Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: ddadmin001

ZVEREJNENIE VEREJNEJ VYHLÁŠKY – ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA NA ZMENU DOKONČENEJ STAVBY „OPTIMALIZÁCIA SPRACOVATEĽSKÝCH KAPACÍT JZ TSÚ RAO – VT LISOVANIE“ OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/e7ff854c-dc64-4925-912a-b03b89596dea

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3890-2022/

 

Stiahnuť Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby

MUDr. Čermáková

MUDr. Čermáková –  Dechtice nebude ordinovať 30.11.2022. Zastupuje MUDr. Virth –  areál EBO Jaslovské Bohunice.

P O Z V Á N K A na ustanovujúce zasadnutie

P O Z V Á N K A

 

na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové, ktoré sa uskutoční  v pondelok 28.11.2022 o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ

    Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OZ (predseda miestnej volebnej komisie)
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu – príhovor
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8. Voľba návrhovej komisie, ďalších komisií, voľba ich predsedov a členov
 9. Určenie platu starostu obce
 10. Zástupca starostu
 11. Voľba zástupcu sobášiaceho, voľba člena rady školy, poverenie člena OZ na zvolávanie zasadnutí
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

Ing. Jozef  Čapkovič

starosta obce

NÁVRH DODATKU č.2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2021 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov vydáva tento

DODATOK č.2

 k všeobecne záväznému nariadeniu

č. 5/2021

 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

Čítať viac

MUDr. Čermáková

MUDr. Čermáková – Dechtice nebude ordinovať v piatok 18. a  v pondelok 21. novembra 2022. Zastupuje MUDr. Košťálová – Šúrovce -telefón 5595244.

Pošta Špačince

Pošta Špačince bude v piatok 18.11.2022 otvorená len doobeda od 8:00 do 10:00 hod.

Referendum 2023

ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia.

Žiadosť o voľbu poštou môže volič podávať  elektronickou poštou
na adresu:

obec@dolnedubove.sk

 

Dolné Dubové, 11. 11. 2022

 

 

Bližšie informácie sa dozviete na odkaze: https://www.minv.sk/?r23-info1