Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Návrh VZN č. 3/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

stiahnuť návrh VZN

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6, § 11 ods. 4 písm. g) a § 4 ods. 5 písm. a) bod 5. zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 č. 3/2022

 o činnostiach, ktorých vykonávanie

je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolné Dubové                   dňa    __.__.2022

VZN nadobúda účinnosť                                                                  dňa    __.__.2022

 

Čl. 1

Zákaz výkonu určitých činností na území obce

 • Na území obce sa na verejnosti prístupných miestach zakazuje:
 1. požívanie alkoholických nápojov na športoviskách, na detskom ihrisku, na cintoríne, v okolí kostola, obecného úradu a školy, na autobusových zastávkach a priestore okolo nich, a verejných priestranstvách pred obchodnými prevádzkami a službami, pokiaľ na to neboli vytvorené stolovacie a hygienické podmienky,
 2. fajčiť na detskom ihrisku, športoviskách, na cintoríne, v kostole a jeho okolí, v areáli školy a ďalších miestach podľa § 7 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 3. odkladať a odhadzovať odpadky mimo vyhradeného miesta, vyberať odpadky zo smetných nádob, znečisťovať verejné priestranstvá alebo priestory verejne prístupných budov, zriaďovať skládky, znečisťovať územie obce komunálnymi odpadmi, drobnými odpadkami a inými látkami, zriaďovať skládky stavebného odpadu, vypúšťať splašky na verejné priestranstvo alebo do potokov,
 4. znečisťovať verejné priestranstvá, verejne prístupné objekty a zariadenia umiestnené na nich (napr. autobusové zastávky, dopravné zariadenia, stĺpy verejného osvetlenia, lavičky, pamätníky, pamätné tabule, vývesné tabule a pod.) svojvoľným vylepovaním plagátov, reklamnými oznamami, sprejovaním, nápismi a kresbami, či inak poškodzovať,
 5. svojvoľne vysádzať stromy, kry a rastliny na verejných plochách a vykonávať úpravy bez predchádzajúceho schválenia obcou,
 6. vyhadzovať do potokov a rigolov odpad, trávu, lístie a iné nečistoty,
 7. umožniť prenikanie zvierat na verejné priestranstvá, vypúšťať a ponechať zvieratá bez dozoru a kontroly, vstupovať so zvieratami do verejne prístupných budov, na cintorín, do kostola, školy, na detské ihrisko a športoviská,
 8. páliť popadané lístie, zvyšky rastlín a suchú trávu,
 9. neoprávnene zaberať verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo verejnoprospešné zariadenie,
 10. parkovať motorové vozidlá na plochách vyhradených pre zberné nádoby, na trávnatých plochách, ktoré sú vo vlastníctve obce,
 11. jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni,
 12. poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, zakrývať, pozmeňovať alebo premiestňovať dopravné značky, verejnoprospešné zariadenia, orientačné a informačné zariadenia,
 13. nad mieru primeranú pomerom obťažovať obyvateľov obce hlukom, prachom, dymom a iným obdobným spôsobom.

 

Čl. 2

Obmedzenie výkonu určitých činností na území obce

 • Na území obce v záujme zamedzenia narušenia pokojného života občanov, predchádzania sťažnosti a sporov a zachovania hodnoty času odpočinku sa stanovujú pravidlá pre stavebnú činnosť, údržbu zelene a manipuláciu s drevom.
 • Stavebná činnosť sa na území obce povoľuje nasledovne:
 1. v pracovných dňoch a v sobotu v čase od 7:30 hod. do 19:30 hod.,
 2. obmedzenie podľa písm. a) sa nevzťahuje na prípady súvisiace s odstraňovaním havarijného stavu v dôsledku živelnej pohromy.
 • Údržba zelene drobnými motorovými mechanizmami sa na území obce povoľuje nasledovne:
 1. v pracovných dňoch a v sobotu v čase od 7:30 hod. do 19:30 hod.,
 • Manipulácia s drevom, rezivom, drevnou hmotou, prostredníctvom cirkulárok, fréz, motorových píl, hobľovačiek a iných mechanizmov určených na spracovanie drevnej hmoty sa na území obce povoľuje nasledovne:
 1. v pracovných dňoch a v sobotu v čase od 7:30 hod. do 19:30 hod.,
 2. obmedzenie podľa písm. a) sa nevzťahuje na prípady súvisiace s odstraňovaním havarijného stavu v dôsledku živelnej pohromy.
 • Na území obce sa zakazujú činnosti podľa bodu 2. až 4. tohto článku v nedeľu a vo sviatky: 1. januára, 6. januára, vo Veľký piatok, vo Veľkonočnú nedeľu, vo Veľkonočný pondelok, 15. septembra, 1. novembra, 24. decembra, 25. decembra a 26. decembra.
 • Počas konania cirkevných obradov sú zakázané nasledujúce činnosti v okruhu 100 m od kostola a cintorína: kosenie, pílenie, akékoľvek stavebné činnosti, oslavy a akcie pri ktorých je hluk, reprodukcia hudby a hovoreného slova, ktorá by rušila dôstojný priebeh cirkevného obradu.

 

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

 • Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Dolnom Dubovom uznesením č.    /2022 zo dňa     .    .2022.
 • Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť .   .2022

 

Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce