Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: ddadmin001

OPTIKA  ANPEK

OPTIKA  ANPEK Banská Bystrica dňa  27.01.2022 od 13:00hod do 13:45hod. v našom zariadení (doplniť miesto podľa určenia obecného úradu , napr. zasadačka, kulturny dom, knižnica….) ponúka možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov ,prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov ,za zvýhodnené ceny pre seniorov, spolu s  bezplatným meraním zrakovej ostrosti.

Ak nosíte okuliare ,prineste si ich pre porovnanie so sebou.

Straty – nálezy

Našiel sa zväzok kľúčov, majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Optika ZOOM

Dňa 04.02.2022 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.Môžete si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pri OÚ, v čase od 11:00 hod. do 12:00 hod.

Pošta Špačince

Pošta Špačince bude v pondelok 24.1.2022 otvorená len od 8:00 do 1.00 hod.

Novoročný príhovor

Predtým, než sa dostaneme k samotnému prianiu, dovoľte na úvod pár slov. Bilancujme spolu, čo sa nám v roku 2021 podarilo a čo od roku 2022 môžeme očakávať.

 

Čo sa nám podarilo:

Začiatkom roka sa Obec prihlásila k budove bufetu na miestnom ihrisku, ktorá nemala evidovaného vlastníka. Túto budovu dnes máme zapísanú na liste vlastníctva. Podobne sa nám podarilo získať aj parkovisko pri priehrade, ktoré bolo budované ešte v 70-tych rokoch – momentálne prebieha zápis do katastra.

Na obecnom cintoríne sme osadili solárne LED osvetlenie. Sú kompromisom medzi jednoduchým riešením a ekologickým – počas zamračených dní, resp. zimného obdobia svietia menej. Zrekonštruovali sme križovatku pri kostole, a odkúpili sme pozemok za „Starou školou“ – tú časť, na ktorej sú postavené sociálne zariadenia školy a priľahlý dvor.

Uzatvorili sme zmluvu o prenájme rozhlasových konzol, vďaka čomu sa už na jar bude rozhlas rekonštruovať a spolu s ním bude po obci naťahaný optický internet vzduchom.

Podarilo sa nám získať dotáciu na uskutočnenie ozdravných rezov na verejných priestranstvách. Súčasťou tohto projektu bol aj dendrologický posudok, čoho výsledkom boli odporúčania na ozdravné rezy a bohužiaľ aj výruby niektorých zdravie ohrozujúcich stromov.

 

Čo riešime:

Koncom roka sme uzatvorili zmluvu na informačný systém, ktorý bude po dokončení prístupný na obecnej stránke. Prostredníctvom neho bude možné zistiť, kadiaľ sú vedené inžinierske siete, presnejšie určiť, kde sú hranice pozemkov, či sprehľadnenie Územného plánu obce Dolné Dubové.

Podali sme žiadosť o dotáciu na dobudovanie kanalizácie v ulici pri čerpacej stanici (asi 350m). Rovnako sme podali žiadosť o dotáciu na komunálne vozidlo, na výsledky zatiaľ čakáme.

Začiatkom roka by sme mali získať dotáciu od PPA na rekonštrukciu strechy na budove Obecného úradu. Chystáme niekoľko projektov, či už na rekonštrukciu budovy Starej školy, alebo na nadstavbu ZŠ s MŠ a telocvične, Zberný dvor a podobne. Pretože bez projektov sa dotácie žiadať nedajú a momentálne máme iba pár, s ktorými čakáme na vyhlásené dotačné výzvy.

 

V roku 2022 budú komunálne voľby. Možno niekto z Vás zvažuje kandidatúru na starostu, či poslanca. Vy, budúci kandidáti, by ste sa mohli v priebehu roka prísť pozrieť na zasadnutia obecného zastupiteľstva, aby ste mali predstavu, čo je náplňou práce jednotlivých funkcií.

 

A teraz už dovoľte samotné prianie:

Prajem Vám, milí obyvatelia obce Dolné Dubové, nech je pre Vás rok 2022 lepší, ako ten minulý. Nech Vás všetko zlé obchádza, zostaňte zdraví a zostaňte šťastní. Prajem Vám dobrých susedov, milujúcich priateľov a rodinu, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť. Nech sa Vám všetko, čo ste si pre rok 2022 zaumienili či predsavzali splní.

 

Ešte raz všetko najlepšie,

 

Jozef Čapkovič,

starosta Dolné Dubové

Detská ambulancia Špačince

MUDr. Poláková Detská ambulancia Špačince neordinuje od 27.12. do 31.12.2021. Zatupuje MUDr. Bílik Dolná Krupá od 7:30 do 11:30 hod.

Obecný úrad počas sviatkov

Vážení spoluobčania,

z dôvodu čerpania dovoleniek bude Obecný úrad v Dolnom Dubovom od 23.12.2021 do 3.1.2022 pracovať v obmedzenom režime.

Ďakujeme za pochopenie,

S pozdravom

Ing. Jozef Čapkovič, starosta

 

Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2022-2024

Stiahnuť Programový rozpočet 2022  

Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2022 – 2024

                                                                                                                                        Údaje v EUR

Program Rozpočet

rok 2022

Rozpočet

rok 2023

Rozpočet

rok 2024

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku 330 000 333 000 335 900
Daňové príjmy – dane za špecifické služby 65 000 65 000 66 000
Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a majetku 37 000 38 000 38 000
Nedaňové príjmy – administratívne a iné poplat. 29 000 29 500 30 000
Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských vkladov 100 100 100
Tuzemské granty a transfery 85 000 85 400 88 000
Bežné príjmy 546 100 551 000 558 000
Finančné príjmy      
Kapitálové príjmy       
Príjmy celkom 546 100 551 000 558 000
01 – Plánovanie, manažment, kontrola 8 000 8 500 8 700
02 – Propagácia a marketing 300 300 300
03 –  Interné služby 7 000 8 000 8 000
04 –  Služby občanom 7 100 7 400 7 500
05 – Bezpečnosť,  právo,  poriadok 4 000 4 000 4 000
06 – Odpadové hospodárstvo 45 000 46 000 47 000
07 – Komunikácia a verejné priestranstvá 25 000 26 000 27 000
08 – Vzdelávanie 2 000 2 000 2 000
09 – Šport 7 500 8 000 8 000
10 – Kultúra 26 700 12 000 13 000
11 – Prostredie a život 17 700 18 000 18 500
12 – Sociálne služby 2 800 3 000 3 000
13 – Administratíva – bežná prevádzka 137 000 138 000 139 000
Bežné výdavky 290 100 281 200 286 000
Finančné operácie 23 000 23 000 23 000
Kapitálové výdavky 33 000 45 800 47 000
Výdavky na školstvo 200 000 201 000 202 000
Výdavky celkom 546 100 551 000 558 000
Rozdiel príjmov a výdavkov 0 0 0

 

Schválený dňa 16.12.2021 uzn. č.  94/2021

V Dolnom Dubovom, dňa   17.12.2021

Ing. Jozef Čapkovič, starosta obce                                                                                                                                                                                   

VZN 06/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods.3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, vydáva toto:

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E
č. 6/2021

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska
na území obce Dolné Dubové

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové dňa 17.12.2021
VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022

Čítať viac