Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Návrh VZN 2/2020 Školské poplatky

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 

č. 2/2020

 

ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov 

na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

 

 

návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa   15.11.2019

VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa   01.01.2020

 

Čl. 1

Predmet úpravy

 

Týmto VZN sa určuje výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov/nákladov:

–       za pobyt dieťaťa v materskej škole,

–       na činnosť školského klubu detí,

–       za odobraté jedlo a príspevku na režijné náklady v zariadení školskej jedálne.

 

Čl. 2

Výška príspevku v materskej škole

(1)  Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu   výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou:

 1. a) 20€ na mesiac za dieťa do 3 rokov,
 2. b) 15€ na mesiacza dieťa nad 3 roky.

 

(2)  Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

 1. a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a spĺňa podmienky na štátnu dotáciu,
 2. b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi Základnej školy s materskou školou doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 3. c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

(3)  Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa:

 1. a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 2. b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin; ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom; alebo inými závažnými dôvodmi; pričom v tomto prípade uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

(4)  Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne Základnej školy s materskou školou.

 

Čl. 3

Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v Školskom klube detí

(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške: 7€ na jedno dieťa.

(2)    Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca  v hotovosti do pokladne Základnej  školy s materskou školou.

 

Čl. 4

Výška príspevku v školskej jedálni

 (1)    Príspevok na režijné náklady

Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka; zamestnanci školy a školských zariadení; a iné fyzické osoby, ktorým poskytuje školská jedáleň stravovanie na základe súhlasu zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, prispievajú na úhradu režijných nákladov na stravovanie alebo diétne stravovanie v školskej jedálni vo výške:

6€ mesačne za dieťa

12€ mesačne za zamestnanca a iné fyzické osoby

 

(2)    Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

 1. a)Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:

 

  Náklady na nákup potravín v [€/deň] Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

(v zmysle zákona 544/2010 Z.z.)

v [€/deň]

Platba zákonného zástupcu v [€/deň]

Dieťa MŠ 1,45 0 1,45
Dieťa MŠ, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a spĺňa podmienky na štátnu dotáciu 1,45 1,20 0,25
Žiak ZŠ obed desiata 1,20 obed obed+desiata
1,15 0,49 0 0,44

 

 

 1. b)Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín vo výške  1,45 € za 1 obed.

 

 1. c)V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 3 písm. a) dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy  alebo základnú školu.

 

 1. d)Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom v zmysle uvedeného zákona sa poskytuje na dieťa vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej alebo vyučovania v základnej škole a súčasne odobralo stravu.

 

 1. e)Ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie (na základe potvrdenia vystaveného lekárom-špecialistom, ako napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.), poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, výlučne bezhotovostnou platbou.

 

 1. f)Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré sa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu alebo vyučovania a nebolo odhlásené zo stravovania deň vopred, uhrádza stravu vo výške nákladov na nákup potravín v kategórii 2. finančného pásma v sume 1,45 €/deňza dieťa navštevujúce MŠ; 1,15€/deň za dieťa navštevujúce ZŠ prihlásené na odber obeda; a 1,64€/deň za dieťa navštevujúce ZŠ prihlásené na odber obeda a desiatej.

Dotácia sa na tento účel neposkytuje, je poskytnutá výlučne v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov, kde podmienkou je účasť na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní na základnej škole a odobratie stravy zároveň.

 

 1. g)Podmienky úhrady: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca poštovou poukážkou alebo prevodom na účet ZŠ s MŠ Dolné Dubové, číslo účtu SK78 5600 0000 0011 1598 3005

 

 

Čl. 5

Spoločné ustanovenia

(1)   Obec ako zriaďovateľ školy a školských zariadení môže rozhodnúť v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o znížení alebo odpustení príspevku podľa Čl. 3,4 tohto VZN, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu v súlade so zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

(2)   Žiadosti spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi.

Čl. 6

Zrušovacie ustanovenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 4/2008, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dolné Dubové.

 

Čl. 7

Účinnosť

(1)    Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Dubové   dňa _____2019 uznesením OZ č.__/2019

(2)    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020.

 

V Dolnom Dubovom, dňa 15.11.2019

 

 

                                                                                           Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce