomôcť. Zároveň vám chceme povedať, že našou činnosťou chceme nadviazať na tradíciu našich predkov. Koledovaním učíme mládež a deti ku kultúrnemu dedičstvu a uchovávaniu tradícií našich starých mám otcov. Každá jedna koleda a vinš u vás povedané a zaspievané má cenu zlata. Lebo vieme, že to má zmysel, a snažíme sa to robiť tak, aby v tom našli zmysel aj generácie po nás. ĎAKUJEME….

Dubovská pekáreň

Dubovská pekáreň oznamuje, že dňa 31.12. 2022 je pečenie zrušené. Pekáreň bude otovrená 6.1. 2023 od 15.00 – do 19.00. Zároveň všetkým prajú šťastný nový rok!

Z41-22

Download

- Stars (0)

3 Downloads

Owner: ddadmin001

Last Updated: 27-12-2022 14:45

Share
DescriptionPreviewVersions

Z42-22

Download

- Stars (0)

1 Downloads

Owner: ddadmin001

Last Updated: 27-12-2022 14:45

Share
DescriptionPreviewVersions

Z39-22

Download

- Stars (0)

1 Downloads

Owner: ddadmin001

Last Updated: 27-12-2022 14:43

Share
DescriptionPreviewVersions

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Stiahnuť verejnú vyhlášku

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Dolné Dubové, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 28.09.2022 podal

Breza s.r.o., IČO 52129101, Halenárska 17, 917 01 Trnava (ďalej len „navrhovateľ“),

a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e    o    u m i e s t n e n í     s t a v b y

„ Predĺženie verejnej kanalizácie “
(ďalej len „stavba“) na pozemkoch register „C“ parc. č. 2013/3, 2013/4, 2015/1, register „E“ parc. č. 2013/1, v katastrálnom území Dolné Dubové, v obci Dolné Dubové.