Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Záverečný účet a Hodnotiaca správa 2021

Stiahnuť Záverečný účet 2021

Stiahnuť Hodnotiacu správu 2021

Záverečný účet obce Dolné Dubové za rok 2021

Podľa príslušných ustanovení  zák. NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do Záverečného účtu obce. Podkladom na vypracovanie  záverečného účtu je účtovná závierka obce.

Podľa ustanovenie § 4 zákona o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy  obec schvaľuje, sleduje a vyhodnocuje rozpočet ako jeden celok, vrátane rozpočtu rozpočtovej organizácie zriadenej obcou t.j. ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou.

Záverečný účet podľa §16 osd. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje :

 1. Rozpočet obce na r. 2021
 2. Údaje o plnení rozpočtu obce (príloha č. 1)
 3. Výsledok  hospodárenia za r. 2021
 4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
 5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
 7. Hodnotiaca správa (príloha č. 2)
 8. Návrh uznesenia

Výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu (t.j. výsledok bežného rozpočtu), príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu (výsledok kapitálového rozpočtu). Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú VH (prebytok alebo schodok) rozpočtu obce.

 

 1. ROZPOČET OBCE NA R. 2021:

 Finančné hospodárenie obce Dolné Dubové sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 78/2020 zo dňa 10.12.2020.

Rozpočet bol zmenený nasledovne:

Rozpočtové opatrenie  č. 1/2021   zo  16.09.2021, uznesenie č.   61/21

Rozpočtové opatrenie  č. 2/2021   zo  16.12.2021, uznesenie č. 103/21.

Rozpočet obce bol nasledovný:

                                                                                    v    €

Ukazovateľ Schválený rozpočet Rozpočet po zmene k 31.12.2021
Bežný rozpočet    
Bežné príjmy 526 792,00 635 963,66
Príjmy školstvo  0,00 20 200,00
Bežné výdavky 274 735,00 303 404,01
Výdavky na školstvo 200 000,00 232 068,60
 

Kapitálový rozpočet

   
Kapitálové  príjmy 0,00 0,00
Kapitálové výdavky 29 057,00 341 980,05
Finančné operácie    
Príjmové  finančné operácie 0,00 244 690,00
Výdavkové finančné operácie 23 000,00 23 401,00
Príjmy spolu 526 792,00 900 853,66
Výdavky spolu 526 792,00 900 853,66

 

 1. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

 Plnenie príjmov a výdavkov je podrobne rozpísané podľa platnej rozpočtovej klasifikácie –  príloha č.1   / plnenie príjmov a výdavkov/

  

 1. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA R. 2021
Ukazovateľ rozpočet po zmene k 31.12.2021       skutočnosť                    k    31.12.2021
Bežný rozpočet    
Bežné príjmy 635 963,66 635 963,71
BP školstvo 20 200,00 20 127,97
Bežné výdavky 303 404,01 302 165,71
Výdavky na školstvo 232 068,60 231 996,57
Hospodárenie obce – prebytok rozpočtu +120 691,05 + 121 929,40
Kapitálový rozpočet    
Kapitálové  príjmy 0,00 0,00
Kapitálové výdavky 341 980,05 267 250,80
Hospodárenie obce – schodok rozpočtu -341 980,05

 

-267 250,80

 

Príjmy bežné a kapitálové spolu 656 163,66 656 091,68
Výdavky bež. a kap. spolu 877 452,66 801 413,08
PRÍJMY – VÝDAVKY -221 289,00 -145 321,40
Finančné operácie    
Finančné príjmy 244 690,00 244 690,00
Finančné výdavky 23 401,00 23 399,87
Finančné P -V +221 289,00 +221 290,13   
Celk. výsledok hospodárenia +0,00    +75 968,73

 Hospodárenie za r. 2021

 Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet vo výške + 121 929,40 €,  schodkový kapitálový rozpočet vo výške – 267 250,80 €, príjmy z finančných operácií činili 244 690,00 €, výdavky z finančných operácií činili 23 399,87 € .

