Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: január 2024

Prístavba k SO 30 pre nakladanie s      veľkorozmernými materiálmi z vyraďovania JE A1

zverejnenie verejnej vyhlášky vo veci     aktualizácie v konaní UJD SR 1047-2024 (3345-2023) v rámci návrhu na     vydanie kolaudačného rozhodnutia pre investičný projekt IPR     I00A1ND51022, 3.8.1 „Prístavba k SO 30 pre nakladanie s     veľkorozmernými materiálmi z vyraďovania JE A1“ – upovedomenie o     predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR     1047-2024  (3345-2023).     Aktualizovaná písomnosť – list č. 578/2024.     Bližšie informácie viď. priložený link:     https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1047-2024/     https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/6c757111-59a8-4c12-ba57-d4b1cb9e3207

„Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“

zverejnenie verejnej vyhlášky vo veci   aktualizácie v konaní UJD SR 948-2024 (2739-2023) v rámci žiadosti o   povolenie na  predčasné užívanie stavby a vydania súhlasu na realizáciu   zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových   skladovacích kapacít VJP“  – „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ –   vydanie rozhodnutia UJD SR č. 12/2024 v správnom konaní UJD SR 948–2024   (2739-2023)   Bližšie informácie viď. priložený link:   https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-948-2024/   https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/345ea372-1967-4867-8e01-49a0af40f224

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa
3.1.2024 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. DDU-1/2024
o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 85/1
v katastrálnom území Dolné Dubové z dôvodu: „Napadnutý vrtivkou orechovourozlámaný
víchricou.“
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom
správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne
na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do
elektronickej schránky obce Dolné Dubové