Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: ddadmin001

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 21.01.2021 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-3/2021 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks
orecha kráľovského a 1 ks smreka rastúceho na pozemku registra „C“ parc.
č. 2393/1v k. ú Dolné Dubové z dôvodu vohrozenia priľahlej
nehnuteľnosti.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný
úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej
schránky obce Dolné Dubové.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní – Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvom životného prostredia SR nám bolo zaslané Rozhodnutie č. 3892/2021-1.7/zg-R z 13.1.2021 pre zmenu navrhovanej činnosti Zmena využitia objektu 760-II.3,45:V1 – skladovacie priestory pre kovový povrchovo kontaminovaný materiál v rámci projektu: Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu 760-II.3,4,5:V1.

čítať viac

Odstávka elektriny

Západoslovenská distribučná oznamuje, že 10.2.2021 v čase od 8:00 – 11:00 budú bez dodávky elektriny domácnosti  na ulici „hlavná“  od č.d. 16 a 137 smerom na Kátlovce, „potočná“ a „kostolná“.

celá správa

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 14.01.2021 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-1/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks
orecha kráľovského a 1 ks gaštana jedlého rastúceho na pozemku registra
„C“ parc. č. 26 v k. ú Dolné Dubové z dôvodu výstavby rodinného domu v
mieste rastu drevín.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný
úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej
schránky obce Dolné Dubové.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Navrhovateľ Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa 11. 1 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie…

čítať viac

informácie pre verejnosť

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

informácie na enviroportal.sk

Aplikácia FCC „Vylož smeti“

Vylož smeti

Aplikácia od nás pre vás, myslí na vaše smeti za vás!

Aj vy ste si značili termíny odvozu odpadu do kalendára? Už nemusíte. Šikovná aplikácia Vylož smeti vám vždy včas pripomenie, kedy sa u vás zastavíme.

  • Aplikácia je určená pre obyvateľov rodinných domov v obciach, v ktorých odvoz odpadu realizuje spoločnosť FCC
  • Je jednoduchá, prehľadná a praktická
  • Ponúka prehľadný kalendár s najbližšími termínmi vývozu odpadu na vašej adrese aj možnosť nastaviť si pripomienky na ich odvoz
  • Stačí zadať svoju adresu a vybrať druh odpadu (komunálny odpad, plasty, papier, biologický odpad)
  • Pripomienky si môžete nastaviť pre vybrané komodity alebo pre všetky druhy vašich odpadov
  • Nastavte si pripomienku v takom časovom predstihu, aký je pre vás najvhodnejší a už nikdy na svoje smeti nezabudnete

Viac tu…

Google Play

App Store

Novoročný príhovor

Vážení spoluobčania, dovoľte aby som sa úvodom tohto príhovoru poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj našej obce. Vďaka patrí všetkým, ktorí pomáhajú pri organizovaní spoločenských akcií, ktorí sa starajú o dôstojný priebeh sviatkov a pohrebov, ktorí udržujú v našej obci a jej širokom okolí čistotu, ktorí pomáhajú ako sa dá – bez Vás by táto obec nebola čím je. Rovnako je vhodné poďakovať sa aj Vám všetkým, ktorí máte pekné vzťahy so susedmi, ktorí vediete deti alebo vnúčatá k udržiavaniu čistoty, ktorí si vzorne plníte svoje povinnosti voči obci.

Aby som len neďakoval, dovoľte mi pochváliť sa tým, čo sa v roku 2020 podarilo obci Dolné Dubové:

Začiatkom roka sme svojpomocne sprístupnili chodník okrajom lesa od domu č. 95 až po priehradu (chodník končí pri moste pod priehradou). Prekopali sme väčšinu zasypaných rigolov na hlavnej ulici – jesenné počasie nám nedovolilo tento rok hlavnú ulicu dokončiť. Vďaka dotácii Trnavského samosprávneho kraja, ktorá bola použitá na nákup materiálu a s pomocou dobrovoľníkov z radov futbalistov, hasičov a starých pánov sa zrekonštruovali sociálne zariadenia na ihrisku, osadené boli aj tri stĺpy na osvetlenie južnej strany hracej plochy.

Vďaka dotácii z Environmentálneho fondu sa vybudovalo ďalších približne 450m kanalizácie v ulici medzi bytovkami č. 216 a 56, a v ulici od cintorína až po bod napojenia na hlavnej ulici – rovnako aj od domu č. 114 po 120.

Vďaka dotácii Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky sa nám podstatne znížili náklady na financovanie Územného plánu obce Dolné Dubové, ktorý sme tento rok schválili. Zverejnený je na stránke obce dolnedubove.sk.

Vďaka dotáciám z Centrálneho krízového fondu zriadeného TTSK sa nám podarilo zabezpečiť dezinfekčné a hygienické potreby; rovnako ako vybavenie pre Dobrovoľný hasičský zbor v Dolnom Dubovom.

Vďaka dotácii z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na podporu udržania pracovného miesta ohrozeného krízou sme toto miesto udržali aj pre ďalšie roky.

Vďaka dotácii od spoločnosti Javys a.s. sme vybavili kultúrny dom novými stolmi a stoličkami.

Vďaka návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej republiky sa aspoň čiastočne zmiernil dopad koronakrízy na rozpočet obce (možno sa z vyššie uvedeného zdá, že financií máme vďaka dotáciám viac než dosť – avšak takmer každá je viazaná participáciou obce, takže hoci obec dostane napríklad 10tis. €, približne 1tis. € musí byť spoluúčasť).

Tento rok, vďaka vyššie menovaným podporám, priniesol do obce približne 300tis. €.

Vážení spoluobčania, v novom roku 2021 Vám prajem len to najlepšie z možného, prežite ho pri dobrom zdraví, s úsmevom na perách, nech Vám je sused priateľom a Váš blízky skutočne nablízku.

Rovnako prajem obci a jej dobrodincom, nech fungujeme aj naďalej v družnom duchu, aby sa nám darilo túto našu dedinku zveľaďovať a udržať v priaznivej kondícii aj naďalej.