Výsledok hospodárenia v sume  + 75 968,73 €  zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona,   sa z tohto  prebytku  vylučujú :

a) nevyčerpané finančné prostriedky – stravné v sume 2 251,40 EUR

b) nevyčerpané vzdelávacie poukazy v sume 2 051,16 €

c) nevyčerpané finančné prostriedky JAVYS v sume 10 000,00 €

d) mylná platba  v sume 13 134,10 €

e) neprevedený Fond opráv za r. 2021 v sume  10 394,47 €

 Spolu  vylúčenie v čiastke  37 831,13 EUR         

 

Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v súlade  s § 16 ods. 6  ZRPÚS  OZ Dolné Dubové za rok 2021 rozhoduje o  prebytku v  čiastke   38 137,60 EUR.

     

 1. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO, SOCIÁLNEHO FONDU  A FONDU OPRÁV 

Rezervný fond sa tvorí z výsledku hospodárenia za predchádzajúci hospodársky rok.

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

 

Sociálny fond                                                           Suma v €

Počiatočný stav k  1. 1. 2021 598,37
Tvorba fondu 884,36
Čerpanie fondu 593,40
Konečný stav k 31. 12. 2021 889,33

Sociálny fond sa tvoril vo výške 1,05% z vyplatených   miezd  zamestnancov.

Sociálny fond je vedený na analytickom účte 221 012.

Fond opráv k náj. bytom  9/1 Suma v €
Počiatočný stav k  1. 1. 2021 21011,89
Tvorba fondu 0,00
Čerpanie fondu 0,00
Konečný stav k 31. 12. 2021 21 011,89
 Fond opráv k náj. bytom 9/2  

Suma v €

Počiatočný stav k 1.1.2021 35 525,25
Tvorba fondu 0,00
Čerpanie fondu 0,00
Konečný stav k 31.12.2021 35 525,25

 

Fond opráv k náj. bytom 9/3 Suma v €
Počiatočný stav  k 1.1.2021 16 120,37
Tvorba fondu 0,00
Čerpanie fondu 0,00
Konečný stav  k 31.12.2021 16 120,37

 

 1. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31. 12. 2021 v €
  Označenie                         v  €
 

 

AKTÍVA 2  500 803
  Neobežný majetok

 

1 956 460
1. Dlhodobý nehmotný majetok 10 869
A. Softvér 0
B. Ostatný DHNM 10 869
2. Dlhodobý hmotný majetok 1 811 636
A. Budovy a stavby 1 426 001
B. Stroje, prístroje a zariadenia 5 454
 C. Dopravné prostriedky 0
 D. Pozemky 262 882
 E. Drob. dlhodob. majetok 0
 F. Obstaranie dlhodobého hmot. majetku

PD Zber. dvor, skládka KO, PD COK kostol , chodníky

117 299
3. Dlhodobý finančný majetok – finančné investície 133 955
A. Podiely v spoločnosti TAVOS 133 955
                          Obežný majetok 544 343
4. Finančný majetok 497 030
A. Zostatok na bankových účtoch 495 857
B. Pokladničná hotovosť 1 173
5. Pohľadávky 4 184
A. Pohľadávka voči zamestnancom( 31.12.2005) 3 245
B. Ostatné pohľadávky 0
C. Spojovací účet pri združení- spoločný stavebný úrad 939
D. Zúčt. s orgánmi soc.Po a ZdPo 0
E. Ostatné 0
6. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 43 129 
7. Majetok v evidencii       51583,- €  
  –      Ocú, svadobka, DHZ, Knižnica, DS, TJ, ZŠ s MŠ  
 

 

