Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: ddadmin001

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027“

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027

Obec Dolné Dubové – Obecný úrad oznamuje verejnosti, že

                                                                                                       od 28.11.2023 do 12.12.2023

je možné v súlade s §6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s oznámením o strategickom dokumente:

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského krajana roky 2021 – 2027“,

ktoré predložilo Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zastúpení vedúcim odboru Ing. Rudolfom Kormúthom, dňa 15.11.2023.

Do posudzovaného dokumentu možno nahliadnuť v uvedenom termíne na Obecnom úrade v Dolnom DubovomInformácia je taktiež zverejnená v elektronickej podobe na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli a  stránke enviroportal

Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Zubná ambulancia Špačince

Zubná ambulancia Špačince sa presťahovala do Trnavy Rázusova 6. Objednať sa môžete na tel. čísle 0903 297 242.

Demontáž kontaminovanej časti     betónu  z  miestnosti  R  003/1,2  a R048/1,2

Zverejnenie    verejnej  vyhlášky  vo  veci    aktualizácie  v  konaní  (UJD  SR 3325-2023) v rámci žiadosti o vydanie    povolenia na odstránenie časti stavby SO 800:V1 jadrového zariadenia JE    V1  v  rozsahu projektu DZM č. 5419/2023 „Demontáž kontaminovanej časti    betónu  z  miestnosti  R  003/1,2  a R048/1,2“ –  upovedomenie o návrhu    rozhodnutia a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia podľa § 33    ods. 2 správneho poriadku.    Bližšie informácie viď. priložený link:    https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3325-2023/

    https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/0aa7acfe-5fd1-412b-86bb-6453610c2a45

MUDr. Čermáková

MUDr. Čermáková – Dechtice, nebude ordinovať 2. a 3. 11. 2023. Zatupuje MUDr. Greková – Jaslovské Bohunice.