Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Návrh VZN 04/2020 Územný plán obce Dolné Dubové

Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Dubové v zmysle § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a na základe samosprávnej spôsobilosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto:

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 č. 4/2020

 Územný plán obce Dolné Dubové

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové       dňa 07.10.2020

 

Čl. 1

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Dolné Dubové, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Dolné Dubové uzn. č. **/2020 dňa **.10.2020. Priestorové vymedzenie riešeného územia územného plánu je vymedzené katastrálnou hranicou obce Dolné Dubové.

 

Čl. 2

Záväzná časť Územného plánu obce Dolné Dubové, ktorá určuje zásady a regulatívy územného rozvoja a opatrenia a podmienky na využitie územia, tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia. Záväzná časť Územného plánu obce Dolné Dubové pozostáva:

  1. Príloha č. 1 – Záväzná časť Územného plánu obce Dolné Dubové – textová časť – zobraziť
  2. Príloha č. 2 – Výkres č. 08 – Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb – zobraziť

 

Čl. 3

 Dokumentácia schváleného Územného plánu obce Dolné Dubové je uložená a možno do nej nahliadnuť na:

  • Obecnom úrade v Dolnom Dubovom
  • Okresnom úrade v Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania
  • Stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Trnave).

 

Čl. 4

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť **.11.2020.

 

Ing. Jozef Čapkovič

Starosta obce

 

Návrh VZN bol zverejnený v úradnej tabuli obce Dolné Dubové a na webovej stránke obce Dolné Dubové od 07.10.2020   do   **.10.2020.

VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvo obce Dolné Dubové dňa **.10.2020, uznesením č. **/2020.

Schválené VZN bolo zverejnené v úradnej tabuli obce Dolné Dubové a na webovej stránke obce Dolné Dubové  od **10. 2020   do   **.11.2020.