 PASÍVA  2  500 803
1. Vlastné imanie 1 478 361
2. Záväzky 606 674
2.1 Záväzky – rezerva na audit 1 800
2.2 Dlhodobé záväzky 534 580
A. Dlhodobé záväzky – úver 533 098
B. Dlhodobé záväzky – SF a iné 1 482
2.3 Krátkodobé záväzky 50 680
A. Záväzky z obchodného styku: FCC, Telekom… 2 022
B. Zamestnanci 6 179
C. Zúčtovanie  soc. a zdrav. poist. 4 471
D. Ostatné priame dane 1 155
E. Zábezpeka od nájomníkov 9 b.j. a ost. 36  853
2.4 Návratná finančná výpomoc 15 311
2.5 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 4 303
3. Časové rozlíšenie 415 768
A. Výnosy budúcich období 415 768

Celkové  aktíva vykázané v súvahe k 31.12.2021 sú v objeme netto 2 500 803,- € a zdroje krytia – pasíva v rovnakej výške 2 500 803,- €.

 

 1. PREHĹAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2021

 Obec k 31. 12. 2021  eviduje tieto dlhy v sume              533 097,62 

 • úver 9/1                                                              119 759,40  €
 • úver 9/2                                                              164 966,29  €
 • úver 9/3                                                              248 371,93  €

 

 1. HODNOTIACA SPRÁVA

  Hodnotiaca správa tvorí prílohu č. 2

 

 1. NÁVRH UZNESENIA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU OBCE ZA R. 2021

 Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom schvaľuje:

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2021   bez výhrad.

  

Vypracovala:

Ing. Elena Čapkovičová

Iveta Matuškovičová

 

V Dolnom Dubovom, 24.05.2022

Prerokované na Obecnom zastupiteľstve dňa 15.6.2022, uznesenie č. 43/2022    .

 

 

 

 

 

Príloha  k Záverečnému účtu obce Dolné Dubové za r. 2021

 Obec Dolné Dubové

  919 52  Dolné Dubové 

  

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2021

Obec zostavuje programový rozpočet. Cieľom rozpočtovej politiky je zabezpečiť hospodársky rast a rozvoj obce a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva. Tento rok tak ako vlani bol výrazne ovplyvnený koronavírusom COVID – 19. Programový rozpočet vypovedá o nakladaní s finančnými prostriedkami obce. Programový rozpočet obce Dolné Dubové má 13 programov.

Program 1:                   Plánovanie, manažment a kontrola

4 podprogramy:          Manažment – repre

Fin. a rozpočt. politika obce – audit

Členstvo v organizáciách a združeniach

Poslanci, komisie – odmeny

 

Program zahŕňa výdavky na   repre Ocú v čiastke 547,52 €, audítorské služby v čiastke

1 800,- €,  členské príspevky v samosprávnych organizáciách a združeniach v čiastke 1 363,04 €  a odmeny pre poslancov a členov komisií v čiastke 3 495,89 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných  7 250,00 €. Plnenie 7 206,45 €, t.j.  99,40 %.

 

Program 2:                   Propagácia a marketing

 2 podprogramy:          Obecný informačný systém

Kronika

Na údržbu televízneho káblového rozvodu a  MR a ani na  kroniku nebola rozpočtovaná žiadna čiastka.

 

Program 3:           Interné služby

3 podprogramy:           Voľby

Výdavky SODB

Správa a údržba majetku

Vzdelávanie zamestnancov

Program tento rok nezahŕňa  výdavky zo štátneho rozpočtu na vykonanie volieb, zahŕňa výdavky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v čiastke 3 198,27 €, správu a údržbu majetku obce v čiastke 10 467,33 €,  zahŕňa  výdavky na vzdelávanie zamestnancov, účasť na rôznych seminároch a školeniach s cieľom zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu v čiastke 656,00 €.   Celkovo za program bolo rozpočtovaných 14 324,27 €. Plnenie 14 321,60 €, t.j.  na 99,98 %.

