Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Dodatok č.1 k VZN 05/2021 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

stiahnuť dokument

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov vydáva tento

DODATOK č.1

 k všeobecne záväznému nariadeniu

č. 5/2021

 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov

na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové              dňa   11.3.2022

VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa    1.4.2022

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo dňa 10.3.2022 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2020 ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové.

 

Týmto dodatkom sa mení Čl. 4 ods. (2) písm. a) a písm. b):

 Čl. 4

Výška príspevku v školskej jedálni

 (2) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

a) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, zníženú o Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle zákona 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Náklady na nákup potravín v [€/deň]
Dieťa MŠ 1,54
Žiak ZŠ obed desiata
1,21 0,49

b) Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín vo výške 1,54 € za 1 obed.

V Dolnom Dubovom, dňa:  10.3.2022

Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce