Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Informácia pre verejnosť

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

a) Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, oznamuje verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti Zmena využitia objektu 760-II.3,4,5:V1 – skladovacie priestory pre kovový povrchovo kontaminovaný materiál v rámci projektu „Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu 760-II.3,4,5:V1“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona.

Príslušný orgán  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

Názov navrhovanej činnosti  Zmena využitia objektu 760-II.3,4,5:V1 – skladovacie priestory pre kovový povrchovo kontaminovaný materiál v rámci projektu „Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu 760-II.3,4,5:V1“
Miesto realizácie Jaslovské Bohunice,
Predmet činnosti  V súčasnosti navrhovaná rekonštrukcia objektu navrhuje doplnenie:

  • – tieniacej steny vonkajšieho plášťa objektu, 
  • – vzduchotechnického systému s vyústením do samostatného komína,
  • – radiačnej a dozimetrickej kontroly,
  • – hygienickej slučky vo forme kontajnera
  • – rozšírenie rozlohy skladovacej plochy.
Navrhovateľ Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava

b) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom 17. 08. 2020 sa začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie doručením oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľa Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava.

c) Informácie o  zmene navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.

d) Druh požadovaného povolenia potrebného pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti: 

– stavebné povolenie v zmysle § 85 zákona č. 50/1976 Z. z. – zmena v užívaní stavby

– súhlas na realizáciu zmien – zmena na jadrovom zaraidení V1 v zmysle § 2, písm. w) zákona č. 541/2004 Z. z. 

e) Neuvádzame

f) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke  www.enviroportal.sk.

Podľa § 65g ods. 3 zákona dotknutá obec do desiatich pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. 

g) Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 29 ods. 8) zákona na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Povoľujúci orgán 1. Úrad jadrového dozoru SR, Bajkalská 27,820  07 BA

2. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 166/52, 821 02 BA

h) Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie oznamuje, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.

Rozklad proti rozhodnutiu, ktoré bude výsledkom zisťovacieho konania, je možné podať na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia príslušným orgánom podľa § 29 ods. 15 tohto zákona  v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: www.enviroportal.sk.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

i) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: www.enviroportal.sk.

Podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov.

Podľa § 38 ods. 4 zákona má príslušný orgán v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní. V záväznom stanovisku príslušný orgán uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami. Ak ide o povoľovacie konanie podľa osobitného predpisu, vydá príslušný orgán záväzné stanovisko osobitne vo vzťahu k územnému konaniu o umiestnenie stavby, k územnému konaniu o využití územia, k stavebnému konaniu a ku kolaudačnému konaniu.

Celý dokument týkajúci sa zmeny využitia objektu 760-II.3,4,5:V1