 

Program 4:                   Služby občanom

5 podprogramov:        Matrika

Evidencia obyvateľstva

Spoločný stavebný úrad

Dom smútku

Register adries

Program služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom v oblasti matriky v čiastke 2 474,20 €  a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce v čiastke 243,21 €, výdavky na spoločný obecný úrad v čiastke 3 446,96 €, ďalej zahŕňa starostlivosť o cintorín a dom smútku 293,59 €, výdavky na register adries v čiastke 26,00 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 6 499,49 €. Plnenie 6 483,96 €, t.j. na 99,76 %.

 

Program 5:                   Bezpečnosť, právo, poriadok

1 podprogram:          Požiarna ochrana

Program zahŕňa vytvorenie podmienok pre ochranu života , zdravia osôb a  majetku  pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na činnosť obecného hasičského zboru v čiastke 4 000,0 € a dotáciu z DPO v čiastke 3 000,- €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 7 000,- €. Plnenie 7 000 €, t.j.  100,00 %.

 

Program 6:                   Odpadové hospodárstvo

2 podprogramy:          Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Stočné Bohuniciam

Obec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje 2 veľkoobjemovými kontajnermi 2x do roka, 11 kontajnermi na sklo od FCC, 8 kontajnermi na papier, vrecami na odpad pre separovanie zberu – plasty , 1 veľkorozmerným kontajnerom na cintoríne počas celého roka a pravidelným odvozom KO z obce každý druhý týždeň. Obec má zavedený zber biologicky rozložiteľného odpadu. Bolo rozpočtovaných 23 820,00 €, plnenie 23 824,10 €, t.j. 100,02%. Odpad je vyvážaný a likvidovaný  externým dodávateľom – FCC Trnava. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu. Platby za stočné odvádzané na ČOV Jaslovské Bohunice boli rozpočtované v čiastke 18 315,00 €, plnenie 18 315,00 €, t.j. 100,00%.

Celkovo za program bolo rozpočtovaných 42 135,- €, plnenie 42 139,10 €, t.j. na 100,01 %.

 

Program 7:                   Komunikácie a verejné priestranstvá

2 podprogramy:            Údržba  a správa ciest

Správa  a údržba verejných priestranstiev, nákup pozemku, PD na

Zberný dvor

Program zahŕňa  činnosť obce na  údržbu  VP v čiastke 4 436,01€,  mzdové prostriedky z rozpočtu obce na údržbára v čiastke 17 092,80 a výdavky na benzín do kosačiek v čiastke 546,16 €.

Finančné  prostriedky boli použité na bežné výdavky (kosenie, hrabanie, nákup pohonných hmôt na kosenie, oprava kosačky) a dotácia OZ Jastrab v čiastke 250,-€. Celkovo za program 07 01 a 07 02 bolo rozpočtovaných 35 667,48 € bežných výdavkov. Plnenie 35 664,25 € t.j. na 99,99 %.

Program zahŕňa aj nákup časti pozemku za starou školou – vysporiadanie pozemku pod sociálnymi zariadeniami v čiastke 6 746,00 €, plnenie 6 746,00 €, t.j. 100,00% a PD na Zberný dvor v čiastke 3 348,00 €, plnenie  3 348,00€, t.j. 100,00 %.

 

Program 8:                   Vzdelávanie

3 podprogramy:           ZŠ – stará budova

ZŠ s MŠ – údržba, nákup trojrúry

Cestovné žiakom Kátloviec

Program  predstavuje všetky  činnosti v rámci starostlivosti o bývalú budovu ZŠ – rozpočet v čiastke 77,00 € (temperovanie a stále poplatky), plnenie 77,00 €. V podprograme  údržba budovy ZŠ s MŠ sme nerozpočtovali žiadne finančné prostriedky. Na nákup trojrúry do ZŠ s MŠ sme rozpočtovali 2 680,80 €, plnenie 2 680,80 €. Ďalší podprogram zabezpečuje  výdavky na cestovné žiakom Kátloviec  v čiastke 674,96,- €, plnenie 659,40 €.

Cestovné sa poskytuje na základe predloženej dochádzky od riaditeľstva ZŠ v Kátlovciach.  Celkovo za program bolo rozpočtovaných 3 432,76 €. Plnenie 3 417,20 €, t.j. na 99,55 %.

