Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Výrub dreviny

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 30.8. 2019 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-59/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1
ks smreka rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 2008/2 v k. ú Dolné
Dubové z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Výrub dreviny

Obec Dolné Dubové   ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje

 

že dňa 28.8.2019 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-57/2019 o vydanie súhlasu na výrub 3
ks borovice čiernej rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č.240 v k.
ú. Boleráz z dôvodu výstavby kanalizačnej prípojky v mieste rastu
drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Optimalizácia JAVYS

Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice.

Obec Dolné Dubové v súlade s § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 13.08.2019 bola obci Dolné Dubové, ako dotknutej obci, doručená správa o hodnotení činnosti. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie bude k dispozícii na úradnej tabuli a webovom sídle počas 30 dní; podrobná správa o hodnotení činnosti je prístupná k nahliadnutiu na OcÚ Dolné Dubové počas úradných hodín. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko v lehote najneskôr do 30 dní od zverejnenia záverečného zhrnutia príslušnému orgánu na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava.

Odkaz na zverejnené Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie:

https://dolnedubove.sk/?mdocs-file=660

Prebytky občanov

Vážení občania!

Na internete na stránke www.slovenskyvyrobca.sk je pre občanov zdarma kategória „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“, kde je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou ju môžete ponúknuť na predaj.

S registráciou Vám radi pomôžeme na obecnom úrade.

MUDr. Ušáková – Špačince

MUDr. Ušáková – Špačince čerpá od 22.7.2019 do 2.8.2019 –  vrátane dovolenku. Súrne stavy ošetrí MUDr. Ondrišová – Jaslovské Bohunice – atomka.

Javys

 2. etapa vyraďovania JE V1 – zmena plánovanej finálnej podoby objektovej sústavy JE V1 v rámci realizácie projektu D4.7,

Obec Dolné Dubové v súlade s § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 19.07.2019 bolo obci Dolné Dubové , ako dotknutej obci, doručené Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti:

 

2. etapa vyraďovania JE V1 – zmena plánovanej finálnej podoby objektovej sústavy JE V1 v rámci realizácie projektu D4.7, navrhovateľa JAVYS, a.s., Tomášikova 22, 82102 Bratislava.

Verejnosť môže do „Rozhodnutia“ nahliadnuť na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín. Rozhodnutie  bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 15 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Verejnosť môže podať rozklad proti tomuto rozhodnutiu do 15  dní od zverejnenia uvedených informácií na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava.

VZN 03/2020 odpadové vody

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové na základe ustanovenia §4 ods. 3 písm. g) a §6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov; zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v vydáva toto…

Čítať viac

Návrh VZN 03/2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové na základe ustanovenia §4 ods. 3 písm. g) a §6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov; zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v vvdáva toto…

Čítať viac

Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2020 – 2022

Údaje v EUR

Program Rok

2020

Rok

2021

Rok

2022

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku  329 200 330 000 331 000
Daňové príjmy – dane za špecifické služby 59 647 60 000 62 000
Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a majetku 37 800 38 000 39 000
Nedaňové príjmy – administratívne a iné poplat. 23 900 24 000 24 000
Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských vkladov 300 300 300
Tuzemské granty a transfery 84 969 88 000 90 000
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ 22 700 23 000 23 000
Bežné príjmy 558 516 563 300 569 300
Finančné príjmy 0 0 0
Kapitálové príjmy  0 0 0
Príjmy celkom 558 516 563 300 569 300
01 – Plánovanie, manažment, kontrola 8 700 8 700 8 700
02 – Propagácia a marketing 300 300 300
03 –  Interné služby 12 000 12 000 12 000
04 –  Služby občanom 6 599 7 000 9 000
05 – Bezpečnosť,  právo,  poriadok 4 000 4 000 4 000
06 – Odpadové hospodárstvo 39 500 40 000 40 000
07 – Komunikácia a verejné priestranstvá 22 450 23 000 23 000
08 – Vzdelávanie 1 200 2 000 2 000
09 – Šport 5 750 6 000 6 000
10 – Kultúra 12 350 14 000 14 000
11 – Prostredie a život 17 700 18 000 18 000
12 – Sociálne služby 1 200 1 200 1 200
13 – Administratíva – bežná prevádzka 116 685 118 300 118 300
Bežné výdavky 248 434 254 500 256 500
Finančné operácie 23 000 23 000 23 000
Kapitálové výdavky 75 082 72 800 75 800
Výdavky na školstvo 212 000 213 000 214 000
Výdavky celkom 558 516 563 300 569 300
Rozdiel príjmov a výdavkov 0 0 0

 

     V Dolnom Dubovom, dňa   16.12.2019

                                                                                                     Ing. Jozef Čapkovič, starosta obce

VZN 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 517/2005 Z.z. a zákona 538/2007 Z.z. vydáva pre územie obce Dolné Dubové toto…

Čítať viac