Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: október 2022

DODATOK č.2 k VZN 01/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 517/2005 Z.z. a zákona 538/2007 Z.z. vydáva pre územie obce Dolné Dubové tento

DODATOK č.2

k všeobecne záväznému nariadeniu

č. 1/2020

 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Dubové

 

Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové dňa:  7.10.2022

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci  Dolné Dubové dňa:   28.10.2022

VZN nadobúda účinnosť dňa:                                                   01.01.2023

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo dňa 27.10.2022 Dodatok č.2 k VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Dubové.

Týmto dodatkom sa mení

III. časť

POPLATOK

 

Článok 12

 1. Sadzba poplatku je:

a) množstvový zber

pre poplatníkov PO a FO – podnikatelia  sa určuje  sadzba 0,0531 eura za jeden liter komunálneho odpadu, čo je pri frekvencii zberu 26 x ročne

                                                                165,67 eura za 120 l smetnú nádobu

                                                                331,34  eura za 240 l smetnú nádobu

                                                                1518,66 eura za 1100 l smetnú nádobu

Výška tohto poplatku sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby.

 

b) na osobu a deň

pre poplatníkov – fyzické osoby sa určuje sadzba 0,096 eura za osobu a kalendárny deň, t.j. 35,04 eur ročne za osobu.

Výška tohto poplatku sa určuje ako súčin  sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní.

 

c) drobný stavebný odpad

za 1 kg  drobného stavebného odpadu sa určuje sadzba 0,04 €

(drobný stavebný odpad je špecifikovaný len ako odpad z drobných udržiavacích prác)

 

V Dolnom Dubovom, dňa:  7.10.2022

                                                                                           Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce

VZN 05/2022 Zmeny a doplnky 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 5/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Dubové v zmysle § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a na základe samosprávnej spôsobilosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vyhlásenie Záväznej časti Zmien a doplnkov 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové, na základe schválenie Zmien a doplnkov 01/2022.

Článok 2

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa Záväzná časť Územného plánu obce Dolné Dubové, schválená Obecným zastupiteľstvom obce Dolné Dubové uzn. č. 38/2020 zo dňa 20.05.2020 a vyhlásená VZN č. 03/2020 dňa 20.05.2020.

Článok 3

Priestorové vymedzenie riešeného územia Zmien a doplnkov 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové je vyznačené hranicami riešených lokalít v grafickej časti Zmien a doplnkov 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové.

Článok 4

Neoddeliteľnými prílohami tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktoré určujú zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, sú:

 1. Príloha č.1 – Záväzná časť Zmien a doplnkov 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové (textová časť)
 2. Príloha č. 2 – Schéma záväzných častí  a verejnoprospešných stavieb (grafická časť)
Článok 5

Schválená dokumentácia Zmien a doplnkov 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové je uložená a možno do nej nahliadnuť na:

1/ Obecnom úrade v Dolnom Dubovom

2/ Okresnom úrade Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania

3/ stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Trnave).

Článok 6

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho vyhlásení.

Ing. Jozef Čapkovič
starosta obce

 

Návrh VZN bol zverejnený v úradnej tabuli obce Dolné Dubové a na webovej stránke obce Dolné Dubové od 10.10.2022   do   26.10.2022.

VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvo obce Dolné Dubové dňa 27.10.2022, uznesením č. 92/2022.

Schválené VZN bolo zverejnené v úradnej tabuli obce Dolné Dubové a na webovej stránke obce Dolné Dubové  od 28.10.2022  do   28.11.2022.

Špeciálny spôsob hlasovania

Špeciálny spôsob hlasovania

Voľby 2022

V spojených komunálnych voľbách v roku 2022 je umožnené hlasovanie i oprávneným voličom ktorí sú pozitívny na ochorenie COVID 19 a to na základe zákona  č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase.

Pozitivita testu na ochorenie COVID-19 teda nie je prekážkou v práve voliť. Pozitívny volič sa však nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, preto musí požiadať o špeciálny spôsob hlasovania, teda o hlasovanie do špeciálnej prenosnej volebnej schránky.

Takýto volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľke mestskej volebnej komisie do piatku 28. októbra do 12.00 h. výlučne telefonicky na tel. č.: 033/5592633 alebo 033 5592116 

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľke, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

 1. meno a priezvisko,
 2. rodné číslo,
 3. adresa trvalého pobytu,
 4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať v obci Štefanov
 5. telefonický kontakt.

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 hod. oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček, resp. telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania).

Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.

 

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 27.10.2022 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome

    Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. VZN 5/2022 Zmeny a doplnky 01/2022 Územného plánu obce Dolné Dubové
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 01-09/2022 a výhľadu 2022
 6. Plnenie rozpočtu za obdobie 01-09/2022, výhľad 2022
 7. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Dubové
 8. Žiadosti o dotácie
 9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu obce Dolné Dubové na obdobie 2023-2025
 10. Návrh programového rozpočtu obce Dolné Dubové na obdobie 2023-2025
 11. Investičné aktivity
 12. Zmluva o výpožičke OZ Dolnodubovčan
 13. Rôzne:
  • Rozpočtové opatrenie
  • Dianie v obci
 14. Diskusia
 15. Návrh na  uznesenie
 16. Záver

                                                                                                  Ing. Jozef  Čapkovič

                                                                                                             starosta obce

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 17.10.2021 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-113/2021 o vydanie súhlasu na výrub 4
ks smrek a 1 ks borovica rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č.
465/1 v k. ú Dolné Dubové z dôvodu „Stromy prerástli priestor a ohrozujú
majetok, z toho sú 2 na hranici životnosti. počas vetra pôsobia
nebezpečne a sťažujú sa aj susedia.“

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný
úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej
schránky obce Dolné Dubové.

Prinášame Vám zhrnutie aktivít obce za volebné obdobie 2018-2022

Blížia sa komunálne voľby (29. október) a s nimi aj koniec súčasného vedenia obce – či už ide o starostu alebo poslancov Obecného zastupiteľstva. Niektorí sa rozhodli pokračovať, iní nie. Na konci pôsobenia je dobré a niekedy priam žiadané urobiť odpočet, čo sa za 4 roky podarilo, respektíve aj nepodarilo. Ďakujeme všetkým, ktorí sa svojím dielom pričinili o posunutie obce vpred.
V tabuľke nižšie prinášame stručný prehľad aktivít, ktorými sme posledné roky žili, ktoré by mohli občanov zaujímať, jednotlivé sumy sú zaokrúhlené.

Čítať viac

V. etapa vyraďovania JE A1 a následné uvoľňovanie areálu A1 spod administratívnej kontroly

Ministerstvom ŽP SR nám bola zaslaný na zverejnenie na dobu 21 dni zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania – V. etapa vyraďovania JE A1 a následné uvoľňovanie areálu A1 spod administratívnej kontroly.

zámer – V. etapa vyraďovania JE A1

informácia pre verejnosť  zverejnená na úradnej tabuli obce

Zámer je zverejnený aj na www.enviroportal.sk.