 

Program 9:         Šport

2 podprogramy:            TJ

OZ Dolnodubovčan

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska TJ Družstevník Dolné Dubové s krytou tribúnou. Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre TJ Družstevník Dolné Dubové a ako bežné výdavky na  energie, vodu a údržbu.    V programe je zahrnutá dotácia OZ Dolnodubovčan v čiastke 250,00 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 5 750,00 €. Plnenie 4 550,51 €, t.j.  79,14 %.

 

Program 10:       Kultúra

2 podprogramy:         Obecná knižnica

Kultúrny dom

Program predstavuje podporu kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, organizovanie vlastných kultúrnych podujatí, údržbu KD, elektrickú energiu v KD, obecnú knižnicu a dotáciu RKC. Finančné prostriedky boli použité na  všeobecný materiál a energie v kultúrnom dome a knižnici v čiastke 3 770,00 €, plnenie 3 754,95 €. PD na rekonštrukciu KD bola zrealizovaná v čiastke 7 950,00 €.

Celkovo za program bolo rozpočtovaných 11 720,00 €. Plnenie 11 704,95  €, t.j. na 99,87 %.

Kultúrne podujatia značne ovplyvnila pandémia koronavírusu.

 

Program 11:       Prostredie pre život

3 podprogramy:          Nová vodovod. prípojka

Prevádzka, údržba kanalizácie, vratka

Verejné osvetlenie

COK, PD Potoky

Program predstavuje starostlivosť o  bezporuchovú prevádzku celoobecnej kanalizácie v čiastke 4 007,02 €, výdavky na verejné osvetlenie, jeho údržbu a údržbu MR v čiastke

9 126,89 €. program zahŕňa aj vypracovanie PD  na časť COK – Potoky v čiastke  1 452,00 a    finančné prostriedky na COK časť kostol – cintorín v čiastke 243 942,72 €.

Nová vodovodná prípojka  nebola rozpočtovaná.

Celkovo  za  program  bolo  rozpočtovaných  335 012,53 €. Plnenie 260 407,19 €, t.j. na 77,73 %.

 

Program 12:       Sociálne služby

2 podprogramy:          Opatrovateľská služba

Jednorazová sociálna výpomoc, dotácia MOZP Dechtice

Dotácie z CKF

V tomto roku sme nerozpočtovali finančné prostriedky na opatrovateľskú službu,   na  dotáciu pre  MOZP Dechtice sa rozpočtovalo 200,- €, dotácia z CKF bola rozpočtovaná v čiastke

3 000,- €. Jednorazová sociálna výpomoc v sume 2 000 €.

Celkový rozpočet činí 5 200,00 €, plnenie 5 200,00 €, t.j. na 100,00 %.

  

Program 13:     Administratíva

1 podprogram:     Prevádzka  obecného úradu

Program zahŕňa výdavky skladníka skladu CO v čiastke 85,43 €.

Program zahŕňa aj manažment obce na čele so starostom obce, hlavným kontrolórom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obce Dolné Dubové. Finančné prostriedky predstavujú  bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné

vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, kontrolóra, cestovné náhrady, prevádzkové náklady (energie, voda, poštové služby), nákup všeobecného materiálu, špeciálne služby,    poplatky za vedenie účtov v bankách, splátky úverov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov v čiastke 161 187,93 €, plnenie 161 117,04 €.  Finančné prostriedky boli použité ako bežné výdavky a výdavky finančných operácií na splátky úverov v čiastke 23 399,87 €. Rozpočet finančných operácií činil 23 401,00 €.

Celkovo za program bolo rozpočtovaných  184 588,93 €.

Plnenie 184 516,91 €, t.j. na 99,96 %.

 

V Dolnom Dubovom, dňa 24.05.2022

Vypracovala: Iveta Matuškovičová

Ing. Elena  Čapkovičová

 

 

Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce Dolné Dubové